Josue

Sasaiyo ako
1 • 1 Pagkamatay ni Moises, kinausap ni Yawe si Josueng anak na lalaki ni Nun at ayudante ni Moises, at sinabi sa kanya: 2 “Patay na ang aking lingkod na si Moises kaya sumapit na ang oras para tumawid ka sa Ilog Jordan. At kasama mong tatawid ang bu¬ong bayan papunta sa lupang ibi¬ni¬bigay ko sa mga anak ng Israel. 3 Ibi¬bigay ko sa inyo ang lahat ng lugar na tuntungan ninyo gaya ng ipi¬nangako ko kay Moises 4 na mapapa¬sainyo: Mula sa Bundok ng Lebanon sa hilaga hanggang sa disyerto sa timog, at mula sa malaking Ilog Eufrates sa si¬langan hanggang sa Malaking Dagat sa kanluran.
5 Walang makalalaban sa iyo habang nabu¬buhay ka. Sasaiyo ako kung paa¬nong sumakay-Moises ako. Hindi kita pababayaan o iiwan. 6 Mag¬pa¬ka¬tatag ka at lakasan ang loob sapagkat ibi-bigay ko sa baya¬ng ito ang lupang ipi¬na¬ngako kong ibibigay sa kanilang mga ninuno. 7 Kaya magpa¬kagiting ka at isabuhay nang buong katapatan ang lahat ng Batas na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. 8 Huwag kang lilihis sa kanan man o sa kaliwa, at mag¬¬¬ta¬tagumpay ka saan ka man pu¬ma¬roon.
Lagi mong basahin ang aklat ng Batas at pagnilayan ito araw at gabi upang lubos mong maisagawa ang sinasabi nito. Sa gayon matutupad ang iyong mga balak at magtata¬gum¬pay ka sa lahat ng bagay. 9 Ako ang nag-uutos sa iyo; kayat lakasan mo ang iyong loob at tibayan ang iyong dibdib. Huwag kang panghihinaan ng loob ni matatakot, sapagkat kasama mo si Yawe na iyong Diyos saan ka man mag¬punta.”
10 Inatasan ni Josue ang mga opisyal ng bayan: 11 “Galugarin ninyo ang buong kampa¬¬mento at ikalat ang kautusang ito: ‘Mag-ipon kayo ng sapat na pagkain sapagkat sa loob ng tatlong araw ay tatawid kayo ng Ilog Jordan at sasakupin ang lupaing ipagkakaloob sa inyo ni Yawe na ating Diyos.’”
12 Sinabi naman ni Josue sa mga tribu ng Ruben at Gad at sa kalahati ng tribu ng Manases: 13 “Tandaan ninyo ang utos ni Moises na lingkod ni Yawe. Papagpapahi¬ngahin kayo ni Yawe sa lupaing ito na ibini¬bigay niya sa inyo. 14 Ngunit mananatili ang mga babae at mga bata pati na ang mga hayop sa tabing ito ng Jordan, sa lu¬paing ipinagkaloob niya sa inyo, habang ma¬ngu-nguna kayong magigiting sa inyong mga kapatid at tatawid na nasasandatahan upang tulungan sila. 15 Papagpapahingahin sila ni Yawe tulad ninyo, at masasakop din nila ang lupaing ipi¬nag-kakaloob sa kanila ng ating Diyos na si Yawe. At babalik kayo sa lupaing ipinag¬ka¬loob sa atin ni Moises sa silangan ng Jordan.”
16 At sumagot sila kay Josue: “Gagawin na¬min ang lahat ng iniuutos mo at pupunta ka¬mi saan mo man kami ipadala. 17 Kung paano ka¬mi sumunod kay Moises gayundin kami su¬sunod sa iyo. Sumaiyo nawa si Yawe na iyong Diyos, kung paano siya sumapiling ni Moises. 18 Mamamatay ang sinumang sasalungat sa iyong mga salita at susuway sa iyong mga utos. Magpakatatag ka lamang at magpakalalaki.”
Ang kasaysayan ni Rahab
2 • 1 Lihim na inutusan ni Josue ang dalawang espiya mula sa Sitim: “Pumunta kayo’t manmanang mabuti ang lupain, lalo na ang lunsod ng Jerico.”
Lumakad ang mga espiya at pagdating nila sa Jerico, pumasok sila sa bahay ng isang babaeng bayaran na nagngangalang Rahab. 2 Ngunit may nagsabi sa hari ng Jerico: “Ilang Israelita ang pumasok dito ngayong gabi upang tiktikan tayo.” 3 Kaya nagpasabi ang hari ng Jerico kay Rahab: Ilabas mo ang mga lalaking ito sa bahay mo, sapagkat naparito sila para tiktikan ang ating lupain.” 4 Ngunit naitago na ng babae ang dalawang lalaki at sumagot siya: “Totoong napa¬rito sila sa aking bahay, ngunit hindi ko alam kung saan sila galing. 5 At pagsapit ng dilim, nang malapit nang isara ang mga pintuan ng lunsod, umalis sila at hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Magmadali lamang kayo at tiyak na maaabutan ninyo sila.” 6 Ngu¬nit naitago na sila ng babae sa bubungan ng bahay, sa ilalim ng mga tang¬kay ng lino na itinambak niya roon.
7 Lumabas ang mga humahabol upang hanapin sila sa daang papunta sa lambak ng Jordan, at pagkalabas nila, ipininid ang mga pintuan ng lunsod.
8 Umakyat naman ang babae sa pinagtaguan niya ng mga espiya 9 at sinabi niya: “Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yawe na inyong Diyos ang lupaing ito. Natatakot kami at nanginginig sa inyong harapan ang mga naninirahan sa lupain. 10 Alam namin kung paanong tinuyo ni Yawe ang tubig ng Dagat ng Mga Tambo upang maka¬tawid kayo palabas sa Ehipto. Alam namin ang ginawa ninyo sa dalawang hari ng Amorreo na naninirahan sa kabilang ibayo ng Jordan, sina Sehon at Og, na pinuksa ninyo.
11 Natakot kami sa balita at pinanghinaan ng loob ang bawat isa dahil sa inyo, sapagkat si Yawe na inyong Diyos ay Diyos sa langit sa kaitaasan at sa lupa rin sa ibaba.
12 Kayat ngayon, sumumpa kayo sa akin sa ngalan ni Yawe, na magpapakita kayo ng ka¬gan-dahang loob sa aking kamag-anak gaya ng pagmamagandang loob ko sa inyo 13 at hindi papatayin ang aking ama, ina at mga kapatid kundi maliligtas kami, pati na ang lahat ng aming ari-arian.”
14 Sumagot ang mga lalaki: “Buhay ang iga¬ganti namin sa buhay. Huwag mo lamang ibun¬yag ang ating pinag-usapan at gagan¬tihan na¬min kayo ng kagandahang loob at katapatan kapag ipinagkaloob na sa amin ni Yawe ang lupaing ito.”
15 At ibinababa sila ng babae sa bintana sa pamamagitan ng lubid, sapagkat nakadikit sa muog ng lunsod ang kanyang bahay. 16 Sinabi niya sa kanila: “Pumunta kayo sa bundok para hindi kayo matagpuan ng mga humahabol sa inyo. Doon kayo magtago nang tatlong araw, hanggang makabalik sila, at saka kayo mag¬patuloy sa paglalakad.” 17 Sumagot ang mga lalaki: “Tingnan mo kung paano namin tutu¬parin ang aming pangako. 18 Pagpasok namin sa lupaing ito, itali mo ang pulang lubid na ito bilang tanda sa bintanang binabaan namin. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama, ina, mga kapa¬tid at lahat ng iyong kamag-anak. 19 Sasa¬gutin ang sariling buhay ng sinumang lalabas sa iyong bahay, hindi namin ito kasala¬nan. Kami naman ang sasagot sa buhay ng sinumang kasama mo sa bahay. 20 Ngunit hu¬wag mong ibunyag ang ating pinag-usapan. Kung hindi, lalaya kami sa aming pangako.” 21 Sinabi ni Rahab sa kanila: “Gan¬yan sana ang mang¬yari.” At pinaalis niya sila at itinali niya ang pulang lubid sa bintana.
22 Nagpunta sa bundok ang mga lalaki at nagtago roon nang tatlong araw, hanggang makabalik ang mga humahabol sa kanila. Hinanap sila ng mga ito sa lahat ng dako, ngunit hindi sila nakita. 23 Pagkababa nila mula sa kabundukan, tumawid sila ng Ilog Jordan, at humarap kay Josueng anak ni Nun, at isina¬laysay sa kanya ang kanilang misyon at lahat ng nangyari sa ka¬nila. 24 Sinabi nila kay Josue: “Inilagay na ni Yawe sa ating mga kamay ang lahat ng lupaing ito; nanginginig na sa takot ang lahat ng nani¬nirahan dito.”
Tumawid sa Jordan ang mga Israelita
3 • 1 Kinabukasan, maagang gumising si Josue at kasama ang lahat ng mga Israelita, umalis siya sa Sitim at nagtungo sa Ilog Jordan. Doon sila tu¬mi¬gil bago nila tinawid ang ilog.
2 Pagkalipas ng tatlong araw, lumibot sa kampo ang mga pinuno 3 at iniutos nila sa mga Israelita: “Kapag nakita ninyong dumaan ang Kaban ng Tipan na pasan-pasan ng mga paring Levita, umalis kayo sa inyong kampo at sumunod dito 4 upang malaman ninyo ang daang lalakaran ninyo, sapagkat hindi pa kayo napupunta roon. Ngunit sumunod kayo sa Kaban sa agwat na isang libong metro. Huwag kayong lalapit dito.”
5 Sinabi ni Josue sa mga Israelita: “Linisin ninyo ang inyong sarili sapagkat bukas, gagawin ni Yawe ang mga kaba¬balaghan sa piling ninyo. 6 At inutusan ni Josue ang mga pari: “Kunin ninyo ang Kaban ng Tipan at tumawid ng ilog sa unahan ng mga tao.”
7 At sinabi ni Yawe kay Josue: “Sa araw na ito sisimulan kitang gawing dakila sa mata ng Israel at malalaman nila na sumasaiyo ako kung paanong sumapiling ako ni Moises. 8 Ibi¬gay mo ang utos na ito sa mga paring puma¬pasan sa Kaban ng Tipan: ‘Pagdating ninyo sa pampang ng Jordan, tumayo kayo sa may tubig.’ ” 9 At sa mga Israelita sinabi ni Josue: Halikayo’t pa¬kinggan ang mga salita ni Yaweng ating Diyos. 10 Ngayon kayo ma¬katitiyak na suma¬sainyo ang isang buhay na Diyos, na mag¬papalayas sa harap ninyo ng mga Kana¬neo, mga Heteo, mga Perezeo, mga Gergeseo, mga Jebuseo at mga Amor¬reo. 11 Tatawid nga ngayon sa Jordan na una sa inyo ang Kaban ng Tipan ng Pangi¬noon ng buong sangkalupaan. 12 Kaya, pumili kayo ng labin-dalawang lalaki mula sa labin¬dalawang tribu ng Israel, isa sa bawat tribu. 13 At kapag sumayad na sa tubig ang paa ng mga paring pumapasan sa Kaban ng Tipan ng Panginoon ng buong sang¬kalupaan, titigil ang tubig na bu¬mababa mula sa itaas ng ilog at mabubuo ito.”
14 Pag-alis ng mga tao sa kampo upang tumawid sa Jordan, nauna sa kanila ang mga paring pumapasan sa Kaban ng Tipan. 15 Panahon noon ng anihan at ma¬laki ang tubig ng Jordan, na umaapaw sa mga pampang. Gayun¬¬paman, lumu¬song sa ilog ang mga pa¬ring pumapasan sa Kaban, at paglapat ng kanilang paa sa tubig 16 tu¬mi¬gil at tumayo na parang dike ang tubig ng Jordan sa malayong lugar ma¬lapit sa Adam, isang bayan na katabi ng Sartan. Naputol at tumigil ang tubig na duma¬daloy sa Patay na Dagat, kayat na¬¬katawid ang mga tao sa tapat ng Jerico. 17 Na¬natili sa gitna ng natu¬yong ilog ang mga paring may pasan sa Kaban ng Ti¬pan, hanggang maka¬tawid ang lahat ng Israelita sa Jordan.
4 1 Pagkatawid sa Jordan ng buong bayan, sinabi ni Yawe kay Josue: 2 “Pumili ka ng labindalawang lalaki, isa mula sa bawat tribu, 3 at utusan mo silang kumuha ng labindalawang bato sa ilalim ng Jordan, sa lugar na tina¬tayuan ng mga pari. At ilalagay ang mga batong ito sa lugar na titigilan ninyo ngayong gabi.”
4 Tinawag nga ni Josue ang labindala¬wang lalaking pinili niya mula sa labin¬dalawang tribu ng Israel 5 at inutusan sila: “Pumunta kayo sa kinaroroonan ng Kaban sa gitna ng Jordan, at kumuha kayo roon ng isang bato para sa bawat tribu at pasanin ito sa balikat. 6 Magiging tanda ng pangyayaring ito ang mga batong ito para sa inyo. Sa hinaharap kapag tinanong kayo ng inyong mga anak: ‘Ano ang ibig sabihin ng mga batong ito sa inyo?’ 7 sasabihin ninyo sa kanila na nahati ang tubig nang tumawid sa Jordan ang Kaban ni Yawe. Sa gayon, ang mga batong ito ang magsisilbing alaala para sa mga Israelita sa habampanahon.”
8 Sinunod ng mga Israelita ang utos ni Josue at kumuha sila ng labindalawang bato sa ilalim ng Jordan, isa para sa bawat tribu, gaya ng iniutos ni Yawe kay Josue. Dinala nila ang mga ito at inilagay sa lugar na tini¬¬gilan nila.
9 Gumawa si Josue ng bunton ng labin¬dalawang bato sa gitna ng Jordan kung saan tumayo ang mga paring pumapasan sa Kaban ng Tipan. Hanggang sa mga araw na ito ay naroon pa ang mga ito. 10 Tumayo sa gitna ng Jordan ang mga paring pumapasan sa Kaban ng Tipan hang-gang matapos sabihin ni Josue ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya ni Yawe. 11 Nang maka¬tawid na sa ilog ang lahat ng tao, tumawid din ang Kaban, at muling lumakad ang mga pari sa unahan ng mga tao.
12 Lumakad ding nasasandatahan sa unahan ng mga tao ang mga lalaki mula sa tribu ng Ruben at ng Gad at kalahati sa tribu ng Manases, ayon sa ipinag-utos ni Moises sa kanila. 13 Hu-migit-kumulang sila sa apatnapung libo, at na¬sa¬sandatahang mabuti. Nag¬daan sila sa harap ni Yawe, at nagtungo sa kapatagan ng Jerico upang makipag¬digmaan.
14 Sa araw na iyon, dinakila ni Yawe si Josue sa harap ng buong Israel, kayat iginalang nila si Josue sa buong panahon ng kanyang buhay, gaya ng paggalang nila kay Moises.
15 Sinabi ni Yawe kay Josue: 16 “Utu¬san mo na umahon sa Jordan ang mga paring pumapasan sa Kaban ng Ka¬utusan.” 17 At iniutos ni Josue na umahon sila sa ilog. 18 At nang makaahon na ang mga paring pumapasan sa Kaban ng Tipan ni Yawe mula sa git¬na ng Jor¬dan, pagsayad ng kanilang mga paa sa pampang, lumaki ang tubig ng Jordan tulad sa nagdaang mga araw, at uma¬paw ang tubig sa pampang.
19 Ikasampung araw ng unang buwan noong tumawid ang mga tao sa Jordan at tumigil sila sa Gilgal, sa sila¬ngang hang¬ganan ng Jerico. 20 At sa Gilgal, ini¬¬lagay ni Josue ang labin¬da¬lawang batong mula sa ilalim ng Jordan.
21 At saka sinabi ni Josue sa mga Israelita: “Sa hinaharap kapag tina¬nong kayo ng inyong mga anak kung ano ang ibig sabihin ng mga bato, 22 sabihin ninyo sa kanila: “Nakatawid ang mga Israelita sa Jordan na hindi nabasa ang paa.” 23 Sapagkat tinuyo ni Yaweng ating Diyos ang tubig ng Jordan sa ating harapan, gaya ng ginawa niya sa Dagat ng Mga Tambo para makatawid tayo. 24 Ginawa niya ito upang malaman ng mga naninirahan sa lupaing ito ang kapangyarihan ni Yaweng ating Diyos, at upang kayo man ay matakot sa kanya sa habang pana¬hon.”
Tinuli ang mga Israelita sa Gilgal at nagdiwang ng Paskuwa
5 • 1 Nabalitaan ng mga haring Amorreo sa kanluran ng Jordan at ng lahat ng mga Kananeong hari na malapit sa Dagat Medi¬terraneo kung paano tinuyo ni Yawe ang Jordan para makatawid ang mga Israelita. Kayat wala na silang lakas ng loob at sigla upang harapin ang mga Israelita.
2 Noon sinabi ni Yawe kay Josue: “Guma¬wa ka ng panghiwa mula sa bato at mag¬sagawa ka ng bagong pagtutuli sa mga Israelita.” 3 Sumunod si Josue sa utos ni Yawe at tinuli ang mga Israelita sa lugar na tinawag na Burol ng Pinagtulian.
4 Ito ang dahilan kung bakit gumawa si Josue ng ikalawang pagtutuli. Tinuli ang lahat ng la-laking Israelitang umalis sa Ehipto, ngunit na¬matay sila sa paglalakbay sa disyerto. 5 Hindi naman tinuli ang mga ipinanganak sa disyerto. 6 Naglakbay ang mga Israelita sa disyerto sa loob ng apatnapung taon hanggang mamatay ang buong salin¬lahi na hindi sumunod kay Yawe sapagkat isinumpa ni Yawe sa kanila na hindi sila makapapasok sa lupaing umaapaw sa gatas at pulot-pukyutan na kanyang ipina¬ngako sa kanilang mga ninuno. 7 Ngunit ang kanilang mga anak ang pumalit at sila ang tinuli ni Josue.
8 At pagkatuli sa bayan, nagpahinga sila sa kampo hanggang sa gumaling ang kani¬lang sugat. 9 At saka sinabi ni Yawe kay Josue: “Sa araw na ito inaalis ko sa inyo ang kahihiyan ng Ehipto.” Kayat tinawag na Gilgal ang lugar na ito hanggang ngayon.
10 Tumigil ang mga Israelita sa Gilgal sa ka¬patagan ng Jerico kung saan ipinag¬diwang nila ang Paskuwa noong gabi ng ika¬labing-apat na araw ng buwan. 11 Kina¬bukasan, kumain sila ng tinapay na walang lebadura at nilagang butil na mga bunga ng lupain. 12 At mula sa araw na iyon na kumain sila ng bunga ng lupain, tumigil ang pag-ulan ng manna.
Wala nang manna para sa mga Israelita, ngunit noong taong iyon, kumain na sila ng bunga ng lupain ng Kanaan.
13 Nang malapit na si Josue sa Jerico, tumi¬ngala siya at nakita niya sa kanyang harapan ang isang lalaking may hawak na tabak. Lu¬mapit si Josue sa lalaki at sinabi niya: “Kasama ka ba namin o ng mga kaaway namin? 14 At sumagot ang lalaki: “Hindi, ako ang pinuno ng hukbo ni Yawe.” Nagpatirapa si Josue sa lupa, sinamba ang lalaki at sinabi: “Ano ang gusto ng Panginoong gawin ng kanyang lingkod?” 15 Su¬magot ang pinuno ng hukbo ni Yawe: “Hu¬barin mo ang iyong mga sandalyas dahil banal ang lugar na tinatayuan mo.” At ginawa ito ni Josue.
Ang pagsakop sa Jerico
6 • 1 Isinara at kinandaduhan ang Jerico dahil sa mga Israelita. Walang nakapapasok at walang naka¬lalabas. 2 Ngu¬nit sinabi ni Yawe kay Josue: “Ibi¬bigay ko sa iyo ang lunsod, ang hari nito’t mga kawal. 3 Kayat minsan sa isang araw lumakad ka sa paligid ng lunsod, kasama ang lahat ng sandatahang lalaki. Gawin mo ito sa loob ng anim na araw. 4 Sa unahan ng Kaban dadalhin ng pitong pari ang pitong tambuling pampahayag. Sa ikapitong araw, pitong beses kayong li¬libot sa lunsod. 5 Kapag pinatunog na nila ang mga trumpeta, sasalakay at sisi¬gaw nang malakas ang lahat ng tao, at ba¬bag¬sak ang muog ng lunsod, at papasok ang bawat isa sa tapat niya.”
6 Tinawag ni Josueng anak ni Nun ang mga pari, at sinabi sa kanila: “Dalhin ninyo ang Kaban ng Tipan at sa unahan nito, dalhin ng pitong pari ang mga tambuling pam¬pahayag.” 7 At sinabi ni Josue sa mga tao: “Lumigid kayo sa lunsod at mauuna ang pambungad na hanay ng hukbo sa Kaban ni Yawe.”
8 Pagkasabi nito ni Josue, pinatunog ng mga pari ang pitong trumpetang pam¬pahayag, at lumakad sila sa unahan ng Kaban ni Yawe. 9 Lu¬makad naman sa unahan ng mga pari ang pambungad na hanay ng bayan, at sumunod sa Kaban ang iba pa. Walang tigil ang tunog ng mga trumpeta. 10 Iniutos ni Josue: “Huwag ka¬yong sisigaw o magsasalita ng anuman, hang¬gang sa araw na sabihan ko kayong sumigaw at humiyaw.”
11 Sa araw na iyon, ipinalibot niya nang min¬san sa lunsod ang Kaban ni Yawe, at saka bumalik ang lahat sa kampo at doon nila pina¬lipas ang gabi. 12 Kinabukasan, ma¬agang bu-mangon si Josue 13 at dinala naman ng mga pari ang Kaban at lumakad sa unahan ng Ka¬ban ang mga nagpapatunog sa pitong tambuli. Nanguna sa kanila ang pambungad na hanay ng hukbo at sumunod naman ang iba pa sa Kaban samantalang tumutunog ang mga trum¬peta.
14 Sa ikalawang araw na ito lumigid sila nang minsan sa lunsod at nagbalik sa kampo. Ganito ang ginawa nila sa loob ng anim na araw. 15 Sa pagbu¬bukanliwayway ng ikapitong araw, gumising ang mga Israelita at lumigid sa lunsod ng Jerico, tulad nang ginawa sa nakaraang mga araw. Ngunit nga¬yon pitong ulit silang lumigid. 16 Sa ikapitong ulit, samantalang pinapa¬tunog ng mga pari ang mga trum¬peta, iniutos ni Josue sa mga tao: “Sumi¬gaw na kayo sapagkat ipinag-kaloob na sa inyo ni Yawe ang lunsod!
17 Lilipulin at susunugin ang lunsod at ang lahat ng naroroon dahil sa banal na sumpa. Tanging ang babaeng bayaran na si Rahab, at lahat ng kasama niya sa bahay ang mabu¬buhay dahil siya ang nagtago sa mga espi¬yang ipinadala natin. 18 At mag-ingat din kayo sa banal na sumpa, sapagkat sa Diyos inihandog ang lahat. Huwag ninyong hawa¬kan o kunin ang anuman, maliit man o mala¬ki, at baka bumagsak ang banal na sumpa sa buong kampo ng Israel. 19 Ihahandog kay Yawe at ilalagay sa kabang-yaman ni Yawe ang lahat ng ginto, pilak, tanso at bakal.”
20 Tumunog ang mga tambuli at sumi¬gaw ang mga tao. Noon di’y gumu¬ho ang muog ng lunsod at pumasok ang bawat isa sa lunsod sa dakong katapat niya.
21 Sinakop nila ang Jerico at pinatay nila sa espada ang lahat ng lalaki’t ba¬bae, bata man o matanda, kasama ang mga baka, tupa at asno dahil sa banal na sumpa.
22 At sinabi ni Josue sa dalawang lalaking nag-espiya sa Jerico: “Pumunta kayo sa bahay ng babaeng bayaran at ilabas ninyo siya, pati ang kanyang mga kaanak, gaya ng ipinangako ninyo sa kanya.”
23 Inilabas ng mga lalaki ang babaing si Ra¬hab, ang kanyang ama, ina at mga kapatid, pati na ang kanyang mga kamag-anak at dinala sila sa ligtas na lugar sa labas ng kampo ng Israel. 24 Sinunog nila ang lunsod at lahat ng naroroon ngunit iniligtas nila ang mga pilak, ginto at mga bagay na tanso at bakal na isina¬ma sa mga mama¬haling bagay sa bahay ni Yawe. 25 At sa¬pag-kat itinago ng babaeng bayaran ang da¬lawang sugo ni Josue, iniligtas din ni Josue ang buhay ng babaeng bayaran at ng kanyang mga kaanak at nanirahan siya sa Israel.
26 Pinanumpa ni Josue ang mga tao: “Isumpa nawa ni Yawe ang sinumang magta¬tayo muli sa Jerico. Bangkay nawa ng pa¬nga¬nay niyang la¬laki ang pagpatungan ng saligang-bato, at bangkay naman ng kanyang bunso sa pagtatayo ng pintuan.”
27 Sumapiling ni Josue si Yawe at pinatanyag niya si Josue sa buong lupain.
Pinarusahan ang paglabag ni Akan sa banal na sumpa
7 • 1 May mga Israelitang lumabag sa pag-aalay sa Diyos. Kumuha ng ilang bagay na ihahandog sa Diyos si Akan na anak ni Karmi na anak naman ni Zabding anak ni Zera, mula sa tribu ng Juda. Kayat nag-alab ang galit ni Yawe laban sa Israel.
2 Mula sa Jerico, nagpadala ng ilang lalaki si Josue sa Ai, na malapit sa Bet-aven, sa sila¬ngan ng lunsod ng Betel. Sinabi niya sa kanila: “Umahon kayo’t magmanman sa lupain.” 3 At nagbalik sila kay Josue at sinabi: “Hindi kaila¬ngang ipadala ang buong hukbo; sapat na ang dalawa o tatlong libong lalaki upang sakupin ang lupain. Huwag mong pagurin ang buong bayan sapagkat kakaunti lamang ang nasa lupain.”
4 Kayat sumalakay ang tatlong libong lalaki sa Ai, ngunit itinaboy sila ng mga tagapagtanggol ng lunsod. 5 Napatay ng mga mamamayan ng Ai ang tatlumpu’t anim na lalaki. Hinabol nila ang mga Israelita sa labas ng pin¬tuan ng lunsod, hanggang sa Sebarim, at tinalo nila sila sa dalisdis. Nasiraan ng loob ang buong bayan.
6 Pinunit ni Josue at ng lahat ng mga pinuno ng Israel ang kanilang damit, nilag¬yan ng abo ang kanilang ulo at nagpatirapa sa harap ng Kaban ni Yawe hanggang gumabi. 7 Tumangis si Josue: “O, Yawe! Bakit mo kami pinatawid sa Ilog Jordan upang ibigay lamang sa kamay ng mga Amorreo?
Mabuti pang nanatili na lamang kami sa kabilang ibayo ng Jordan. 8 Yawe, aking Diyos, ano ang masasabi ko kung nakikita kong tumatakas ang Israel sa mga kaaway? 9 Malalaman ito ng mga Kananeo at ng lahat ng nani¬nirahan sa lupaing ito. Magkakaisa sila upang paligiran kami at itaboy. At ikaw, ano ang iyong gagawin para sa karangalan ng iyong Pangalan?”
10 Sumagot si Yawe: “Tumayo ka! bakit ka nagpapatirapa sa lupa? 11 Nagkasala ang Israel at nilabag ang aking tipan; may mga Israelitang kumuha ng ilang bagay na handog sa Diyos at itinago nila kasama sa kanilang mga ari-arian. 12 Kayat hindi maka¬tayo ang Israel laban sa kanyang mga kaaway, at tumatalikod siya’t tumatakas sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na sinumpa, kaya nasumpa sila. Hindi na ako sasainyo hanggang hindi mo inaalis ang sumpa sa inyong piling. 13 Tumindig ka at gawing banal ang mga tao. Sabihin mo sa kanila: ‘Linisin ninyo ang inyong mga sarili para bukas. Sinasabi sa inyo ni Yaweng Diyos ng Israel: ‘O, Israel, nasa inyo ang banal na sumpa at hindi kayo makahaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi ninyo naaalis ang banal na sumpa mula sa inyo.’ 14 Kayat bukas ng umaga, lalapit kayong sama-sama ayon sa tribu. Haharap nang angkan-angkan ang tri¬bung ituturo ni Yawe sa palabunutan. At haha¬rap nang samba-sambahayan ang angkang ituturo ni Yawe at haharap nang isa-isa ang sam¬bahayan. 15 Dahil sa pagsuway sa tipan ni Yawe at pag¬gawa ng anumang nakamumuhi sa Israel, ang matuklasang nagkasala ay susu¬nuging kasama ang lahat ng sa kanya.
16 Kinabukasan gumising nga nang maaga si Josue at inutusang humarap ang mga tribu ng Israel. Napili ang tribu ng Juda. 17 Humarap ang mga angkan, at napili ang angkan ni Zera. Humarap ang mga samba¬hayan ng angkan at napili naman ang samba¬hayan ni Zabdi. 18 Hu-marap ang mga pandigmang lalaki ng sambahayang ito at napili si Akan, na anak ni Karmi na anak ni Zabding anak ni Zera, mula sa tribu ng Juda.
19 At sinabi sa kanya ni Josue, “Anak, ipagtapat mo ang katotohanan sa harapan ni Yaweng Diyos ng Israel. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong ginawa at huwag kang maglihim ng anuman.” 20 Sumagot si Akan: “Totoo ngang nagkasala ako kay Yawe. Ito ang ginawa ko: 21 Nakita ko sa mga nasam¬sam ang isang ma¬gandang kapa mula sa Sinar, dalawandaang shekel ng pilak at isang bara ng ginto na tu¬mi¬timbang ng limampung shekel. Nagnasa ako sa mga iyon kayat kinuha ko, at ibinaon ko sa lupa sa loob ng aking tolda. Pinakailalim ang pilak.”
22 Nagpadala ng ilang tao si Josue at tumakbo sila sa tolda ni Akan; sa loob ng tolda nila natagpuan ang mga ninakaw kasama na ang pilak. 23 Kinuha nilang lahat iyon at iniharap kay Josue at sa mga tao at inilagay ang lahat sa harap ni Yawe.
24 At kinuha ni Josue si Akan, at ang pilak, kapa at ginto, pati na ang kanyang mga anak, mga baka, ang asno at ang mga tupa, ang kanyang tolda at lahat ng kanyang ari-arian, at dinala sila sa Lambak ng Akor. Sumunod naman ang buong Israel. 25 Doon sinabi ni Josue kay Akan: “Nagdala ka ng kapahamakan sa amin, kaya dalhan ka rin sana ni Yawe ng kapahamakan sa araw na ito.” At pinagbabato siya ng buong Israel. Sa lahat ng sa kanya, dinurog ang ilan at sinunog ang iba pa, at 26 tinabunan siya ng batong naroroon hanggang sa mga araw na ito. At tinalikuran ni Yawe ang kanyang galit.
Kayat tinawag ang lugar na iyon na Lambak ng Akor.
Sinakop ni Josue ang Ai
8 1 Sinabi ni Yawe kay Josue: “Huwag kang matakot o masiraan ng loob. Salakayin mo at ng lahat mong kawal ang Ai. Ibibigay ko sa iyong mga kamay ang hari nito, ang lahat ng tao nito, ang buong lunsod at lupain. 2 Gagawin mo sa Ai ang ginawa mo sa Jerico at sa hari nito, ngunit kunin ninyo ang lahat ng hayop at mga ari-arian para sa inyo. Sige, ihanda mo ang pag¬lusob mula sa likuran ng lunsod.”
3 Kayat umalis si Josue at ang lahat niyang kawal at pumunta sa Ai. Pumili siya ng tatlumpung libong matatapang na man¬dirigma, at pinalakad kinagabihan. 4 Iniutos niya sa kanila: “Maghanda kayong lumusob mula sa likod ng lunsod. Huwag kayong magpakalayo at mag¬handa kayo. 5 Lalapit ako at ang buong bayan sa lunsod. At kapag nilusob kami ng mga taga-Ai tulad noon, aatras kami. 6 At lalabas sila sa lunsod at hahabulin kami hanggang sa malayo sa pag-aakala nilang tumatakas kami gaya noon. 7 At saka kayo magsitayo sa inyong pinag¬tataguan at sakupin ang lunsod. Ipag¬ka¬kaloob sa inyo ni Yaweng ating Diyos ang lunsod. 8 Pag¬kasakop sa lunsod, sunugin ninyo ito gaya ng sinabi ni Yawe. Ito ang aking mga utos.”
9 At pinalakad sila ni Josue. Nagtungo sila sa lugar na pagtatambangan at naghintay sa pa-gitan ng Betel at Ai, sa kanluran ng lunsod, habang natutulog si Josue, at ang mga tao.
10 Kinabukasan maagang gumising si Josue at tinipon ang kanyang hukbo. Pina¬ngunahan niya at ng mga matatanda ng Israel ang paglalakad papunta sa Ai. 11 Uma¬hon din ang lahat ng sandatahang kasama niyang nakarating sa harap ng lunsod. At gumawa sila ng kampo sa hilaga ng lunsod, sa kabila ng lambak.
12 Kumuha si Josue ng limang libong kawal, inihanda niyang lumusob mula sa pagitan ng Betel at Ai sa kanluran ng lunsod. 13 At nagtayo ng kampo ang bayan sa hilaga ng lunsod, habang ang mga kawal naman sa kanluran. Ngunit sa lambak nagpalipas ng gabi si Josue.
Ang digmaan sa Ai
14 Nang makita iyon ng hari ng Ai, agad-agad siyang lumabas ng lunsod kasama ang kanyang buong bayan upang sagupain ang mga Israelita sa dalisdis sa tapat ng lambak ng Jordan. Ngunit hindi nila alam na naghandang sumalakay ang mga Israelita mula sa li¬ku¬ran ng lunsod. 15 Nag¬kunwaring natatalo sina Josue at ang mga Israelita at nagtak¬buhan sila patungo sa ilang. 16 At naghi¬yawan ang lahat ng tao ng lunsod at hinabol sila. 17 Walang naiwan sa Ai upang ipag¬tanggol ang lunsod at iniwang bukas ito.
18 Kaya sinabi ni Yawe kay Josue: “Iunat mo sa Ai ang iyong sibat sapagkat ipinag¬kaloob ko na sa iyong kamay ang lunsod na ito.” 19 Ginawa nga ito ni Josue, at sa hudyat na iyon nag-sitindig ang mga mandi¬rigma mula sa pinagtataguan at sinalakay nila ang lunsod. Pumasok sila at sinakop ang lunsod, at agad sinunog iyon.
20 Kayat paglingon ng mga mamamayan ng Ai, nakita nila ang usok na umaakyat sa langit mula sa lunsod at kasabay nito, nagsi¬balik ang mga tumatakas na Israelita at hinarap sila. 21 Na¬-siraan sila ng loob sapag¬kat nakubkob sila: 22 sa isang panig naroon si Josue at ang bayan ng Israel, at sa kabila naman naroon ang mga na¬nunog sa lunsod.
Pinatay ng mga Israelita ang mga mamama¬yan ng Ai at walang naiwang buhay at wala ring nakatakas. 23 Binihag naman nila ang hari ng Ai at dinala kay Josue.
24 Pagkalipol ng mga Israelita sa lahat ng mga taga-Ai na hinabol nila sa kabukiran o sa ilang, bumalik sila sa lunsod at pinatay sa sak¬sak ang lahat ng nanatili roon. 25 Umabot sa labindalawang libo ang namatay sa araw na iyon. 26 Hindi ipinatigil ni Josue ang pag¬salakay hanggat hindi napapatay ang lahat ng mamamayan ng Ai bilang pagtupad sa banal na sumpa. 27 Ngunit kinuha ng mga Israelita para sa kanilang sarili ang mga hayop at ari-arian gaya ng iniutos ni Yawe.
28 Sinunog ni Josue ang lunsod at iniwan niya itong wasak at tiwangwang na gaya ngayon. 29 Ipinabitay naman ni Josue ang hari ng Ai sa isang punungkahoy. Pag lubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at ipinatapon ito sa may bungad ng lunsod at tinambakan ng mga batong naroroon pa rin hanggang ngayon.
Muling isinagawa ni Josue ang pakikipagtipan sa Sikem
• 30 Sa Bundok ng Ebal, nagtayo si Josue ng altar sa karangalan ni Yaweng Diyos ng Israel. 31 Tinupad niya ang mga iniutos ni Moises sa mga Israelita, at ayon sa nasusulat sa aklat ng Kautusan ni Moises, ginawa ang altar na ito sa mga batong hindi tinapyas at itinayo ito na hindi ginamitan ng anumang kagamitang bakal. Dito naghandog si Josue kay Yawe ng mga sinu¬nog na alay at mga hain sa mabuting pag¬sasa¬mahan. 32 At sa harap ng mga Israelita iniukit niya sa bato ang kopya ng Kautusan na sinulat ni Moises.
33 Tumayo ang sambayanan ng Israel, ka¬sama ang kanilang mga matatanda, opisyal at hukom, sa magkabila ng Kaban. Katapat na¬man nila ang mga pari at mga Levita na nag¬papasan sa Kaban ng Tipan ni Yawe. Nag¬sama-sama ang mga katutubong Israelita at mga dayuhang naki¬¬-pamayan. Nasa harapan ng Bun¬dok ng Gari¬zim ang kalahati ng mga tao at nasa harapan naman ng Bundok ng Ebal ang kalahati pa gaya ng iniutos ni Moises para sa pagbabasbas sa Israel.
34 Binasa ni Josue ang mga salita ng pag¬papala at sumpa, at ang lahat ng nasusulat sa aklat ng Kautusan. 35 Wala siyang kinalimutan ni isa mang salita sa mga isinulat ni Moises. Binasa niya iyon nang malakas sa harap ng sam¬ba¬ya¬nan ng Israel na kinabibilangan ng mga babae, bata at dayuhang kasama nilang namumuhay doon.
Naligtas ang mga taga-Gibeon sa pamamagitan ng panlilinlang
9 1 Nabalitaan ng mga hari na nasa kabun¬¬ dukan, sa kapatagan at bay¬bayin sa kan¬lu¬ran ng Jordan ang mga pang¬yayari. 2 Kaya nagka¬sundo ang mga hari ng mga Heteo, Amorreo, Kananeo, Perezeo, Heveo at Jebuseo, na mag¬¬kakasamang kalabanin si Josue at ang Israel.
3 Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jerico at sa Ai, 4 ipinasya nilang linlangin ang mga Israelita. Naghanda sila ng mga baon at nag¬¬¬lagay sa kanilang mga asno ng mga luma, punit-punit at sinulsihang mga sako at mga balat na sisidlan ng alak. 5 Nagsuot sila ng mga pudpod at tinagpiang sandalyas at kasuotan at para sa kanilang paglalakbay, nagbaon sila ng mga matitigas at durog na tinapay. 6 At pinuntahan nila si Josue sa kampo sa Gilgal, at sinabi sa kanya: “Galing kami sa malayong lupain upang guma¬wa ng kasunduan sa inyo.”
7 Sumagot ang mga Israelita: “Baka nani¬nirahan kayong malapit sa amin? Kung gayon, hindi kami puwedeng makipag¬kasundo sa inyo.” 8 Sinabi nila kay Josue: “Mga lingkod nin¬yo kami.” Ngunit tinanong sila ni Josue: “Sino ba kayo? At saan ba kayo galing?” 9 At sumagot sila: “Naparito kaming mga lingkod ninyo mula sa isang malayong lupain, dahil sa kadakilaan ni Yaweng inyong Diyos. Nabalitaan namin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang ginawa sa Ehipto 10 at sa dalawang hari ng mga Amorreo sa silangang bahagi ng Jordan, na sina Sihon na hari ng Hesbon, at Og na hari ng Basan na nakatira sa Astarot. 11 At sinabi sa amin ng mga pinuno at ng iba pang naninirahan sa aming lupain: “Maghanda kayo para sa isang mahabang paglalakbay at lu¬makad kayo at makipagkita sa mga Israelita at sabihin sa kanila: Mga lingkod ninyo kami ka¬yat maki¬pagkasundo sana kayo sa amin. 12 Heto ang aming tinapay na mainit pa noong kunin namin sa mga bahay namin upang baunin sa paglalakbay na ito. Tingnan ninyo’t tumigas na at nagkadurug-durog na. 13 Bago ang mga sisid¬lang ito na pinuno namin ng alak, ngunit nga¬yon, punit-punit na ang mga ito. Naluma na rin ang suot naming mga sandalyas at damit dahil sa aming napakahabang paglalakbay’.” 14 At binigyan sila ng pagkain ng mga Israelita na hindi muna sumangguni kay Yawe. 15 At gu¬mawa rin ng kasunduan sa kanila si Josue, nang hindi na hinintay pa ang sagot ni Yawe, na pababayaan niya silang mabuhay, at sinang-ayunan ito ng mga prinsipe ng kati¬punan.
16 Makaraan ang tatlong araw, nalaman ng mga Israelita na naninirahan sa malapit sa ka¬nilang lupain ang mga taong ito. 17 Kayat lu¬makad ang mga Israelita at pinasok nila ang mga lunsod ng Gabaon, Capira, Beerot at Kiryat-jearim. 18 Hindi nila pinatay ang mga tao roon dahil sa pangakong binitiwan ng kanilang mga pinuno sa pangalan ni Yawe. 19 Ngunit tinuligsa ng bayan ang kani¬lang mga pinuno. At sinabi ng mga pinuno sa kanila: “Nangako tayo sa ngalan ni Yawe, kayat hindi natin sila pu¬wedeng patayin. 20 Heto ang gagawin natin sa kanila: “Haha¬yaan natin silang mabuhay upang hindi tayo bagsakan ng poot ni Yawe, 21 subalit magsi¬sibak sila ng kahoy at iigib ng tubig para sa buong sambayanan ng Israel.”
22 Tinawag ni Josue ang mga taga-Gibeon at sinabi sa kanila ayon sa pasya ng mga pinuno: “Bakit ninyo kami nilinlang sa pag¬sa¬¬sabing galing kayo sa napakalayong lugar sa¬man¬talang tagarito rin pala kayo? 23 Kayat isusumpa kayo, at mula ngayon lagi na kayong mag¬sisibak ng kahoy at iigib ng tubig para sa Bahay ng aking Diyos.” 24 Sumagot ang mga taga-Gibeon: “Nalaman naming iniutos ni Yawe kay Moises na lipulin ang lahat ng mga nani¬nirahan sa lupaing ipinag¬kaloob niya sa inyo. Natakot kami kayat ginawa namin ito. 25 Nga¬yong nasa mga kamay ninyo kami, gawin ninyo ang inaaka¬lang mabuti at makatarungan para sa inyo.”
26 Tinupad ni Josue ang kanyang pangako at hindi niya pinabayaang patayin sila ng mga Israelita. 27 Ngunit mula noon hanggang sa araw na ito, nagsisibak sila ng kahoy at umiigib ng tubig para sa buong sambayanan at para sa altar ni Yawe sa lugar na piliin niya.
“Tumigil ang araw sa Gibeon”
10 • 1 Nabalitaan ni Adonizedek na hari ng Jerusalem, kung pa¬anong sina¬kop at pinatag ni Josue ang Ai, gaya ng ginawa niya sa Jerico at sa hari nito. Nalaman din niya kung paanong nakipag¬kasundo ang mga taga-Gibeon sa mga Israelita upang ma¬buhay silang kasama ng mga Is¬raelita. 2 Lumaki ang kanyang takot sa¬pagkat isang napakahalagang lun¬sod ang Gibeon, maharlika at malaki pa kaysa Ai, at matatapang ang mga taga¬rito.
3 Dahil dito, ipinatawag ni Adoni¬zedek sina Hoham, hari ng Hebron; Aram, hari ng Yarmut; Yafia, hari ng Lakis at Debir, hari ng Eglon. Ipinasabi niya sa ka¬nila: 4 “Halikayo at tulungan akong sa¬kupin ang Gibeon sapagkat naki¬pagkasundo na ito kay Josue at sa mga Israelita.”
5 Kayat nag-isang lakas nga ang li¬mang hari ng mga Amorreo – ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Yarmut, Lakis at Eglon, at nagsilakad, kasama ang kani-kanilang mga hukbo. Guma¬wa sila ng kampo sa kabila ng Gibeon at pinaligiran ito.
6 Nagpasabi ang mga taga-Gibeon kay Josue, na nasa kampo sa Gilgal: “Huwag ninyo kaming pabayaan. Hali¬kayo at tulungan kami sapagkat nag¬sama-sama na laban sa amin ang mga hari ng Amor¬reo na naninirahan sa kabundukan.”
7 Umalis noon din si Josue sa Gilgal, kasama ang lahat ng matatapang ni¬yang mandirigma. 8 Sinabi ni Yawe kay Josue: “Huwag kang matakot sa¬pagkat ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay, at walang sinuman sa kanila na maaaring tumayo laban sa iyo.” 9 Uma¬hon si Josue mula sa Gilgal, naglakbay sa buong magdamag at dinatnan niyang hindi handa ang mga Amorreo.
10 Tinalo sila ni Yawe. Malaking ta¬gumpay ang natamo ng mga Israelita sa Gibeon. Hinabol sila ng mga Israelita sa tabing bundok ng Bet-horon hang¬gang sa Azeka at Makeda.
11 Samantalang tumatakas sila, nag¬paulan si Yawe ng malalaking batong yelo mula sa langit at hinabol sila hanggang Azeka. Mas marami ang namatay dahil sa mga batong yelo kaysa sa tabak ng mga Israelita.
12 Sa araw na iyon ng pagbibigay ni Yawe sa mga Amorreo sa kamay ng mga Israelita, sinabi ni Josue kay Yawe sa harap ng Israel:
“Araw, tumigil ka sa tapat ng Gibeon,
At ikaw, Buwan, sa Lambak ng Aya¬lon.”
13 At tumigil nga ang Araw at ang Buwan hanggang makapaghiganti ang sambayanan sa kanilang mga kaaway. Kayat nakasulat sa Aklat ng Matuwid na, “Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi ito lumubog sa buong mag¬hapon. 14 Hindi nagkaroon at hindi na muli mag-kakaroon ng ganitong araw kung saan nakinig si Yawe sa salita ng isang tao. Si Yawe nga ang lumaban para sa Israel.”
15 At bumalik si Josue at mga Israelita sa kampo sa Gilgal.
16 Tumakas naman ang limang hari at nagtago sa isang yungib sa Makeda. 17 At may nagsabi kay Josue: “Natag¬puan namin ang limang hari. Nagtatago sila sa isang yungib sa Makeda.”
18 Kayat nag-utos si Josue: “Magpa¬gulong kayo ng malalaking bato sa bu¬nga¬nga ng yungib at maglagay kayo ng mga tanod dito. 19 Ngunit huwag ka¬yong tumigil doon! Habulin ninyo ang inyong mga ka¬away, salakayin sila mula sa liku¬ran at huwag silang baya¬ang maka¬balik sa kani-kanilang mga lunsod, sapagkat ibinigay na sila sa ating mga kamay ni Yaweng Diyos natin.”
20 Pinuksa sila ni Josue at ng mga Israelita. Nagtago sa loob ng mga napa¬¬paderang lunsod ang ilang nakatakas, 21 samantalang ligtas na nakabalik sa kampo ang mga Israelita, kasama si Josue. Mula noon, wala nang naglakas loob na luma¬ban sa kanila.
22 At nag-utos si Josue: “Buksan nin¬yo ang yungib, ilabas ang limang hari at iharap sa akin.” 23 Sumunod sila at ini¬harap ang limang hari kay Josue – ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Lakis, Yarmut at Eglon. 24 Tinipon pagkatapos ni Josue ang mga Israelita at sinabi sa mga pinuno ng mga kawal: “Halikayo at apa¬kan ninyo sa leeg ang mga haring ito.”
Lumapit nga sila at inilagay ang kani¬lang mga paa sa leeg ng mga hari.
25 At sinabi ni Josue sa kanila: “Hu¬wag kayong matakot o masiraan ng loob, ngu¬nit maging matapang kayo at matatag, sapagkat ganito ang gagawin ni Yawe sa lahat ng mga kaaway na kaka¬labanin ninyo.”
26 At saka pinatay ni Josue ang limang hari at ibinitin sa limang puno hanggang gumabi. 27 Pagsapit ng dilim, ibinaba ang mga bangkay ng mga hari at itinapon sa yungib na pinagtaguan nila, at tinakpan ang yungib ng mala¬laking bato na naro¬roon pa hanggang ngayon.
Sinakop ni Josue ang dakong timog ng Kanaan
28 Noong araw ding iyon, sinakop ni Josue ang Makeda. Pinatay niya ng tabak ang hari at ang mga mamamayan. Inihandog niya kay Yawe ang lahat ng naroon at wala siyang pina¬ligtas. Ginawa niya sa hari ng Makeda ang ginawa niya sa hari ng Jerico.
29 At sinalakay ni Josue at ng mga Israelita ang Libna. 30 Ibinigay ni Yawe sa kamay ng mga Israelita ang lunsod at ang hari nito, at pinatay ng mga Israelita ang mga mama¬mayan at walang pinaligtas. Ginawa sa hari ng Libna ang ginawa sa hari ng Jerico. 31 Mula sa Libna, nag¬tuloy si Josue at ang mga Israelita sa Lakis. Kinubkob nila iyon at sinalakay. 32 Ipinagkaloob din ni Yawe sa kamay ng mga Israelita ang lunsod, at pinatay niya ang hari at ang mga mamamayan ng lunsod gaya ng ginawa niya sa Libna. 33 Du¬mating si Horam, ang hari ng Gezer, upang tulungan ang Lakis, ngunit nilupig siya ni Josue, kasama ang lahat niyang mamamayan at walang iniwang buhay sa kanila.
34 Mula sa Lakis, nagtuloy pagkatapos si Josue sa Eglon. Kinubkob at sinalakay nila ito 35 at nilupig sa isang araw. Pinatay din sa espada ang hari at ang mga mamamayan nito. Sinira nila ang lahat sa lunsod bilang handog kay Yawe, gaya ng ginawa nila sa Lakis.
36 Mula sa Eglon nagtuloy si Josue at ang mga Israelita sa Hebron at sinalakay nila ito. 37 Sina¬kop ni Josue ang lunsod pati ang mga bayang saklaw nito. Pinatay ang hari at ang lahat ng mamamayan at walang iniwang buhay. Sinira ni Josue ang lahat sa lunsod bilang han¬dog kay Yawe, gaya ng ginawa sa Eglon.
38 Binalikan ni Josue at ng buong Israel ang Debir at sinalakay ito. 39 Sinakop niya ang lunsod pati ang mga bayang saklaw niyon. Pinatay niya ang hari at ang mga mamamayan at sinira niya ang lahat sa lunsod para kay Yawe at wala siyang pinaligtas. Ginawa niya sa Debir at sa hari nito ang ginawa niya sa Hebron at sa Libna at sa mga hari nito.
40 Kayat sinakop ni Josue ang buong lupain: ang Kabundukan, ang Disyerto ng Negeb, ang kapatagan at ang mga gulod, kasama ang kani¬lang mga hari.
Hindi niya pinaligtas na buhay ang sinu¬man ngunit pinuksa niya ang lahat ng may buhay bilang handog sa Diyos gaya ng ini¬utos ni Yawe. 41 Sinira ni Josue ang lahat mula sa Kades¬-barnea hanggang sa Gaza at mula sa Gosen hanggang sa Gibeon. 42 Nilu¬pig ni Josue ang lahat ng hari dito at sinakop niya ang lahat ng lupain sa iisang pakikipag¬laban sapagkat si Yawe ang lumaban para sa Israel.
43 At bumalik si Josue at ang mga Israelita sa kanilang kampo sa Gilgal.
Sinakop ni Josue ang dakong hilaga
11 • 1 Nang mabalitaan ito ni Yabin na hari ng Hazor, nagpadala siya ng mga sugo kay Jobab na hari ng Madon, at sa mga hari ng Simron at Aksaf; 2 sa mga haring nasa kabundukan sa hilaga, sa lambak sa tapat ng Kineret, sa kapa¬tagan, hanggang sa gulod ng Dor sa kan¬luran; 3 sa mga Kananeo sa sila¬ngan at kanluran, sa mga Amorreo, Heteo, Perezeo at Jebuseo sa mga ka¬¬bun¬¬dukan, at sa mga Heveo sa pa¬anan ng Bundok Hermon sa lupain ng Mizpa. 4 Lumabas ang mga hari, kasama ang kanilang mga kawal na sindami ng mga buhangin sa dalam¬¬¬pasigan at may kasamang maraming mga kabayo at karuwaheng pan¬digma. 5 Nag¬kaisa ang mga haring ito at humimpil sila sa bukal ng Merom upang salakayin ang Israel.
6 At sinabi ni Yawe kay Josue: “Huwag kang matakot, sapagkat bukas, sa ganitong oras, ibi¬-bigay ko sila sa iyong mga kamay upang ialay sa akin. Pipilayin mo ang kani¬lang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karuwaheng pandigma.”
7 Kayat nagtungo sa Merom si Josue at ang lahat ng sandatahang kawal, at bigla nila silang sinalakay. 8 Ibinigay sila ni Yawe sa kamay ng Israel; pinuksa sila ng mga Israelita, at tinugis sila hanggang sa Malawak na Sidon at Misrefot-mayim, at sa Mizpa sa silangan. Walang na¬iwang buhay sa kanila. 9 Sumunod si Josue sa utos ni Yawe kayat pinilay niya ang mga kabayo at sinunog ang mga karuwahe.
10 Bumalik agad si Josue at sinakop niya ang Hazor at pinatay ang hari nito. Nang pana¬hong iyon, ang Hazor ang kapitolyo ng lahat ng mga kahariang iyon. 11 Pinatay bilang banal na sumpa ang lahat ng nani¬nirahan doon. Walang iniwang buhay sa kanila, at sinunog ang buong lunsod.
12 Sinakop ni Josue ang lahat ng lunsod ng mga hari at pinatay ang mga hari bilang banal na sumpa, gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ni Yawe.
13 Sinunog ng mga Israelita ang lahat ng mga lunsod maliban sa mga nasa gulod at da¬lisdis kung saan ang Hazor lamang ang sinu¬nog ni Josue.
14 Pinaghati-hatian ng mga Israelita ang mga ari-arian at ang mga hayop na nasam¬sam sa mga lunsod na ito, ngunit pinatay nila ang lahat ng tao sa lunsod at walang iniwang buhay sa mga ito. 15 At natupad ang mga iniutos ni Yawe kay Moises, na siya ring iniutos ni Moises kay Josue. Walang naka¬limutan si Josue sa mga iniutos ni Yawe kay Moises.
16 Sinakop ni Josue ang lahat ng mga lupaing ito: ang kabundukan, ang Negeb, ang Gosen, ang Kapatagan, ang Lambak at ang Kaburulan ng Israel, pati ang kanyang kapatagan. 17 Pinuk¬sa niya ang lahat ng mga hari mula sa paanan ng bundok sa Seir, hanggang sa Baal-gad sa Lambak ng Lebanon, hanggang sa paanan ng Bundok Hermon. Sinalakay niya at pinatay ang mga ito.
18 Tumagal nang mahabang panahon ang pakikipaglaban ni Josue sa mga haring ito. 19 Ma¬-liban sa Heveo ng Gibeon, walang ibang lunsod na mapayapang nakipagkasundo sa Israel. Nalupig silang lahat ng Israel.
20 Pinalakas ni Yawe ang kanilang loob na lumaban sa Israel, upang sa huli’y mapuksa si¬lang lahat at masunog bilang banal na sumpa, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.
21 Nang panahong iyon, sinalakay din ni Josue at pinuksa ang mga Anakim sa mga Kabundukan ng Hebron, Debir, Anab at sa lahat ng bundok ng Juda at ng Israel. Nilipol sila at ang kanilang mga lunsod bilang alay kay Yawe.
22 Walang naiwang Anakim sa lupain ng Israel, maliban sa Gaza, sa Gat at sa Asdod. 23 At sinakop ni Josue ang buong lupain gaya ng sinabi ni Yawe kay Moises, at ibinigay niya ito sa mga Israelita bilang pamana na ipamamahagi sa bawat tribu. At namahinga ang lupain sa pakikidigmaan.

12 1 Ito ang mga haring nilupig ng mga Israelita. Inagaw ng mga Israelita ang kanilang lupaing nasa kabilang ibayo ng Jordan, mula sa Ilog Arnon hanggang sa Bundok Hermon, kabilang ang silanganing Araba: 2 si Sihon, hari ng mga Amorreo, na naninirahan sa Hesbon at naghari mula sa Aroer, na nasa tabi ng lambak ng Arnon, (pati ang kalagitnaan nito) hanggang sa Ilog Yabok, na hangganan ng mga Amonita. Sa kanya 3 ang kalahati ng Galaad hanggang sa Aroer na hangganan ng mga Amonita. At pati ang gawing silangan ng Araba, mula sa Dagat ng Kineret, hanggang sa Dagat na Asin (o ng Araba), ang daan patu¬ngong Betjesimot, at sa timog, ang mabababang lugar sa paanan ng mga bundok ng Pasga.
4 Si Og, hari ng Basan, na labi ng mga Re¬faim, na naninirahan sa Astarot at Edrai. 5 Nag-hahari siya sa Bundok Hermon, sa Saleja, sa buong Basan, hanggang sa hang¬gahan ng mga Ge-surita at ng mga Maacatita, at sa mahigit sa kalahati ng Galaad sa ibayo ng lupain ni Sihon, hari ng Hesbon. 6 Pag¬katapos na malupig sila ni Moises na lingkod ni Yawe at ng mga Israelita, ibinigay niya ang kanilang lupain sa mga Ru¬benita, mga Gadita, at sa kalahating tribu ng Manases bilang pamana nila.
7 Ito naman ang mga hari na nilupig ni Josue at ng mga Israelita sa gawing kanluran ng Jordan. Pinaghati-hati ni Josue ang kanilang lupain sa mga lipi ng Israel mula sa Baal Gad sa lambak ng Lebanon hanggang sa Panot na Bundok na pataas sa Seir. 8 Ang mga lupaing ito ay nasa kabundukan at sa kapatagan, sa Araba, sa mga tabing bundok, sa ilang, at sa Negeb. Ito ang dating mga lupain ng mga Heteo, Amorreo, Kananeo, Perezeo, Jeveo at Hebuseo. 9 Ito ang mga nilupig na hari: hari ng Jerico, hari ng Ai (malapit sa Betel).
10 Hari ng Jerusalem, hari ng Hebron.
11 Hari ng Jerimot, hari ng Lakis.
12 Hari ng Eglon, hari ng Gazer.
13 Hari ng Dabir, hari ng Gader.
14 Hari ng Horma, hari ng Arad.
15 Hari ng Libna, hari ng Odulam.
16 Hari ng Makeda, hari ng Betel.
17 Hari ng Tapuaj, hari ng Ofer.
18 Hari ng Afek, hari ng Saron.
19 Hari ng Madon, hari ng Jasor.
20 Hari ng Simeron, hari ng Acsaf.
21 Hari ng Tanak, hari ng Magedo.
22 Hari ng Kades, hari ng Jocneam sa Car¬melo.
23 Hari ng Dor sa lupain ng Dor, hari ng lambak ng Galilea,
24 at ang hari ng Tersa: tatlumpu’t isang hari silang lahat.


II. PAGKAKAHATI-HATI NG LUPAIN SA LABINDALAWANG TRIBU
Hinati ni Josue ang lupain ng Kanaan
13 • 1 Matandang-matanda na si Josue. Kaya sinabi ni Yawe sa kanya: “Ma¬tan¬¬dang-matanda ka na, ngunit malaki pa ang dapat sakupin. 2 Ito ang natitira pang lupain: ang mga lupain ng mga Pilisteo at ang buong Gesur. 3 (Mula sa batis sa harap ng Ehipto hanggang sa hang¬gahan ng Ekron sa hilaga na siyang kinikilalang lupaing Kananeo. Ang lupain ng limang prinsipe ng mga Pilisteo sa Gaza, Asdod, As¬kalon, Get at Ekron); gayundin ang mga Heveo sa timog. 4 At saka ang buong lupain ng mga Kananeo mula sa Meara ng mga Sidonio hang¬gang sa Afek sa hangganan ng mga Amorreo. 5 Ang lupain ng mga Geblita, at ang buong Lebanon pasilangan, buhat sa Baal-Gad sa may paanan ng Bundok Hermon hang¬gang sa pagpasok sa Hamat; 6 ang buong lupain ng mga Sidoniong nani¬nirahan sa dakong bulubundukin mula sa Lebanon hanggang sa Misrefot-maim. Ako ang magtataboy sa kanila sa harap ng mga Israelita. Paghahati-hatiin mo lamang sa mga Israelita ang lupaing mamamana nila, gaya ng ipinag-utos ko sa iyo. 7 Kaya ipamahagi mo nga¬yon ang lupaing iyan bilang pamana sa siyam na tribu at sa kalaha¬ting lipi ng Manases.”
8 Tinanggap na nga ng natitira pang kala¬ha¬ting tribu ng Manases, ganoon din ang mga Rubenita at Gadita, ang kanilang mana na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ni Yawe, sa dakong silangan ng Jordan: 9 mula sa Aroer sa tabi ng lambak ng Arnon, ang lunsod na nasa gitna ng lambak, ang buong mataas na kapa¬tagan buhat sa Madaba hang¬gang sa Dibon, 10 kasama ang mga lunsod ni Sihon, hari ng mga Amorreo, na naghari sa Hesbon hanggang sa hanggahan ng mga Amonita; 11gayundin ang Galaad at ang lupain ng mga Gesurita at mga Maakatita, ang buong Bundok Hermon at ang buong Basan hanggang sa Saleka. 12 Ang buong kaharian ni Og sa Basan, isang labi ng mga Refaim, na naghari sa Astarot at Edrai. Nilupig at sinakop ni Moises ang mga lupaing ito, 13ngunit hindi pinaalis ng mga Israelita ang mga Gesurita at Maakatita, kaya nasa piling pa ng Israel ang mga taga-Gesur at taga-Maaka. 14Ang lipi la¬mang ni Levi ang hindi binigyan ng pamana, sapagkat si Yaweng Diyos ng Israel ang kanilang pa¬mana, ayon sa sinabi niya sa kanila.
Ang lupaing ibinigay sa mga tribu ng Ruben, Gad at kalahati ng Manases
15 Ibinigay ni Moises sa mga Rubenita ayon sa kanilang mga angkan 16 ang naging kanilang lupain: mula sa Aroer, sa tabi ng lambak ng Arnon, kabilang ang lunsod sa gitna nito; ang buong mataas na kapatagang malapit sa Ma¬daba; 17 ang Hesbon at lahat ng bayan nito na nasa kapatagan, ang Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Maon 18 Jahsa, Kedamot, Mefat, 19 Kir¬ya¬taim, Sabama, Sarat Asakar, sa burol ng lam¬bak, 20 Bet Pehor, ang mga dalisdis ng Pasga, Bet Jesimot, 21 ang lahat ng lunsod ng mataas na kapatagan at ang buong kaharian ni Sihon, hari ng mga Amorreo, na naghahari sa Hesebon na nilupig ni Moises, at pati ang mga prinsipe ng Madian, ng Evi, Rekem, Sur, Jur at Rebe, na na¬nirahan sa lupaing ito 22 at si Balam din, na anak ni Beor, na isa sa mga nilipol sa tabak ng mga Israelita. 23 Sa gayon, naging hangganan ng mga Rubenita ang Jordan. Na¬ging pamana ng mga Rubenita ang mga bayan na ito at ang kani¬lang mga nayon, ayon sa kani-kanilang mga angkan.
24 Binigyan din ni Moises ang tribu ng mga Gadita ayon sa kanilang mga angkan. 25 Na¬ging lupain nila ang Yaser, lahat ng bayan ng Galaad, at ang kalahati ng lupain ng mga Amo¬nita hanggang sa Aroer, sa harap ng Raba. 26 Mula sa Hesbon hanggang sa Ramat-Mispe at Betonim, at mula sa Mahanaim hanggang sa Lodebar; 27 at sa lambak naman ng Jordan: ang Bet Aram, Bet Nimra, Sukot at Safon, bahagi ng kaharian ni Sihon, hari sa Hesbon. Naging hangganan nila ang Jordan hanggang sa dulo ng gawing sila¬ngan ng Dagat ng Kineret. 28 Naging pamana ng mga Gadita ang mga lupain na ito at ang kani¬lang mga nayon, ayon sa kani-kanilang mga angkan.
29 Binigyan din ni Moises ang kalahati ng tribu ng Manases ayon sa kanilang mga angkan. 30 Naging lupain nila ang Mahanaim, ang lahat ng Basan, ang buong kaharian ni Og, hari ng Basan, at lahat ng nayon sa Jair, na binubuo ng animnapung bayan sa Basan. 31 Ang kalahati ng Galaad, pati ng Astarot at Edrai, mga lunsod ng kaharian ni Og sa Basan, ay napasakalahati ng mga inanak ni Makir, anak ni Manases.
32 Ito ang pamanang ibinigay ni Moises nang nasa mga kapatagan ng Moab siya, sa kabilang ibayo ng Jordan sa gawing silangan ng Jerico. 33 Ngunit walang pamanang ibinigay si Moises sa tribu ng Levi sapagkat pamana nila si Yawe na Diyos ng Israel, gaya ng sinabi niya.
14 1 Narito naman ang tinanggap ng mga Israelita sa lupaing Kanaan. 2 Ito ang pinaghati-hati ni Eleazar na pari at ni Josue na anak ni Nun at ng mga pinuno ng mga angkan sa mga tribu ng mga Israelita. Pinag¬hati ang pamana sa pamamagitan ng pala¬bunutan, ¬alinsunod sa iniutos ni Yawe kay Moises para sa natitirang siyam at kala¬hating tribu. 3 Binigyan na nga ni Moises ang dalawa at kalahating tribu ng pamana sa kabilang ibayo ng Jordan; at walang pamana naman ang mga Levita sa piling nila. 4 Ngunit dalawang tribu ang binubuo ng mga anak ni Jose, sina Manases at Efraim, habang hindi bina¬haginan sa lupain ang mga Levita, mali¬ban sa mga lunsod na kanilang tini¬tirahan, pati ang lupa sa paligid para sa kanilang bakahan at kawan.
5 Sa paghahati-hati ng lupain, sinunod ng mga Israelita ang iniutos ni Yawe kay Moises.
Ang bahaging napunta kay Kaleb
6 Nagsilapit kay Josue sa Gilgal ang mga taga-Juda at sinabi sa kanya ni Kaleb na Keneseo, anak ni Jefone: “Alam mo kung ano ang sinabi ni Yawe kay Moises, ang tao ng Diyos, tungkol sa iyo at sa akin sa Kadesbarne. 7 Apat¬napung taong gulang ako nang ipinadala ni Moises na lingkod ni Yawe, buhat sa Ka¬des¬barne upang magmanman sa lupain at nag-ulat ako sa kanya nang buong katapatan. 8 Pina¬hihina ang loob ng bayan ng mga kapatid na sumama sa akin, ngunit ako’y nanatiling tapat kay Yawe na aking Diyos. 9 Noon ipina¬ngako sa akin ni Moises: ‘Magiging pamana mo at ng mga anak mo magpakailanman ang lu¬paing tinapakan ng iyong paa, sapagkat lubusan kang naging tapat kay Yawe na aking Diyos.’ 10 Ngayon, iningatan ni Yawe ang aking buhay gaya ng kanyang sinabi, samantalang naglalakbay sa ilang ang Israel, sa loob ng apatnapu’t limang taon pag¬katapos ng salitang ito ni Yawe kay Moises. Walumpu’t limang taong gulang na ako ngayon, 11 ngunit malakas pa rin ako katulad noong araw na isugo ako ni Moises. Walang nawawalang lakas maging sa digmaan o sa mga gawain. 12 Kaya ibigay mo sa akin ang kaburulang iyan na binanggit ni Yawe noon katulad ng narinig mo. Naro¬roon ang malala-king napapaderang lunsod ng mga Enakim, ngunit kung suma¬sa¬akin si Yawe, maitataboy ko sila, gaya ng sinabi ni Yawe.
13 Binasbasan ni Josue si Kaleb, anak ni Jefone, at ibinigay sa kanya ang Hebron bilang pamana niya. 14 Kaya napasa-Keneseong si Kaleb, anak ni Jefone ang Hebron, hanggang ngayon sapagkat lubusan siyang naging tapat kay Yawe, na Diyos ng Israel. 15 Dating tinatawag na Kiriat-Arbe ang Hebron. Si Arbe naman ang siyang pinaka¬dakila sa mga Enakim. At nagpa-hinga sa pakikipagdigmaan ang lupain.
Ang hangganan ng tribu ng Juda
15 1 Napabigay sa tribu ng Juda sa palabu¬nutan at ayon sa kanilang mga angkan ang lupaing katabi ng Edom patimog hanggang sa ilang ng Sin. 2 Ang Dagat na Patay ang hang¬-ganan nito sa timog. 3 Tinu¬tunton nito hang¬¬¬gang sa ahunin ng Akrabim, dumaraan ng Sin hanggang katimugang Kadesbarne, dumaraan ng Hesron, luma¬labas sa Adar at buma¬balik sa Karkaa, 4 dumaraan ng Asmon at patuloy hanggang sa batis ng Ehipto papalabas sa dagat: Ito ang inyong hangganan sa katimugan.
5 Ang hangganan sa silanganan ay ang Dagat na Asin hanggang sa bunganga ng Jordan.
6 Nagsisimula ang hangganan sa hilaga sa Dila ng Dagat sa bunganga ng Jordan, uma¬ahon sa Bet Agla, at dumaraan sa hilaga ng Bet Ara¬ba hanggang sa Bato ni Boen, anak ni Ruben. 7 Umaakyat ng Dabir, sa lambak ng Ahor, pa¬tungo sa Gilgal na nakaharap sa ahunin ng Adomim, sa gawing timog ng batis; buhat doon ay tumatawid ng mga tubig ng En Semes at umaabot ng En Rogel. 8 Mula roon ay umaakyat na naman sa lambak Hinon gawing timog ng burol na kina-roro¬onan ng lunsod ng mga Je¬buseo, o Jerusalem. Umaakyat ito sa tuktok ng bundok sa kanlurang bahagi ng Lambak ng Hinom at sa dulong hilaga ng lambak ng Rafaim. 9 Mula sa tuktok ng bundok, dumaraan iyon hanggang sa bukal ng mga tubig ng Neftoa, umaabot sa mga lunsod ng Bundok Efron, at patuloy sa Baala o Kiriat-Jearim. 10 Mula sa Baala, ang hangganan ay lumiliko sa gawing kanluran sa Bundok Seir at dumaraan sa hilaga sa tabi ng Bundok Yarim na siya ring Kesalon; bumababa ng Bet Sames, at dumaraan sa Timna. 11 Patuloy ito sa kahabaan ng dakong hilaga ng Ekron, hang¬gang sa Sekrona, at du¬ma¬raan ng Bundok Baala, pa¬tungo sa Jabnel hanggang sa Malaking Dagat, o Mediterraneo. 12 Ang Malaking Dagat at ang baybayin nito ang hang¬ganan sa kanluran. Ito ang lahat ng hang¬ganan ng mga angkan ng mga Judaita.
13 Alinsunod sa utos ni Yawe, ibinigay ni Josue kay Kaleb, anak ni Jefone, ang isang bahagi sa mga Judaita: ang Kiriat-Arbe (si Arbe ay ama ni Enac), na siya ring Hebron. 14 At dito’y itinaboy ni Kaleb ang tatlong mga inanak ni Enak: sina Sesai, Ahuman at Tolmay. 15 Buhat doon sinalakay niya ang mga nani¬nirahan sa Dabir, na dating tina¬tawag na Kiriat Sefer. 16 Sinabi ni Kaleb: “Ipakakasal ko ang aking anak na si Aksa sa kanino mang lumupig at sumakop sa Kiriat Sefer.” 17 Nasakop ito ni Otoniel, anak ni Kenaz na kapatid ni Kaleb kaya ipinakasal sa kanya ni Kaleb ang anak niyang dalagang si Aksa. 18 Sa pagdating niya, sinabi niya kay Otoniel na humingi ng isang lupain sa kanyang ama. 18 Pagkaraan, habang umiibis ang babae sa asno, itinanong sa kanya ni Kaleb: “Ano ang ibig mo?” 19 Sumagot ang babae: “Big¬yan mo ako ng isang kaloob! Ya¬ya¬mang pinagkalooban mo na ako ng tuyong lupain sa Negeb, bigyan mo rin ako ng mga bu¬kal ng tubig.” Kaya ibinigay sa kanya ang mga Bukal sa Itaas at ang mga Bukal sa Ibaba.
Mga lunsod ni Juda
20 Ito ang mga pamana ng mga taga-Juda ayon sa kanilang mga angkan: 21 Ito ang mga bayan ng tribu ng Juda sa hangganan patu¬ngo sa Edom: Kabsel, Edel, Yagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kades, Asor, at Yitnan; 24 Zif, Telem, Balot, 25 Asor ang bago at Kariot, Esrom, 26 Aman, Sama, Molada, 27Asergada, Asemon, Bet Pelet, 28 Asarsual, Berseba at ang mga nayon nito, 29 Baala, Iyim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Horma, 31 Sikeleg, Madmana, Sansana, 32 Lebaot, Silkim, Ain-Remon; dalawampu’t siyam na bayang lahat pati ang kanilang mga nayon.
33 Sa kapatagan: ang Estaol, Sarea, Asena, 34 Zanoak, Ain Ganim, Tapuaj, Enaim, 35 Jeri-mot, Adulam, Soko, Azeka, 36 Saraim, Aditaim, Gedera; labing-apat na lunsod pati ang mga nayon nito. 37 Ang Senan, Adasa, Migdal-Gad, 38 Deleam, Masefa, Yoktel, 39 Lakis, Boscat, Eglon, 40 Kabon, Lakmas, Ketlis, 41 Gederot, Bet Dagon. Nahama at Makkeda; labing-anim na lunsod pati ang mga nayon nito. 42 Ang Libna, Eter, Asan, 43 Yefta, Esna, Nesib, 44 Keila, Aksib, Maresa; siyam na lunsod pati ang kanilang mga nayon. 45 Ang Ekron at ang mga bayan nito at mga nayon. 46 Mula sa Ekron hanggang sa dagat, ang lahat ng bayang malapit sa Asdod at ang kanilang mga nayon. 47 Ang Asdod at ang mga bayan at mga nayon nito; ang Gaza at ang mga bayan at mga nayon nito, hanggang sa Batis ng Ehipto at ang baybayin ng Malaking Dagat.
48 Sa kabundukan: ang Samir, Yattir, Sokot, 49 Dana, Kiriat Sana, (na siya ring Dabir), 50 Anab, Estemo, Anim, 51 Gosem, Holon at Gilo; labing-isang bayan pati ang mga nayon nito. 52 Ang Arab, Duma, Esan, 53 Yanum, Bet-Tapuaj, Afeka, 54 Humta, Kiriat Arbe (na siya ring Hebron), at Sior; siyam na lunsod pati ang mga nayon nito. 55 Ang Maon, Carmel, Zif, Yuta, 56 Jezrael, Yorkeam, Zanoak, 57 Hakain, Gibea, Tamna; sampung lunsod pati ang mga nayon nito. 58 Ang Kalkul, Betsur, Gedor, 59 Ma¬rat, Bet-Anot at Eltekon; anim na lunsod pati ang mga nayon nito. Ang Tekoa, Efrata (na siya ring Belen), Fogor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Karim, Galim, Better at Manoco; labing-isang lunsod pati ang mga nayon nito. 60 Ang Kiriat Baal (na siya ring Kiriat Jearim) at Hara¬ba; dalawang lunsod pati ang mga nayon nito.
61 Sa ilang: ang Bet Araba, Mendin, Secaca, 62 Nebsan, Ir-hamelah at Enggaddi; anim na lunsod pati ang kanilang mga nayon. 63 Hindi naitaboy ng mga taga-Juda ang mga Jebu¬seong naninirahan sa Jerusalem kaya hang¬gang nga¬yon, naninirahan sila sa Jerusalem kasama ng mga taga-Juda.
Ang tribu ng Efraim
16 1 Ang lupaing napabigay sa mga anak ni Jose sa palabunutan ay may hang¬ganang mula sa Jordan na katapat ng Jerico umahon pa¬tungo sa mga tubig ng Jerico sa ga¬wing sila-ngan; dumaraan sa ilang, na uma¬¬ak¬yat mula sa Jerico hanggang sa hilaga ng Be¬tel. 2 Mula sa Betel patungong Luz, dumaraan ng hangganan ng mga Arkeo sa Atarot, at bu¬ma¬b¬aba sa gawing kanluran hanggang sa hang¬ganan ng mga Yeflita, 3 hanggang sa Mababang Bet Horon, at sa Gazer, patungo sa dagat.
4 Ito ang pamana na pinaghati-hatian ng mga anak ni Jose, na sina Manases at Efraim. 5 Ito ang hangganan ng mga anak ni Efraim ayon sa kanilang mga angkan: sa silanganan ang Atarot-Adar hanggang Betoron sa Itaas. 6 At papunta sa kanluran, dumaraan sa Mikmetat ang hangganan, lumiliko sa sila¬ngan malapit sa Tanat Silo, at dumaraan ito sa silangan ng Yanoak. 7 Mula Yanoak ay bumababa hanggang sa Atarot at Naarat, at umabot sa Jerico at sa Jordan. 8 At saka, mula sa Tapuaj tumutungo ang hangganan sa kanluran sa batis ng Kana at umaabot sa dagat. Ito ang pamana sa mga angkan ng Efraim, 9 pati ang mga bayan at na¬yong naka¬laan sa mga Efraimita sa loob ng lupain ng mga taga-Manases. 10 Ngunit hindi nila napaalis ang mga Kananeong naninirahan sa Gazer at hanggang ngayon nasa Efraim pa ang mga ito, ngunit pinagtatrabaho sila bilang alipin.
Ang tribu ng Manases
17 1 Ito ang napasatribu ng Manases na panganay ni Jose. Mana ang tinang¬gap ni Makir, panganay ni Manases. Isa siyang mandirigma, kaya tinanggap niya ang Galaad at Basan. 2 Binigyan din ng kabahagi ang mga iba pang inanak ni Manases, ang mga angkan ng Abiezer, Helek, Asriel, Sikem, Yefer at Se¬mida, ayon sa kanilang angkan. Sila’y mga anak na lalaki ni Manases na anak ni Jose.
3 Walang anak na lalaki si Selopkad, anak ni Yefer, anak ni Galad, anak ni Makir, anak ni Manases, kundi mga anak na babae na sina Majla, Noa, Yogla, Milca at Tirsa. 4 Nagsiharap sila kay Eleazar na pari, kay Josue na anak ni Nun, at sa mga prinsipe, at sinabi: “Inutusan ni Yawe si Moises na bigyan kami ng pamana sa piling ng aming mga kamag-anak.” Kaya binig¬yan sila ng pamana sa piling ng mga kamag-anak ng kanilang ama, ayon sa iniutos ni Yawe. 5 Kaya sampung bahagi ang napunta kay Mana¬ses bukod pa sa lupain ng Galaad at Basan sa kabilang ibayo ng Jordan 6 Magmamana ang mga anak na babae ni Manases kasama ng kanyang mga anak na lalaki, at napunta naman sa natitirang mga taga-Manases ang lupain ng Galaad.
7 Mula sa Micmetat na katapat ng Sikem hanggang Aser ang hangganan ng Manases. Pa-tungo sa timog umaabot ang hangganan sa Bukal ng Tapuaj. 8 Kay Manases ang lupain ng Tapuaj ngunit kay Efraim ang lunsod ng Tapuaj na nasa hang¬ganan ng Manases. 9 Bumababa ang hangganan sa batis ng Kana, sa timog ng batis. Pag-aari ni Efraim ang mga lunsod na ito sa gitna ng mga lunsod ni Manases at sa hila¬ga ng batis ang hangganan ng Manases na nagwawakas sa dagat. 10 Kay Efraim ang lupaing nasa timog at kay Manases ang nasa hilaga kapwa hanggang sa dagat. Umaabot sila sa Aser sa kahilagaan at sa Isacar sa silangan. 11 Tinang¬¬¬gap ni Manases sa Isacar at Aser ang Betsan at ang mga nayon nito, ang Yibleam at ang mga nayon nito, ang Dor at ang mga nayon nito, ang mga naninirahan sa Endor at sa mga nayon nito at ang mga naninirahan sa Tanak at ang mga nayon nito, at ang mga naninirahan sa Megido at ang mga nayon nito at ang ikatlo ng Nefet. 12 Ngunit hindi nalupig ng mga taga-Manases ang mga lunsod na ito at nagtagal dito ang mga Kananeo. 13 Nang lumakas ang mga Israelita, pinatawan ng buwis ang mga Kananeo, ngunit hindi nila pinaalis.
14 Sinabi ng mga inanak ni Jose kay Josue: “Bakit isang bahagi lamang ng lupain ang ibi¬nigay mo sa amin gayong napakarami namin sa pagpapala ni Yawe? 15 Sumagot sa kanila si Josue: “Kung marami kayo at mas¬yadong maliit ang kabundukan ng Efraim, magsitungo kayo sa gubat ng mga Pereseo at Rafaim at hawanin ninyo ito.” 16 Sinabi naman ng mga taga-Jose: “Hindi sapat sa amin ang bulubundukin, ngu¬nit may mga karwaheng bakal ang lahat ng Kananeong naninirahan sa lambak; gayun¬din ang mga nasa Betsan at ang nasa Jezrael at ang nasa mga bayan nito.” 17 Kaya sumagot si Josue sa sambahayan ni Jose, kina Efraim at Mana¬ses: “Ikaw ay isang bayang makapal at napa¬kalakas. Hindi lamang isang bahagi ang ma¬papasaiyo, sapagkat sa iyo ang dakong gubat at hahawanin mo ito. 18 Mapapasaiyo lahat ito sa¬pagkat itataboy mo ang mga Kananeo kahit na malalakas sila at may mga karuwaheng bakal.”
Hinati-hati ni Josue ang natitirang bahagi ng lupain
18 1 Nang sumuko na sa kanila ang buong lupain, nagpulong ang buong kalipunan ng mga Israelita sa Silo, at doon nila itinayo ang Tolda ng Pagtatagpo.
2 Pito pang tribu sa mga Israelita ang hindi pa nakatatanggap ng kanilang pamana. 3 Kaya sinabi ni Josue sa kanila: “Hanggang kailan ba kayo magpapabaya sa pagsakop ng lupaing ipinagkaloob sa inyo ni Yawe, ang Diyos ng inyong mga ninuno? 4 Pumili kayo ng tatlo sa bawat tribu; ipadadala ko sila upang galugarin ang lupain at nang mahati natin iyon ayon sa kanilang iuulat. 5 Hahatiin iyon sa pitong bahagi sapagkat may lupain na ang Juda sa timog, gayundin ang sambahayan ni Jose sa hilaga. 6 Kaya gumawa kayo ng partisyon ng lupain sa pitong bahagi at ipakita sa akin ang plano upang magpalabunutan sa harap ni Ya¬weng ating Di¬yos. 7 Walang bahagi para sa mga taga-Levi, sa¬pagkat sariling pamana nila ang pagpapari para kay Yawe magpakailanman. Tungkol naman sa mga tribu ng Ruben at Gad at sa ka¬lahating tribu ng Manases, tinanggap na nila sa silangang gawi ng Jordan ang pama¬nang ibi¬nigay sa kanila ni Moises na lingkod ni Yawe.
8 Paalis na ang mga napiling lalaki, at sinabi ni Josue sa kanila: “Galugarin ninyo ang lupain at ilarawan iyon at magbalik at magpapalabu¬nutan ako dito sa Silo sa harap ni Yawe.” 9 Kaya nagpunta at nagdaan sila sa lupain, isinulat nila ito ayon sa mga lunsod niyon at hinati-hati sa pitong bahagi. At nag¬sibalik sila kay Josue sa kampo sa Silo. 10 Pinagpalabunutan ni Josue ang lupain para sa kanila sa harap ni Yawe sa Silo. Dito niya pinagbaha-bahagi ito para sa mga anak ng Israel.
Ang tribu ng Benjamin
11 Napunta ang unang bahagi ng lupain sa mga angkan ng tribu ng Benjamin. Nasa pagitan ng mga taga-Juda at ng mga taga-Jose ang lupaing napasakanila. 12 Mula sa Jordan ang ka-nilang hanggahan sa hilaga at umaabot sa gawing hilaga ng Jerico. Uma¬ahon ito patungo sa kanluran hanggang sa makarating sa ilang ng Bet Aven. 13 Buhat dito, dumaraan ito sa katimugang dako ng Luz (na siya ring Betel); at saka bumababa sa Atarot Adar sa may bundok sa timog ng Ibabang Betoron. 14 Sa gawing kan¬luran naman lumiko ang hangganan pa¬tungo sa timog mula sa bundok na nasa tapat ng Be¬toron at umabot sa Kiriat Baal (na siya ring Kiriat Yearim), na pag-aari ng mga taga-Juda. Ito ang hangganan sa kanluran.
15 Nagsisimula sa dulo ng Kiriat Yearim ang hangganan sa timog at umabot sa tubig ng Naftoah. 16 Bumababa sa gilid ng bundok na nakaharap sa lambak ng Ben Hinon, sa hilagaan ng lambak ng Refaim, at bina¬baybay ang lam¬bak ng Ben Hinon sa dalisdis ng mga Je¬buseo patimog hanggang sa En Rogel. 17 Tumu¬tuloy iyon sa hilaga, at uma¬bot sa En Semes, patuloy sa Guelitot, sa tapat ng tabing bundok ng Ado¬min; bumaba sa Bato ni Boen, anak ni Ruben, 18 dumaan sa Ketef sa harap ng Araba sa hilaga at bumaba sa Araba. 19 Nagpatuloy ang hang-gahan sa hilagaan ng Bet Hogla at umabot sa dila ng Dagat Asin sa bunganga ng Jordan. Iyan ang hangganan sa timog. 20 At ang Jordan ang naging hangganan sa sila¬ngan. Ito ang mana ng mga angkan ng Benjamin na itinakda ng mga hangganan.
21 Ito ang mga lunsod ng mga angkan ng tribu ng Benjamin: Jerico, Bet Hogla, Emek, Kasis, 22 Bet Araba, Semaraim, Betel, 23 Avim, Afara, Ofra, 24 Kefar-haamon, Ofni at Geba; labindalawang lunsod pati ang kanilang mga nayon. 25 Ang Gibeon, Rama Berot, 26 Mispe, Kefira, Amosa, 27 Rekem, Yirpeel, Tarela. 28 Ang Sela, Elef, Jebus (na siya ring Jerusalem); Gibeat at Kiriat; labing-¬apat na bayan pati ang kanilang mga nayon. Ito ang pamana sa mga Benjaminita ayon sa kanilang mga angkan.
Ang bahagi ng iba pang anim na tribu
19 1 Tinanggap ng mga angkan ng Simeon ang ikalawang bahagi na nasa loob ng sa mga taga-Juda. 2 Nasa pamana nila ang Berseba, Seba, Molada, 3 Aser Sual, Bala, Asem, 4 Eltolad, Betul, Horma, 5 Sikeleg, Bet Markabot, Hasersusa, 6 Bet Lebaot at Saruken; labintatlong bayan pati ng kanilang mga nayon. 7 Ang Ain, Remon, Atar, at Asan; apat na lunsod pati ang kani¬lang mga nayon, 8 bukod pa sa lahat ng na¬yong nasa paligid ng mga lunsod na ito hang¬gang sa Baalat Beer na siya ring Ramat-Negueb. Ito ang mana ng mga angkan ng tribu ng mga Simeonita. 9 Nasa loob ng mga hang¬gahan ng Juda ang manang ito ng mga Si¬meonita. Napa-kalaki nga para sa mga taga-Juda ang bahagi nila, kaya dito tumang¬gap ang mga Simeonita ng sariling lupain.
10 Tinanggap ng tribu ng Zabulon ang ikatlong bahagi ayon sa kanilang mga angkan. Umabot sa Sarid ang hang¬ganan ng kanilang pamana. 11 Umakyat iyon sa kanluran sa Marala hanggang maka¬rating sa Debaset, at pagka¬raan, sa batis na nasa harap ng Yokneam. 12 Mula sa Sarid patungo sa sila¬ngan hanggang sa hangganan ng Keselet Tabor; patuloy sa Daberet at umakyat sa Yafia. 13 Mula roon patuloy sa gawing sila¬ngan sa Gatha-Hefer at sa Itakasin; umabot sa Rimon at lumiko sa Noa. 14 Lumiko sa hilaga ng Anaton at nagwakas sa lambak ng Yeftakel. 15 Kaya labin¬dalawang bayan lahat pati ang kanilang mga nayon kung kasama ang Katat, Nalal, Simron, Jedala at Betle¬hem. 16 Ito ang pamana ng mga angkan ng Zabulon.
17 Tinanggap ng mga angkan ng Isacar ang ikaapat na bahagi. 18 Nasa kanilang lupain ang Jezrael, Kesulot, Sunem, 19 Yafaraim, Sion, Ana¬kerat, 20 Rabit, Kisyon, Ebes, 21 Ramet, En Ganim , En Kada, at Bet Fases. 22 Umabot ang hangganan sa Tabor, Sakasim at Betsames at nagwawakas sa Jordan. 23 Labing-anim na ba¬yan pati ang kanilang mga nayon: ito ang pa¬mana sa mga angkan ng mga Isacarita.
24 Tinanggap ng mga angkan ng Aser ang ikalimang bahagi. 25 Nasa kanilang lupain ang Helcat, Hali, Beten, Acsaf, 26 Elmelec, Amad at Mesal. Umabot sa Karmelo ang hangganan sa gawing kanluran, at sa Sikor Libanat. 27 Pagka¬tapos lumiko pasilangan patungo sa Bet Dagon, umabot sa Zabulon at sa lambak ng Yeftael, pahilaga; dumaan sa Bet Emek at Nejiel, at umabot sa Kabul sa kaliwa, 28 sa Masal, Abdon, Rehob, Hamon at Kana, hanggang sa Malaking Sidon. 29 Nag¬balik sa Rama ang hangganan at umabot sa napapaderang lunsod ng Tiro. Du¬maan sa Hosa at nagwakas sa dagat sa dako ng Makleb at Acziba. 30 Dumaan sa Akra, Afek at Rehob. Dalawampu’t dalawang bayan pati ang kanilang mga nayon. 31 Ito ang pamana ng mga angkan ng Aser.
32 Tinanggap ng mga angkan ng Neftali ang ikaanim na bahagi. 33 Simula sa Jelef ang hang-ganan sa ensinang nasa Senanim, sa Adami-Nekeb at Yabnel hanggang sa Lekum, at nagwawakas sa Jordan. 34 Nag¬balik ang hangganan sa kanluran sa may Azonot Tabor at mula roon patungo sa Hukok; umabot sa Zabulon sa timog, sa Aser sa kanluran, at sa Jordan sa sila-ngan. 35 Ang mga napapaderang lunsod: Ase¬dim, Ser, Hamat, Rekat, Keneret, 36 Adama, Ha¬¬ra-ma, Hasor, 37 Kades, Erai, En Hasor, 38 Yeron, Mig¬dalel, Horen, Bet Anat at Bet-Sames; labing-siyam na bayan pati ang kanilang mga nayon. Ito ang pamana ng mga angkan ng Neftali.
40 Tinanggap ng mga angkan ng Dan ang ikapitong bahagi. 41 Nasa kanilang lupain ang Sarea, Estaol, Ir Semes, 42 Selebin, Aya¬lon, Yetta, 43 Elon, Temnata, Ekron, 44 Elteke, Gibeton, Balat, 45 Yehud, Bene Barak, Gat Rimon, 46 Meyarkon at Rakon, pati ang lupaing nasa tapat ng Joppe. 47 Ngunit umabot ang mga Danita sa labas ng kanilang lupain. Nagsiahon sila sa Lesem. Nilusob ito at pinuksa ng tabak. At nang makuha nila ito, pinanganlan nilang Dan, ayon sa pangalan ng kanilang ninunong si Dan. 48 Ang mga bayang ito pati ang kanilang mga nayon ang siyang naging pamana ng mga angkan ng mga Danita.
49 Matapos mahati ng mga Israelita ang lu¬pain sa palabunutan, nagbigay sila ng isang pamana kay Josue, anak ni Nun. 50 Ginawa nila ang iniutos ni Yawe at ibinigay nila sa kanya ang lunsod na hiniling niya, ang Tamnat-Sara sa kabundukan ng Efraim. Itina¬yo niyang muli ang lunsod at doon siya tumira.
51 Ito ang mana na hinati-hati sa pala¬bunu¬tan ni Eleazar na pari, ni Josue na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa harapan ni Yawe sa may pintuan ng Toldang Tagpuan sa Silo. Ganito natapos ang paghahati sa lupain.
Ang mga lunsod na takbuhan
20 1 Sinabi ni Yawe kay Josue: 2 “Ito ang sasabihin mo sa mga Israelita: Itakda ang mga lunsod na takbuhan na sinabi ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises. 3 Doon tatakbo ang sinumang nakamatay nang di-sinasadya. At ang mga ito ang magiging kublihan laban sa paghihiganti ng kaanak ng namatay. 4 Makatatakbo sa isa sa mga lun¬sod na ito ang naka¬patay, at pagdating niya sa pintuan ng lunsod, ipalili¬wanag niya ang usapin sa matatanda ng lunsod, na siyang tatanggap sa kanya at maglalaan sa kanya ng isang pook na matitirhan niya sa piling nila. 5 Kung hahabulin siya ng maghihiganti, hindi ibibigay ang nakapatay sa kamay nito sapagkat di-sinasadya ang pagka¬patay sa kapwa at walang kimkim na galit. 6 Doon siya titira hanggang sa pag¬harap niya sa kapulu¬¬ngan para hatulan – hanggang sa mamatay ang Punong Paring nasa puwesto nang pana¬hong iyon. At saka pa lamang makauuwi ang naka¬patay sa kanyang sariling lunsod na nila¬yuan niya.”
7 Kaya itinalaga nila ang Kades sa Galilea sa kabundukan ng Neftali, ang Sikem sa kabundukan ng Efraim, at ang Kiriat Arbe, na siya ring Hebron, sa kabundukan ng Juda. 8 At sa kabi¬lang ibayo ng Jordan sa silangang Jerico inilaan nila ang Basor sa ilang, sa may kapa¬tagan, sa tribu ng Ruben; ang Ramot sa Galaad sa tribu ng Gad, at ang Golan sa Basan, sa tribu ng Ma¬nases. 9 Ito ang mga lunsod na nakalaan upang matakbuhan ng sino mang Israelita o dayuhang naninirahan sa kanila na nakapatay nang di-sinasadya, upang huwag siyang ma¬matay sa kamay ng maghihiganti hanggang di nakahaharap sa kapulungan.
Ang mga lunsod na Levitico
21 1 May nagsilapit na mga pinuno ng mga angkang Levita kay Eleazar na pari, kay Josue, anak ni Nun, at sa mga pinuno ng mga angkan ng lahat ng tribu ng mga Is¬raelita. 2 At nagsabi sa kanila sa Silo, sa lupain ng Ka¬naan: “Nagpautos si Yawe kay Moises na bigyan kami ng mga bayan na matitirhan na may mga lupang pastulan ng aming mga ha¬yop.” 3 Kaya nagbigay ang mga Israelita sa mga Levita mula sa kanilang pamana ng mga bayan na may mga lupang pastulan, alinsunod sa utos ni Yawe.
4 Tinanggap sa palabunutan ng mga angkan ng mga Kaatita ang unang bahagi. Tinanggap ng mga inanak ng paring si Aaron, na mga Levita ang labintatlong lunsod sa mga tribu ng Juda, Simeon at Benjamin. 5 Tinanggap sa palabunu¬tan ng ibang mga Kaatita ang sam¬pung lunsod sa mga angkan ng tribu ng Efraim, Dan, at ng kalahati ng tribu ng Manases. 6 Ti¬nanggap sa palabunutan ng mga Gersonita ang labin¬tatlong bayan sa mga angkan ng tribu ng Isacar, Aser, Neftali, at ng kalahati ng tribu ng Manases sa Basan. 7 Tinanggap ng mga Merarita ang labindalawang bayan sa mga tribu ng Ruben, Gad at Zabulon. 8 Ibinigay ang mga ba¬yang ito pati ang kanilang mga lupang pastu¬lan ng mga Israelita sa mga Levita sa palabunu¬tan upang sumunod sa iniutos ni Yawe kay Moises.
9 Mula sa mga tribu ng Juda at Simeon, ibi¬¬nigay ang mga bayang ito. 10 Unang binigyan ang mga inanak ni Aaron sa angkang Kaatita ng mga Levita. 11 Ibinigay sa kanila ang Kiriat Arbe (si Arbe ay ama ni Enak), na siya ring Hebron, sa kabundukan ng Juda, pati ang kanyang lupang pastulan. 12 Ngunit nailaan na kay Kaleb, anak ni Jefone ang lupain at ang mga nayon na sakop ng bayan, na ari-arian nila. 13 Ibinigay sa mga inanak ng paring si Aaron ang Hebron, lun¬sod na takbuhan, pati ang mga lupang pastulan nito; gayundin ang Libna at ang mga lu¬pang pastulan nito, 14 ang Yatir, Estemot, 15 Holon, Dabir, 16 Asan, Yuta, at Betsames, pati ang kani-kanilang mga lu¬pang pastulan: siyam na bayan sa dalawang nabang¬git na tribu. 17 Nakakuha sila ng apat na bayan mula sa Benjamin: Gibeon, Geba, 18 Anatot at Almon pati ang kani-kanilang mga lupang pastulan. 19 Sa gayon labintatlo lahat ang mga bayan pati ang kanilang mga lupang pastulan na pag-aari ng mga inanak na pari ni Aaron.
20 Mula sa tribu ng Efraim nakakuha sa pala¬bunutan ng apat na lunsod ang ibang mga ang-kang Kaatita sa mga Levita. 21 Ang Sikem, lun¬sod na takbuhan, pati ang lupang mga pastu¬lan nito ang ibinigay sa kanila, sa ka¬bundukan ng Efraim, gayundin ang Gazer pati ang mga lu¬pang pastulan nito, 22 ang Kisaim at Betoron pati ang kanilang mga lupang pastulan. 23 Sa tribu ng Dan nila nakuha ang apat na bayan: Elteko, Gibeton, 24 Ayalon at Gat Rimmon pati ang kani-kanilang mga lupang pas¬tulan. 25 Sa ka¬lahati ng tribu ng Manases ang dalawang bayan ng Tanak at Gat Rimmon pati ang kanilang mga lupang pastulan. 26 Sampu ang lahat ng bayang ito pati ang kanilang mga lu¬pang pastulan na ibinigay sa ibang mga ang¬kang Kaatita.
27 Mula sa kalahati ng tribu ng Manases naka¬kuha ang angkang Gersonita ng mga Levita ng dalawang bayan. Ang Golan sa Basan, lunsod na takbuhan, ang ibinigay sa kanila, at pati ang Astarot kasama ang mga lupang pastulan ng mga ito. 28 Mula sa Isacar nila nakuha ang apat na bayan ng Kisyon, Daberet, 29 Yarmut at En Ganim pati ang kani-kanilang mga lupang pas¬tulan. 30 Sa Aser ang apat na bayan ng Masal, Abdon, 31 Yelkat at Rejob pati ang kani-kanilang mga lupang pastulan. 32 Sa Neftali, ang tatlong bayan. Ibinigay sa kanila ang Kades ng Galilea, lunsod na takbuhan, pati ang mga lupang pastulan nito, ang Hamot Dor at Kartan pati ang kani-lang mga lupang pastulan. 33 Labintatlo lahat ang mga bayang ito pati ang kanilang mga lupang pastulan na ibinigay sa mga angkang Kaatita.
34 Mula sa Zabulon tinanggap ng mga ang¬kang Merarita, ang kahuli-hulihan sa mga Levita, ang apat na bayan ng Yokneam, Karta, 35 Rim¬mon at Nahalal pati ang kanilang mga lupang pastulan. 36 Mula sa Ruben din, sa kabilang ibayo ng Jordan, ang apat na bayan. Ibini¬gay sa kanila ang Besor, lunsod na tak¬buhan, ang Yasa, 37 ang Kedemot at Mefat pati ang kanilang mga lupang pastulan; at mula sa Gad ang apat na lunsod: ang lunsod na takbuhan na Ramot ng Galaad, at pati Manajaim, 39 Jesebon at Yazer pati ang kani-kani¬lang mga lupang pastulan. 40 Labindalawa lahat ang mga ba¬yang ibinigay sa palabu¬nutan sa mga angkang Me¬rarita.
41 Kaya apatnapu’t walo ang kabuuang bilang ng mga bayang ibinigay sa mga Levita mula sa lupain ng mga Israelita pati ang mga lupang pastulan ng mga iyon. 42 Kasama ng ba¬wat isa sa mga bayang ito ang mga lupang pastulan sa paligid ng bayan.
43 Sa gayon ibinigay ni Yawe sa Israel ang bu¬ong lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa kanila. Nasakop nila iyon at nanirahan doon. 44 Pinagka¬looban sila ni Yawe ng kapayapaan sa lahat ng hangganan, gaya ng kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno. Hindi nakalaban sa kanila ang isa man sa kani¬lang mga kaaway; pinasuko sa kanila ni Yawe ang lahat nilang kaaway. 45 Natupad ang lahat ng pangako ni Yawe sa sambahayan ng Israel.
Ang altar sa kabilang bahagi ng Jordan
22 • 1 Kaya ipinatawag ni Josue ang mga Rubenita, mga Gadita, at ang kala¬hati ng tribu ni Manases. 2 Sinabi niya: “Natupad na ninyo ang lahat ng ipinag-utos sa inyo ng ling¬kod ni Yawe na si Moises, at sinunod ang lahat ng iniutos ko sa inyo. 3 Hindi ninyo pinabayaan ang inyong mga kamag-anak sa loob ng matagal na panahon hanggang ngayon at inyong tinupad ang utos ni Yaweng inyong Diyos. 4 Pinagpa¬hinga na ni Yaweng inyong Diyos ang inyong mga kamag-anak ayon sa ipinangako niya sa kanila, kaya bumalik na kayo sa inyong mga kubol sa kabilang ibayo ng Jordan. Umuwi kayo sa inyong sariling lupain, na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yawe. 5 Lamang ay maingat ninyong isa¬ka¬tuparan ang mga utos at ang Batas na itinad¬hana sa inyo ni Moises na lingkod ni Yawe: mahalin si Yaweng inyong Diyos; lu¬makad sa kanyang mga daan; tupdin ang kan¬yang mga utos; makiisa sa kanya at pag¬ling¬kuran nang buo ninyong puso at kaluluwa.” 6 Bi¬nasbasan at pinaalis sila ni Josue at umuwi sila sa kanilang sariling mga kubol.
7 Ibinigay nga ni Moises sa kalahati ng Ma¬nases ang lupain sa Basan; at sa natitirang kalahati ibinigay naman ni Josue ang bahaging kapiling ng kanilang mga kamag-anak sa ga¬wing kanluran ng Jordan. Binasbasan din sila ni Josue nang paalis at pauwi na sa kanilang mga kubol. Sinabi niya. 8 “Magsibalik na kayo sa inyong mga kubol taglay ang malaking kaya¬manan, napa¬karaming hayop, pilak, ginto, tanso at bakal, at napakaraming damit. Baha¬ginan ninyo ang inyong mga kamag-anak doon ng mga nasamsam sa inyong mga kaaway.”
9 Kaya iniwan ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang ibang mga Israelita sa Silo sa lupaing Kanaan at nag¬sibalik sila sa lupaing Galaad, na kanilang na-tanggap alinsunod sa utos ni Yawe kay Moises.
10 Pagdating nila sa may Jordan sa lupang Kananeo, itinayo roon ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang isang napakalaking altar sa tabi ng Jordan. 11 Nabalitaan ng ibang mga Israelita na itinayo ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang isang dambana sa may Jordan sa harap ng lupaing Kanaan, sa kabilang ibayo ng lupain ng mga Israelita. 12 Pagka¬balita nila dito, nagtipun-tipon sa Silo ang buong ka-lipunan ng Israelita upang ma¬ki¬pag¬digmaan sa kanila.
13 Sinugo ng mga Israelita sa mga Rubenita, mga Gadita at sa kalahati ng tribu ni Manases sa lupaing Galaad si Pinhas na anak ng paring si Eleazar, 14 kasama ang sampung pinuno, isa sa bawat tribu ng Israel at ang bawat isa’y pinuno ng kanyang sambahayan. 15 Pagdating nila sa mga Rubenita, mga Gadita at sa kalahati ng tribu ng Manases sa lupaing Galaad, sinabi nila sa mga ito:
16 “Ito ang sinasabi sa inyo ng buong kalipunan ni Yawe: Ano ba’ng kataksilang ginawa ninyo laban sa Diyos ng Israel? Bakit ninyo tinalikdan si Yawe ngayon sa pagtatayo ng isang altar? Naghihimagsik ba kayo kay Yawe? 17 Hindi pa ba sapat ang pagkakasala sa Peor? Hindi pa nga tayo nilinis dito sa kabila ng salot na dumapo sa kalipunan ni Yawe. 18 Kung mag¬hihimagsik tayo kay Yawe ngayon, bukas, ma¬gagalit siya sa buong kalipunan ng Israel! 19 Kung inaakala ninyong di-malinis ang lupang inaari ninyo ngayon, magsitawid kayo sa lupain ni Yawe na kinaroroonan ng Tirahan niya, at tu¬mira kayo sa aming piling. Ngunit huwag ka¬¬yong maghimagsik kay Yawe at sa amin din sa pagtatayo ng isang altar maliban sa altar ni Yaweng ating Diyos. 20 Nang sumu¬way sa banal na sumpa si Akan na anak ni Zare, hindi ba bumagsak ang galit sa buong kalipunan ng Israel? Hindi lamang siya ang nasawi dahil sa kanyang kasa¬lanan!”
21 Sumagot ang mga Rubenita, mga Gadita at ang kalahati ng tribu ng Manases at sinabi nila sa mga pinuno ng mga sam¬bahayan ng Israel: 22 “Diyos ng mga diyos si Yawe! Alam ni Yawe at alam din ng Israel: kung naghihimagsik o nag¬tataksil kami kay Yaweng ating Diyos, huwag niya kaming iligtas ngayon! 23 Parusahan nawa kami ni Yawe kung nagtayo kami ng isang altar upang tumalikod sa kanya, o para ialay ang mga sinunog na handog, ang mga hain o mga handog sa kapayapaan. 24 Ngunit nangamba kami at baka bukas sabihan ng inyong mga anak ang aming mga anak: ‘Ano ang kinalaman ninyo kay Yawe, ang Diyos ng Israel? 25 Sapagkat inilagay nga ni Yawe ang isang hang¬ganan na mamamagitan sa inyo at sa amin, ang Jordan. Walang bahagi kay Yawe kayong mga inanak nina Ruben at Gad.’ Kung magkagayon ma¬ilalayo ng inyong mga anak ang aming mga anak kay Yawe.
26 Kaya ipinasya naming gumawa ng isang dambana, hindi ukol sa mga sinunog na handog o iba pang mga hain 27 kundi upang maging saksi ito sa amin at sa inyo at sa ating mga inanak na mayroon kaming karapatang su¬mamba kay Yawe sa kanyang harapan sa pamamagitan ng aming mga sinunog na handog, mga hain, at mga handog sa kapayapaan. Sa gayon hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak: ‘Wala kayong bahagi kay Yawe.’ 28 Kung sakaling magsalita sila nang gayon sa amin o sa aming mga inanak, maisasagot namin sa kanila: ‘Tingnan ninyo ang anyo ng altar ni Yawe na ginawa ng aming mga magulang, hindi ukol sa mga sinu¬nog na handog o sa mga hain, kundi upang maging tanda ng ating pagkakaisa.’ 29 Wala sa kalooban na¬ming maghimagsik kay Yawe o tumalikod sa kanya sa pagtatayo ng isang altar upang ialay ang sinunog na handog, ang pagkaing handog, o ang hain na dapat lamang ialay sa altar ni Yaweng ating Diyos na nasa harapan ng kanyang Tirahan.”
30 Nasiyahan si Pinhas na pari at ang mga pinuno ng mga tribu sa sinabi ng mga Rubenita, mga Gadita at ng mga Manaseita. 31 Sinabi ni Pinhas na anak ng paring si Eleazar sa mga Rubenita, mga Gadita at mga Manaseita: “Nga¬yo’y nababatid na namin na nasa piling natin si Yawe sapagkat hindi kayo nagtaksil kay Yawe at walang dahilan na parusahan ni Yawe ang Israel.”
32 Nilisan ni Pinhas na anak ni Eleazar na pari, at ng mga pinuno ang mga Rubenita at mga Gadita sa lupain ng Galaad at bumalik sa mga Israelita sa lupaing Kanaan, at ibinalita ito sa kanila. 33 Nasiyahan ang mga Israelita, nag¬puri sila sa Diyos at hindi na nagsalita hing¬gil sa pagsalakay sa mga Rubenita at mga Ga¬dita o pagwasak sa lupaing tinitirhan nila. 34 Kaya tinawag na “saksi” ng mga Rubenita at mga Ga¬dita ang altar na iyan; sinabi nga nila na saksi ang altar na ito na Diyos si Yawe.
Huling panawagan ni Josue
23 1 Matagal na panahon na ang nakalipas mula ng ibigay ni Yawe sa mga Israelita ang kapahi¬ngahan sa lahat nilang kaaway sa paligid, at matandang-matanda na si Josue. 2 Pinagtipun-tipon niya ang buong Israel, ang kanilang mata¬tanda, mga pinuno, mga hukom at opisyal, at sinabi sa kanila: “Matandang-matanda na ako. 3 Na¬kita ninyo ang lahat ng ginawa ni Yaweng inyong Diyos sa mga bansang ito alang-alang sa inyo, sapagkat ipinaglaban kayo ni Yawe. 4 Alamin ninyo na aking pinag¬hati-hati sa inyong mga tribu ang lupain ng mga bansang nalalabi pati ang bansang nilipol ko na mula sa Jordan hanggang sa Malaking Dagat sa kanluran. 5 Si Yaweng inyong Diyos ang nag¬tataboy sa kanila sa inyong harapan at bumabawi sa kanilang lupain upang mapa¬sainyo gaya ng ipina¬ngako niya sa inyo. 6 Kaya magpaka¬giting kayo at pag-pilitan nin¬yong mabuti na tuparin ang lahat ng nakasulat sa Aklat ng Batas ni Moises; huwag kayong lilihis sa kanan ni sa kaliwa. 7 Huwag makisalamuha sa mga lahing iyan na kapiling ninyo. Huwag nin¬yong babang¬gitin ang pangalan ng kanilang mga diyos, ni gagamitin iyon para manumpa. Huwag ka¬yong maglilingkod o sasamba sa kanila. 8 Sa halip, makiisa kayo kay Yaweng in¬yong Diyos, gaya ng ginagawa ninyo hang¬gang ngayon. 9 Sa inyong harapan itinaboy ni Yawe ang mga malalaki at malalakas na bansa, at wala pang nakatalo sa inyo. 10 Naka¬¬¬-pagpapa¬takbo ng sanlibo ang isa sa inyo, sa¬pagkat ipinag¬lalaban kayo ni Yaweng inyong Diyos gaya ng ipinangako niya sa inyo. 11 Kaya sikapin ninyong mabuti na mahalin si Yaweng in¬yong Diyos. 12 Sa¬pag¬kat kung tumalikod kayo sa kanya at nakiisa sa mga bansang iyan na naiwan sa piling ninyo; kung mag-aasawa at makikisa¬lamuha sa kanila, 13 ala¬min ninyo na hindi na itataboy ni Yaweng inyong Diyos ang mga ban¬sang iyan sa harapan ninyo. At magi¬ging patibong pa sila at silo sa inyo, isang hagupit sa inyong mga tagi¬liran at mga tinik sa in¬yong mga mata, hanggang sa mawala kayo sa na¬paka¬gandang lupaing ito na ipinag¬kaloob sa inyo ni Yaweng inyong Diyos.
14 Sa pagpunta ko sa patutunguhan ng lahat ng nilalang, sinasabi ko sa inyo: Kila¬lanin ninyo nang buong puso at nang buong kaluluwa na walang pa¬ngako ni Yaweng inyong Diyos na di natutupad. 15 Subalit katu¬lad ng pagtupad sa bawat panga¬kong nakakabuti sa inyo, kaya rin naman niyang gawin ang bawat banta, hang¬gang sa malipol kayo sa napakagandang lu¬paing ipinagkaloob sa inyo ni Yaweng inyong Diyos. 16 Kung nilabag ninyo ang tipan na iniutos sa inyo ni Yaweng inyong Diyos, at naglingkod at su¬mamba kayo sa ibang mga diyos, magsisiklab laban sa inyo ang galit ni Yawe at dagli kayong mawawala sa matabang lupaing ipi¬nag¬kaloob niya sa inyo.”
Muling isinagawa ang pakikipagtipan sa Sikem
24 • 1 Tinipon ni Josue ang lahat ng tribu ng Israel sa Sikem at ipinatawag ang kanilang matatanda, pinuno, hukom at opis¬yal. At humarap sila sa Diyos. 2 Kaya nag¬salita si Josue sa buong bayan: “Ito ang ipinasasabi ni Yaweng Diyos ng Israel: Sa kabilang ibayo ng Ilog Eufrates noon nanirahan ang inyong mga ninuno – si Tare, na ama ni Abra¬ham at Nahor, at sa ibang mga diyos sila naglingkod. 3 Ngunit kinuha ko ang inyong amang si Abraham mu¬la sa lupaing nasa kabilang ibayo ng Ilog at si¬namahan ko siya sa buong lupain ng Kanaan. Ibinigay ko sa kanya si Isaac, upang dumami ang kanyang mga inapo. 4 Ibinigay ko kay Isaac sina Jacob at Esau. Kay Esau itinakda ko ang lupang bulu¬bundukin ng Seir, at bumaba na¬man sa Ehipto si Jacob at ang kanyang mga anak.
5 Pagkaraan, sinugo ko sina Moises at Aaron, upang parusahan ang Ehipto sa para¬ang alam na ninyo, para makalabas kayo roon. 6 Kaya inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno, at dumating kayo sa dagat. Hinabol ng mga Ehip¬siyo ang inyong mga ni¬nuno ng kanilang mga karwahe at mga manga¬ngabayo hanggang sa Dagat ng Mga Tambo. 7 Ngunit dumaing sila kay Yawe, kaya inilagay niya ang ulap sa pa¬gitan ninyo at ng mga Ehipsiyo at pinabalik sa kanila ang dagat at natabunan sila. Nasaksihan nga ninyo ang gina¬wa ko sa Ehipto, at saka mata¬gal kayong nanirahan sa ilang. 8 Pinapasok ko kayo sa lupa¬in ng mga Amorreo na nasa silangang gawi ng Jordan. Nilabanan nila kayo, ngunit ibinigay ko sila sa inyong kamay. Nilipol ninyo sila at inari ninyo ang kanilang lupain. 9 Pagka¬tapos naghanda si Balak na anak ni Sepor, hari ng Moab, upang lumaban sa Israel. Ipinatawag niya si Balam, anak ni Beor, upang sumpain kayo; 10 ngunit ayaw kong makinig kay Balam at napilitan siyang pagpalain kayo. Sa gayon ini¬ligtas ko kayo sa kamay ni Balak. 11 Tumawid kayo sa Jordan at dumating sa Jerico. Luma¬ban sa inyo ang mga taga-Jerico, ang mga Amorreo, mga Perezeo, mga Kananeo, mga Heteo, mga Gergeseo, mga Heveo at mga Jebuseo. Ngunit ibinigay ko rin sila sa inyong kamay. 12 At ipi¬nadala ko sa harap ninyo ang mga putakti na siyang nagtaboy sa harapan ninyo sa dalawang haring Amorreo. Hindi sa bisa ng iyong tabak o ng iyong busog! 13 Binig¬yan ko kayo ng isang lupang hindi ninyo pinagpaguran; naninirahan kayo sa mga bayan na hindi ninyo itinayo at kuma¬kain kayo sa mga ubasan at mga punong olibong hindi ninyo itinanim. 14 Kaya igalang ninyo si Yawe. Pag¬ling¬kuran siya nang buong katapatan at tanggihan ninyo ang mga diyos na pinag¬ling¬kuran ng inyong mga ninuno sa Meso¬potamia at sa Ehipto. Paglingkuran ninyo si Yawe la¬mang! 15 Kung ayaw ninyong pag¬ling¬kuran si Yawe, piliin ninyo ngayon kung sino ang nais ninyong pagling¬kuran, ang mga diyos na pinag¬lingkuran ng inyong mga ninuno sa Me¬sopotamia o ang mga diyos ng mga Amorreo kung saan kayo nani¬nirahan. Sa akin at sa aking sam¬bahayan, si Yawe ang pag¬li¬ling-kuran namin.”
16 Sumagot ang bayan: “Huwag nawang ipa¬hintulot ng Diyos na tumalikod kami kay Yawe at maglingkod sa ibang mga diyos. 17 Siya nga ang naglabas sa atin at sa ating mga ninuno sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagka¬alipin. Ipinamalas niya sa atin ang mala¬laking hima¬lang iyon at pinangalagaan tayo sa buong paglalakbay natin at sa lahat ng bayang dinaanan natin. 18 Sa harap natin itinaboy ni Yawe ang lahat ng mga bayan, lalung-lalo na ang mga Amorreo na nani-nirahan sa lupain. Kaya pag¬lilingkuran din namin si Yawe sapagkat siya ang ating Diyos.”
19 Tinanong ni Josue ang bayan: “Maka¬paglilingkod ba kayo kay Yawe? Siya’y isang Diyos na banal; isang Diyos na seloso; hindi siya magpapatawad sa inyong mga paglabag o mga kasalanan. 20 Kung tatalikod kayo kay Yawe at maglilingkod sa ibang mga diyos, ta¬talikdan niya kayo, at kung paanong ginawan niya kayo ng mabuti, gayon din niya kayo ga¬gawan ng masama at lilipulin kayo.”
21 Ngunit sumagot ang bayan kay Josue: “Huwag nawang magkatotoo ang sinabi mo. Maglilingkod pa rin kami kay Yawe.” 22 Kaya sinabi ni Josue sa bayan: “Kayo na ang mga saksi laban sa inyong sarili na pinili ninyo si Yawe upang paglingkuran siya.” Sumagot sila: “Mga saksi nga kami.” 23 At sinabi ni Josue: “Kaya ngayon itapon ninyo ang mga dayuhang diyos na nasa piling ninyo at paglingkuran nang buong puso si Yawe, ang Diyos ng Israel.” 24 Sinabi ng bayan kay Josue: “Paglilingkuran namin si Yaweng aming Diyos, at susundin ang kanyang mga utos.”
25 Kaya gumawa ng isang tipan si Josue sa bayan nang araw na iyon at ibinigay niya sa kanila ang batas at mga kautusan sa Sikem. 26 Sinulat niya ang mga salitang ito sa Aklat ng Batas ng Diyos. Kumuha siya pagkatapos ng isang malaking bato at inilagay ito sa ilalim ng ensina na nasa Banal na Lugar ni Yawe. 27 At sinabi ni Josue sa bayan: “Magi¬ging saksi ang batong ito sa lahat ng sinabi ni Yawe sa atin. Narinig nito ang lahat ng sinabi ninyo, kaya ito ang magi¬ging saksi laban sa inyo sa sandaling itatuwa ninyo si Yawe.” 28 At pinaalis ni Josue ang bayan na umuwi sa kani-kanilang pamana.
29 Pagkaraan ng mga pangyayaring ito, namatay si Josue na anak ni Nun, lingkod ni Yawe, sa gulang na sandaa’t sampung taon. 30 Inilibing siya sa lupain ng kanyang pamana sa Tamnat Sare, sa kabundukan ng Efraim sa hilaga ng Bundok Gas. 31 Naglingkod ang Israel kay Yawe sa buong buhay ni Josue at ng matatanda na buhay pa pagkamatay ni Josue; sila ang nakaalam ng lahat ng ginawa ni Yawe sa Israel. 32 Inilibing naman sa Sikem ang mga buto ni Jose na dinala ng mga Israelita mula sa Ehipto sa maliit na lupang binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor, ama ni Sikem, ng sandaang pirasong pilak. At namana ito ng mga inanak ni Jose. 33 Pagka¬matay ni Eleazar, anak ni Aaron, inilibing siya sa burol na ibinigay sa anak niyang si Pinhas sa kabundukan ng Efraim.

No comments: