Numbers (Mga Bilang)

Ang senso ng labindalawang tribu
1 • 1 Sa unang araw ng ikalawang buwan ng ikalawang taon pagkaalis nila sa lupain ng Ehipto, nagsalita si Yawe kay Moises sa Toldang Tagpuan sa disyerto ng Sinai: 2 “Itala ninyo ang buong pamayanan ng Israel, ayon sa mga angkan at ang sam¬bahayan ayon sa ama, bilangin ang lahat ng lalaki. 3 Ilista ninyong dalawa ni Aaron ang lahat ng lalaking may dalawampung taong gulang pataas na puwe¬deng makipagdigma, ayon sa kani-kanilang mga pangkat.
4 Tutulungan kayo ng isang lalaki sa bawat tribu, na siyang pangulo ng kanyang sambahayan ayon sa ama. 5 Ito ang mga pangalan ng mga tutulong sa inyo:
sa Ruben: si Elisur na anak ni Sedeur. 6 Sa Simeon: si Selumiel na anak ni Surishaddai. 7 Sa Juda: si Naason na anak ni Aminadab. 8 Sa Isacar: si Netanel na anak ni Suar. 9 Sa Zabulon: si Eliab na anak ni Helon. 10 Sa mga anak ni Jose: sa Efraim: si Elisama na anak ni Amihud; at sa Manases: si Gamaliel na anak ni Pedasur. 11 Sa Benjamin: si Abidan na anak ni Gideoni. 12 Sa Dan: si Ahiezer na anak ni Amishaddai. 13 Sa Aser: si Pagiel na anak ni Ocran. 14 Sa Gad: si Eliasaf na anak ni Deuel. 15 Sa Neftali: si Ahira na anak ni Enan.”
16 Ito ang mga ipinahayag sa pamayanan na mga pinuno ng mga tribu ayon sa mga pina¬kaama, mga ulo ng mga angkan ng Israel.
17 Kaya kinuha nina Moises at Aaron ang mga lalaking ito na sila mismo ang pumili, 18 at tinipon ang buong pamayanan sa unang araw ng ikalawang buwan. Inilista ang lahat na may dalawampung taong gulang pataas, at binilang ang kanilang mga pangalan at pamilya, ayon sa angkan at sambahayan ayon sa pinakaama, 19 gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises. Ito ang paglilista sa kanila sa disyerto ng Sinai.
20 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Ruben na panganay ni Israel, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 21 46,500 ang nailista sa tribu ng Ruben.
22 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Simeon, na may dala¬wampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 23 59,300 ang nailista sa tribu ng Simeon.
24 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Gad, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng ma¬kipagdigma: 25 45,650 ang nailista sa tribu ng Gad.
26 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Juda, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng ma¬kipagdigma: 27 74,600 ang nailista sa tribu ng Juda.
28 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Isacar, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 29 54,400 ang nailista sa tribu ng Isacar.
30 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Zabulon, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 31 57,400 ang nailista sa tribu ng Zabulon.
32 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Jose, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng maki¬pag¬digma: 33 40,500 ang nailista sa tribu ng Efraim. 34 Binilang rin ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Manases, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 35 32,200 ang na¬i¬lista sa tribu ng Manases.
36 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Benjamin, na may dalawampung taong gulang pataas at puwe¬deng makipagdigma: 37 35,400 ang nailista sa tribu ng Benjamin.
38 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Dan, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng ma¬kipagdigma: 39 62,700 ang nailista sa tribu ng Dan.
40 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Aser, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng ma¬kipagdigma: 41 41,500 ang nailista sa tribu ng Aser.
42 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Neftali, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 43 53,400 ang nailista sa tribu ng Neftali.
44 Ito ang mga nailista sa sensong ginawa nina Moises at Aaron at ng labindalawang pinu¬no ng Israel, isa para sa bawat angkan ayon sa pinakaama. 45-46 Ang kabuuan ng mga Israelitang may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma na nailista ayon sa kani-kanilang mga sambahayan: 603,550.
47 Hindi naman kasamang inilista ang mga Levita sa kanilang tribu. 48 Sinabi nga ni Yawe kay Moises: 49 “Huwag mo nang ilista ang tribu ng Levi at huwag isama sa ibang mga Israelita. 50 Itatalaga mo ang mga Levita para sa Tirahan ng Pahayag, sa lahat ng kasangkapan nito at sa lahat ng naroon. Sila ang magpapasan ng Tirahan at ng lahat ng kasangkapan nito. Sila ang maglilingkod dito at titira sa paligid ng Tirahan. 51 Kung ililipat ang Tirahan, ang mga Levita ang magkakalag nito; at kung magka¬kampo ang Tirahan, ang mga Levita ang magta¬tayo nito. At mamamatay naman ang sinumang tagalabas na lumapit doon.
52 Magkakampo ang mga Israelita sa kani-kanilang mga lugar, sa paligid ng kani-kanilang bandila, ayon sa kani-kanilang mga batalyon. 53 Magkakampo naman ang mga Levita sa pa¬ligid ng Tirahan ng Pahayag para hindi bag¬sa¬kan ng galit ang pamayanan ng Israel. Kaya ang mga Levita ang mamamahala sa Tirahan ng Pahayag.”
54 At ginawa nga ito ng mga Israelita gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.
Ang “mga hukbo ng Israel”
2 1 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: 2 “Magkakampo ang mga Israelita sa pa¬ligid ng kani-kanilang bandila, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang sambahayan; mag¬ka¬¬kampo sila sa harap at sa paligid ng Toldang Tagpuan. 3 Nasa silangan, paharap sa sinisi¬katan ng araw, ang mga nasa bandila ng kampo ng Juda at nakaayos nang grupu-grupo. Pinuno ng Juda si Naasong anak ni Aminadab, 4 at umabot sa 74,600 ang kan¬yang batalyon ayon sa senso.
5 Nasa tabi naman nila ang tribu ng Isacar. Si Netanel na anak ni Suar ang kanilang pinuno 6 at umabot sa 54,400 ang nailistang nasa ilalim niya.
7 Sumunod naman ang tribu ng Zabulon. Si Eliab na anak ni Helon ang kanilang pinuno, 8 at umabot sa 57,400 ang nailistang nasa ilalim niya.
9 Kabuuan ng mga nailista sa kampo ng Juda: 186,400 ayon sa kani-kanilang mga ba¬tal¬yon. Sila ang mangunguna sa paglakad.
10 Nasa gawing timog naman ang bandila ng kampo ng Ruben na nakaayos nang grupu-grupo. Si Elisur na anak ni Sedeur ang kanilang pinuno, 11 at umabot sa 46,500 ang kanyang ba¬talyon ayon sa senso.
12 Nasa tabi nila ang tribu ng Simeon. Si Selumiel na anak ni Surishaddai ang kani¬lang pinuno, 13 at umabot sa 59,300 ang mga nai-listang nasa ilalim niya.
14 Pagkatapos nama’y ang tribu ng Gad; si Eliasaf na anak ni Deuel ang kanilang pinuno, 15 at umabot sa 45,650 ang mga nai¬listang nasa ilalim niya.
16 Kabuuan ng mga nailista sa kampo ng Ruben: 151,450 ayon sa kani-kanilang mga ba¬talyon. Sila ang pangalawa sa paglakad.
17 Ganito aalis ang Toldang Tagpuan: nasa gitna ng mga kampo ang kampo ng mga Levi¬ta. Kung paano sa kampo, gayon din sa paglakad: ang bawat isa sa sariling lugar, ayon sa kanya-kanyang bandila.
18 Nasa gawing kanluran ang bandila ng kampo ng Efraim na nakaayos nang grupu-grupo. Si Elisama na anak ni Amihud ang kani¬lang pinuno, 19 at umabot sa 40,500 ang mga nailistang nasa ilalim niya.
20 Katabi nila ang tribu ng Manases. Si Gama¬liel na anak ni Pedasur ang kanilang pinuno, 21 at umabot sa 32,200 ang mga nai¬listang nasa ilalim niya. 22 Sumunod naman ang tribu ng Benjamin. Si Abidan na anak ni Gideoni ang kanilang pinuno, 23 at umabot sa 35,400 ang mga nailistang nasa ilalim niya.
24 Kabuuan ng mga nailista sa kampo ng Efraim: 108,100 ayon sa kani-kanilang mga ba¬talyon. Sila ang papangatlo sa paglakad.
25 Nasa gawing hilaga ang bandila ng kampo ng Dan na nakaayos nang grupu-grupo. Si Ahiezer na anak ni Amishaddai ang kanilang pinuno, 26 at umabot sa 62,700 ang mga nai¬lis¬tang nasa ilalim niya.
27 Nasa tabi nila ang tribu ng Aser. Si Pagiel na anak ni Ocran ang kanilang pinuno 28 at umabot sa 41,500 ang mga nailistang nasa ilalim niya. 29 At ang tribu ng Neftali. Si Ajira na anak ni Enan ang kanilang pinuno, 30 at umabot sa 53,400 ang mga nailistang nasa ilalim niya.
31 Kabuuan ng mga nailista sa kampo ng Dan: 157,600 ayon sa kanilang mga bandila. Ito ang mahuhuli sa paglakad.”
32 Ito ang mga Israelitang nailista ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ama-ama. Kabuuan ng mga nailista: 603,550 ayon sa kani-kanilang mga batalyon sa mga kampo.
33 Hindi inilistang kasama ng ibang mga Israelita ang mga Levita, ayon sa iniutos ni Yawe kay Moises.
34 Tinupad ng mga Israelita ang lahat ng ini¬utos ni Yawe kay Moises. Ayon sa kani-kanilang mga bandila sila nagkampo at umalis, ang bawat isa ayon sa sariling angkan at sam¬bahayan ng kanilang mga ama-ama.
Ang tribu ng Levi
3 • 1 Narito ang mga inapo nina Aaron at Moises nang kausapin ni Yawe si Moises sa Bundok Sinai. 2 Narito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron: si Nadab ang panganay, si Abihu, si Eleazar at si Itamar. 3 Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron, na paring pinahiran at itinalaga sa pagpapari. 4 Ngu¬nit namatay sa harap ni Yawe sina Nadab at Abihu nang mag-alay sila ng di-banal na apoy sa harap ni Yawe sa disyerto ng Sinai; at wala silang anak. Kaya sina Eleazar at Itamar ang naging pari kasama ang kanilang amang si Aaron.
5 Sinabi ni Yawe kay Moises: 6 “Ipatawag mo ang tribu ng Levi at iharap mo sila sa paring si Aaron para tulungan nila siya. 7 Sila ang tutupad sa kanyang tungkulin at ng buong pamayanan sa harap ng Toldang Tagpuan sa paglilingkod sa Tirahan. 8 Iinga¬tan nila ang lahat ng gamit ng Toldang Tag¬puan at magbabantay sa ngalan ng mga Israelita sa paglilingkod sa Tirahan. 9 Ipag¬ka¬katiwala mo ang mga Levita kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang “bigay”, ibinigay nga sila sa akin ng mga Israelita. 10 Itatalaga mo naman si Aaron at ang kanyang mga inapo sa mga tungkulin ng pagkapari, at mama¬matay ang sinumang tagalabas na makialam.”
11 At sinabi ni Yawe kay Moises: 12 “Ako ang kumuha sa mga Levita mula sa mga Israelita sa halip ng mga isisilang na panganay ng mga Israelita. Kaya akin ang mga Levita. 13 Akin ang lahat ng panganay; nang patayin ko ang mga panganay sa lupain ng Ehipto, itinalaga ko sa aking sarili ang lahat ng panganay sa Israel. Maging tao o hayop, akin silang lahat. Ako si Yawe.”
14 Nagsalita si Yawe kay Moises sa dis¬yerto ng Sinai: 15 “Ipalista mo ang mga anak ng Levi ayon sa mga sambahayan ng kani¬lang mga ama-ama at mga angkan; isama mo ang mga lalaking may isang buwang gulang pataas.” 16 Kaya ini¬lista sila ni Moises gaya ng iniutos sa kanya ni Yawe.
17 Narito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi: Gerson, Kehat at Merari.
18 Narito naman ang mga pangalan ng mga anak ni Gerson, ayon sa mga angkan: Libni at Semei. 19 Mga anak ni Kehat, ayon sa mga angkan: Amram, Yishar, Hebron at Uziel. 20 Mga anak ni Merari, ayon sa mga angkan: Mahli at Musi. Ito ang mga angkan ng Levi ayon sa mga sambahayan ng kani¬lang mga ama-ama.
21 Kay Gerson ang mga angkan nina Libni at Semei; ito ang mga angkan ni Gerson, 22 at 7,500 ang nailistang lalaking may isang buwan pataas. 23 Sa gawing kanluran sa likod ng Tirahan nagkampo ang mga angkan ng mga Ger¬sonita. 24 Si Eliasaf na anak ni Lael ang pinuno ng kanilang sambahayan. 25 Sa Toldang Tag¬puan, sila ang nangasiwa sa Tirahan, sa Tolda at sa panakip nito, sa kurti¬nang nasa may pin¬tuan ng Toldang Tagpuan, 26 sa mga kurtina ng patyo, at sa kurtina sa may pintuan ng patyo na nasa paligid ng Tirahan, at pati na sa altar at sa mga tali para sa paggawa.
27 Kay Kehat ang mga angkan ng mga Amramita, mga Yisrahita, mga Hebronita at mga Uzielita. Ito ang mga angkan ng mga Kehatita, 28 at 8,300 ang nailistang lalaking may isang buwan pataas. Sila ang namahala ng santuwaryo. 29 Sa gawing timog ng Tirahan nag¬kampo ang mga angkan ng mga Kehatita. 30 Si Elisafan na anak ni Uziel ang pinuno ng kanilang sambahayan.
31 Sila ang namamahala sa Kaban, mesa, kandelabra, mga altar, mga gamit sa santu¬waryo at kurtina. 32 Si Eleazar na anak ni Aarong pari, ang kataas-taasang pinuno ng mga Levita; siya ang tagapamahala sa mga nagbabantay sa santuwaryo.
33 Kay Merari ang mga angkan ng mga Mahlita at Musita. Ito ang mga angkan ng mga Merarita, 34 at 6,200 ang nailistang lalaking may isang buwan pataas. 35 Si Suriel na anak ni Abihail ang pinuno ng samba¬hayan ng mga angkan ni Merari. Sa gawing hilaga ng Tirahan sila nagkampo. 36 Sila ang namamahala sa mga tabla ng Tirahan, sa mga pahalang, mga haligi, mga tuntungan, at sa lahat ng gamit sa paggawa nito, 37 pati na sa mga haligi sa paligid ng patyo, at mga tuntungan ng mga ito, sa mga tulos at mga tali.
38 Sa unahan ng Tirahan, sa silangan, sa harap ng Toldang Tagpuan, paharap sa sinisikatan ng araw, sina Moises at Aaron naman at ang mga anak nito ang nagbabantay sa santuwaryo. Nagbabantay sila sa ngalan ng mga Israelita at mamamatay ang sinumang tagalabas na lumapit.
39 Kabuuan ng mga lalaking Levita na may isang buwan pataas na inilista nina Moises at Aaron ayon sa mga angkan gaya ng iniutos ni Yawe: 22,000.
40 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Ilista mo ang lahat ng panganay na lalaki sa mga Israelita na may isang buwan pataas, at bilangin ang kani-lang mga pangalan. 41 At saka mo iukol sa akin ang mga Levita bilang kahalili ng lahat ng panganay ng mga Israelita, pati ang kanilang mga hayupan sa halip ng lahat ng panganay ng mga hayupan ng mga Israelita. Ako si Yawe.”
42 Kaya inilista ni Moises ang lahat ng panganay ng mga Israelita gaya ng iniutos sa kanya ni Yawe. 43 Kabuuan ng mga nailistang panganay na lalaking may isang buwan pataas: 22,273.
44 At sinabi pa ni Yawe kay Moises: 45 “Ihalili mo ang mga Levita sa mga pa¬nganay ng mga Israelita, at ang mga hayupan ng mga Levita sa kanilang mga hayupan. Akin na ang mga Levita – ako si Yawe. 46 Bilang pantubos sa dalawan¬daa’t pitumpu’t tatlong panganay ng mga Israelita na higit pa sa bilang ng mga Levita, 47 tatanggap ka ng limang shekel sa bawat ulo, ayon sa shekel ng santuwaryo (dala¬wampung kusing ang katimbang ng isang shekel). 48 Ibigay mo ang halagang ito kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang pantubos sa lumabis na bilang.”
49 Kaya tinanggap ni Moises ang pilak na pantubos sa mga natirang hindi pa natutubos ng mga Levita. 50 Tumanggap siya sa mga pa¬nganay ng mga Israelita ng 1,365 shekel na pilak, ayon sa shekel ng santuwaryo. 51 At ibinigay niya ang perang pantubos kay Aaron at sa kanyang mga anak, gaya ng iniutos sa kanya ni Yawe.
Mga angkan ng mga Levita: ang mga Kehatita
4 • 1 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: 2 “Bilangin mo ang mga Kehatitang mga anak ni Levi ayon sa mga angkan at sam¬ba¬hayan ng mga ama-ama, ang lahat ng lala¬king Kehatita 3 mula tatlumpu hanggang limam¬pung taong gulang; silang puwedeng maki¬pag¬digma ang gaganap sa mga tungkulin sa Tol¬dang Tagpuan.
4 Ito ang tungkulin ng mga Kehatita sa Tol¬dang Tagpuan: para sa pinakabanal na mga bagay ang mga ito. 5 Sa paglipat ng kampo, pagkapasok ni Aaron at ng kanyang mga anak, sila ang magbababa ng kurtina at itatabing ito sa Kaban ng Pahayag. 6 Ilalagay sa ibabaw ang isang takip na malambot na katad at lalatagan ito ng isang telang asul-purpura. At saka nila ilalagay ang mga pampasan sa Kaban.
7 Ilalatag naman ang isang telang asul-purpura sa hapag ng mga Tinapay ng Presensya at ilalagay roon ang mga plato, mga kopa, at mga mangkok at mga sisidlan para sa pagbubuhos. Laging mananatili roon ang tinapay. 8 Ilalatag nila sa ibabaw ng mga ito ang isang telang granate at tatakpan ito ng malambot na katad. At saka ilalagay ang mga pampasan.
9 Kukuha sila ng telang asul-purpura at tatakpan nito ang kandelabra at ang mga ilawan nito, pati ang mga pang-ipit ng mitsa, mga sahuran, at ang iba’t ibang mga lata ng langis na ginagamit doon. 10 Pagkatakip nila ng malambot na katad sa kandelabra at sa lahat ng gamit nito, ilalagay ang mga ito sa isang ba¬langkas.
11 Ilalatag nila ang isang telang asul-purpura sa ibabaw ng altar na ginto, at tatak¬pan din ito ng malambot na katad. At saka nila ilalagay ang mga pampasan. 12 Kukunin ang lahat ng gamit sa santuwaryo, ilalagay nila ang mga ito sa isang telang asul-purpura, tatakpan ng ma¬lambot na katad at ilalagay ang lahat sa isang balangkas.
13 Pagkaalis ng mga abo sa altar, lala¬tagan ito ng isang damit na eskarlata. 14 Dito ilalagay ang lahat ng gamit sa altar: ang mga lalagyan ng baga, mga tinidor, mga pala, mga mangkok – ang lahat ng gamit sa altar. Ilalatag dito ang isang malambot na katad bilang panakip at saka ilalagay ang mga pampasan.
15 Pagkatapos ni Aaron at ng kanyang mga anak na balutin ang santuwaryo at lahat ng gamit dito para sa paglipat ng kampo ay saka papasok ang mga Kehatita para pasanin ang mga iyon. Hindi nila hihipuin ang mga banal na bagay at baka sila mamatay. Ito ang tungkulin ng mga Kehatita sa Toldang Tagpuan.
16 Ito naman ang pamamahalaan ni Eleazar na anak ng paring si Aaron: ang langis ng ilawan, ang mabangong insenso, ang palagiang handog na pagkain, ang langis na pamahid – ang buong Tirahan at lahat ng narito – ang santuwaryo at lahat ng kagamitan nito.”
17 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: 18 “Huwag ninyong pabayaang maglaho sa mga Levita ang tribu at mga angkan ng mga Kehatita. 19 Huwag sila hayaang mamatay paglapit nila sa kabanal-banalang lugar. Kaya ito ang gagawin ninyo para mabuhay sila: papasok si Aaron at ang kanyang mga anak at itotoka sa bawat isa ang kanya-kanyang gagawin at papa¬sanin. 20 Ngu¬nit huwag silang basta na lamang pu¬ma¬sok para tingnan ang mga nasa santuwaryo, kung hindi’y mamamatay sila.”
Ang mga Gersonita
21 Nagsalita si Yawe kay Moises: 22 “Ilista rin ang lahat ng lalaking Gersonita 23 na may tatlumpu hanggang limampung taong gulang ayon sa kanilang mga sambahayan ng mga ama-ama at mga angkan. Ililista mo ang mga puwedeng makipagdigma upang maglingkod sa Toldang Tagpuan.
24 Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Gersonita, ang kanilang gagawin at papa¬sanin. 25 Papasanin nila ang mga kurtina ng Tirahan, ang Toldang Tagpuan at ang panakip nito at ang pambalot na malambot na katad, ang kurtina sa pasukan ng Toldang Tagpuan 26 ang mga kurtina ng patyo at sa may pintuan ng patyo, na nakapaligid sa Tirahan at sa altar, at ang mga panali at lahat ng gamit sa kanilang gawain at lahat ng kagamitan nila. 27 Pamamahalaan ni Aaron at ng kanyang mga anak ang paglilingkod ng mga Gersonita sa lahat nilang gagawin at papasanin. Ipagka¬katiwala ninyo sa kanila ang mga papasanin nila. 28 Ito ang pagli-lingkod ng mga Gersonita sa Toldang Tagpuan; si Itamar na anak ng paring si Aaron ang kani¬lang tagapamahala.
Ang mga Merarita
29 Ililista mo rin ayon sa mga angkan at sam¬bahayan ng mga ama-ama ang mga Meraritang 30 may tatlumpu hanggang limam¬¬pung taong gulang. Ililista mo ang mga puwedeng makipag¬digma para maglingkod sa Toldang Tagpuan. 31 Ito ang kanilang paglilingkod sa Toldang Tagpuan, ang dapat pasanin sa ilalim ng kani¬lang pamamahala: ang mga tabla ng Tirahan kasama ang mga pahalang nito, ang mga haligi at mga tun¬tungan, 32 at ang mga haligi sa paligid ng patyo, at ang mga tuntungan ng mga ito, mga tulos at panali, at lahat ng saklaw ng mga ito at lahat ng gamit sa kanilang gawain. Tatatakan mo ang lahat ng bagay na dapat pasanin sa ilalim ng kanilang pamamahala.
33 Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Merarita sa Toldang Tagpuan, sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ng paring si Aaron.”
Senso ng mga Levita
34 Kaya inilista nina Moises at Aaron at ng mga pinuno ng pamayanan ayon sa kanilang mga angkan at sambahayan ng mga ama-ama ang mga Kehatitang 35 may tatlumpu hanggang limampung taong gulang. Sila ang mga nag¬lilingkod sa Toldang Tagpuan; 36 at umabot sa 2,750 ang mga nailista sa kani¬lang mga ang¬kan. 37 Ito ang paglilista sa mga lalaki sa mga angkang Kehatita. Sila ang mga naglilingkod sa Toldang Tagpuan; inilista sila nina Moises at Aaron, ayon sa iniutos ni Yawe kay Moises.
38 Inilista rin ang mga Gersonita ayon sa mga angkan at sambahayan ng mga ama-ama, 39 na may tatlumpu hanggang limam¬pung taon. Sila ang mga puwedeng maki¬pag¬digma na dapat maglingkod sa Toldang Tagpuan. 40 Umabot sa 2,630 ang mga nai¬lista ayon sa kanilang mga angkan at sam¬ba¬hayan. 41 Ito ang paglilista sa mga Gersoni¬tang maglilingkod sa Toldang Tagpuan, na inilista nina Moises at Aaron ayon sa iniutos ni Yawe.
42 Inilista rin ang mga Merarita ayon sa kanilang mga angkan at mga sambahayan ng mga ama-ama, 43 na may tatlumpu hang¬gang limampung taon. Sila ang mga puwe¬deng ma¬kipagdigma na dapat maglingkod sa Toldang Tagpuan. 44 Umabot sa 3,200 ang mga nailista sa kanilang mga angkan at mga sambahayan. 45 Ito ang paglilista sa mga angkan ng mga Merarita na inilista nina Moises at Aaron, ayon sa iniutos ni Yawe kay Moises.
46 Ito ang kabuuan ng mga Levitang inilista nina Moises at Aaron at ng mga pinuno ng Israel, ayon sa mga angkan at mga sambahayan ng kani-kanilang mga ama, 47 na may tatlumpu hang¬gang limampung taong gulang; sila ang makapaglilingkod sa Toldang Tagpuan at ma¬kapagpapasan. 48 Umabot sa 8,580 ang mga nailista. 49 Inilista sila ni Moises ayon sa utos ni Yawe at tinokahan ang bawat isa sa kanyang paglilingkod at pagpapasan. Ganito ang iniutos ni Yawe kay Moises.
Iba’t ibang batas
5 1 Nagsalita si Yawe kay Moises: 2 “Iutos mo sa mga Israelita na palayasin sa kampo ang lahat ng ketongin, lahat ng may tulo at lahat ng naging di-malinis sa paghipo sa patay. 3 Palayasin mo sila sa kampo, lalaki man o babae, at baka gawin nilang di-malinis ang kampong pinananahanan ko.” 4 Ganoon nga ang ginawa ng mga Israelita: pinalabas nila sa kampo ang mga iyon, ayon sa iniutos ni Yawe kay Moises.
5 Nagsalita si Yawe kay Moises: 6 “Sabihin mo sa mga Israelita: Kung may lalaki o babaeng magtaksil kay Yawe sa pagka¬kasala sa kanyang kapwa, dapat siyang managot. 7 Pagka¬amin niya ng kanyang kasa¬lanan, isasauli niya ang bagay na dahilan ng kanyang pagkakasala, at dadag¬dagan pa ng ikalimang bahagi para sa nagawan niya ng kasalanan.
8 Ngunit kung wala ang nagawan niya ng kasalanan at walang kamag-anak na mapag¬sasaulian, kay Yawe isasauli ang bagay at ma¬papasapari ito. Bukod pa ito sa barakong tu¬pang pambayad-sala na iaalay ng pari para humingi ng tawad. 9 Mapapa¬sapari rin ang lahat ng banal na abuloy na ibinibigay sa kanya ng mga Is¬raelita. 10 Sa bawat isa ang ibinukod niyang banal; sa bawat pari ang ipinagkakaloob sa kanya.
11 Sinabi ni Yawe kay Moises: 12 “Sabihin mo sa mga Israelita:
Ipagpalagay nang may nangaliwa at nagtaksil na maybahay sa kanyang asawa. 13 Na¬kipagtalik siya sa ibang lalaki at hindi nalaman ng kanyang asawa dahil inilihim niya ang kanyang karumihan at walang saksing nakahuli sa kanya sa akto. 14 Ngunit umiral ang selos sa lalaki at pinaghinalaan ang kanyang maybahay, o kaya’y umiral din ang selos sa lalaki at pinag¬dudahan ang kanyang maybahay kahit na hindi ito naging di-malinis. 15 Kung magka¬gayo’y ihaharap ng lalaki sa pari ang kanyang asawa at magdadala rin ng handog na nauukol dito: ang ikapu ng isang efang harinang seba¬da. Hindi niya ito bubuhusan ng langis o magsu¬sunog kaya ng insenso: pagkaing handog ng selos nga iyon, na isang pang-alaalang handog para alala¬hanin ang isang pagkakasala.
16 Palalapitin ng pari ang babae at tatayo naman ito sa harap ni Yawe. 17 Kukunin ng pari ang sagradong tubig at lalagyan niya ito ng kaunting alabok na kinuha niya sa sahig ng Tirahan. 18 At habang nakatayo ang babae sa harap ni Yawe, aalisin ng pari ang takip nito sa ulo at ilalagay sa mga palad ng babae ang pang-alaalang handog na pagkain (ang handog ng selos); at nasa kamay naman ng pari ang mapait na tubig ng kasawiampalad.
19 Pasusumpain ng pari ang babae sa pagsa¬sabing: ‘Kung wala ngang lalaking sumiping sa iyo at hindi ka nangaliwa at nadungisan sa piling ng ibang lalaki, lalabas kang matuwid sa mapait na tubig ng kasawiampalad. 20 Ngunit kung nangaliwa ka sa piling ng ibang lalaki at naki¬pagtalik sa iyo ang di mo asawa…’ 21 At sasa¬bihin ng pari sa babae ang ganitong sumpa: ‘Gawin ka nawa ni Yawe na halimbawa ng isang isi-numpa at itinakwil; matuyo ang iyong hita at bumukol ang iyong tiyan. 22 Pasukin sana ng tubig na ito ng kasawiampalad ang iyong mga lamang-loob para bumukol ang iyong tiyan at matuyo ang iyong hita!’ At sasagot ang babae: ‘Amen, amen!’
23 Isusulat ng pari ang sumpang ito sa isang papel, at saka buburahin sa mapait na tubig. 24 At ipaiinom sa babae ang mapait na tubig ng kasawiampalad at papasok sa kanya ang tubig at magiging mapait.
25 Tatanggapin ng pari sa kamay ng babae ang pagkaing handog ng selos at iiindayog sa harap ni Yawe at dadalhin sa altar. 26 Kukuha siya ng isang dakot sa pang-alaalang handog na pagkain at susunugin ito sa altar at ipai¬inom ang tubig sa babae.
27 Pagkainom niya, kung tunay siyang na¬ngaliwa at nagtaksil sa kanyang asawa, papasok sa kanya ang tubig ng kasawiampalad at magiging mapait: bubukol ang kanyang tiyan at matutuyo ang kanyang hita, kayat magiging halimbawa siya ng isang isinumpa. 28 Subalit kung hindi naman nadungisan ang babae at malinis pa, lalabas siyang matuwid at magka¬kaanak pa.
29 Ito nga ang batas ng selos tungkol sa ba¬baeng nangaliwa habang nasa poder ng kanyang asawa at nadungisan, 30 o kung pina¬ma¬yanihan kaya ng selos ang isang lalaking naghi¬hinala sa kanyang asawa. Ihaharap niya ang babae kay Yawe at ilalapat ng pari sa kanya ang buong batas na ito. 31 Kaya mawawalan ng sala ang lalaki, at dadalhin naman ng babae ang kanyang kasalanan.
Ang mga Nasireo
6 • 1 Nagsalita si Yawe kay Moises: “Ka¬usapin mo ang mga anak ng Israel, 2 at sabihin sa kanila – Kung may lalaki o babaeng gagawa ng natatanging panata, ang panata ng pagtatalaga ng sarili para kay Yawe bilang isang Nasir, 3 hindi siya iinom ng alak at ma¬tapang na inumin. Hindi siya iinom ng sukang gawa sa alak o sa matapang na inumin, at hindi rin siya iinom ng katas ng ubas o kakain ng ubas o pasas.
4 Sa buong panahong nabubuhay siya bilang isang Nasir, hindi siya kakain ng anumang galing sa ubasan, mula sa buto hanggang sa balat.
5 Sa buong panahon ng kanyang panata ng pagtatalaga, hindi sasayaran ng labaha ang kanyang ulo. Magiging banal siya at pahaha¬bain niya ang kanyang buhok hang¬gang ma¬tapos ang pagtatalaga niya kay Yawe. 6 Sa buong panahon ng kanyang pag¬ta¬talaga sa kara¬ngalan ni Yawe, hindi siya lalapit sa sinu¬mang patay, 7 maging iyon ang kanyang ama, ina, o kapatid, kung hindi’y madudungi¬san siya sapagkat taglay niya sa kanyang ulo ang tanda ng pagkaka¬talaga niya sa Diyos. 8 Sa buong pa¬nahon ng kanyang pagiging Nasir, nakatalaga siya kay Yawe.
9 Kung may biglang mamatay sa tabi niya, nadungisan ang kanyang ulong nakatalaga. Kailangan siyang linisin sa ikapitong araw at ahitin ang kanyang ulo sa araw na iyon. 10 Sa ikawalong araw, magdadala siya sa pari sa pintuan ng Toldang Tagpuan ng dalawang batu¬bato o dalawang batang kalapati. 11 Ihahandog ng pari ang isa bilang handog para sa kasa¬lanan, at ang isa pa bilang sinunog na handog, kaya magbabayad-sala siya para sa kanya sapagkat nagkasala ito dahil sa isang patay.
Sa araw ding iyon, itatalagang muli ng Nasir ang kanyang ulo 12 at magdadala siya ng isang korderong isang taong gulang bilang hain para sa utang. Hindi ibibilang ang mga nagdaang araw sapagkat nadungisan ang kanyang pagtatalaga.
13 Ito ang batas-Nasireo: Sa oras na matapos ang panahon ng kanyang pagka¬banal, dadal¬hin siya sa may pintuan ng Toldang Tagpuan. 14 Iaalay niya ang kanyang handog kay Yawe: isang taong gulang na tupang walang kapintasan bilang susunuging handog, isang taong gulang na babaeng tupa na walang kapintasan bilang hain para sa kasalanan, isang tupang lalaki na walang kapintasan bilang hain sa mabuting pagsasamahan, 15 isang basket na tinapay na walang lebadura at gawa sa pinong harina na hinaluan ng langis at biskwit na walang lebadura na pinahiran ng langis, at mga pag¬kaing handog at mga inuming handog.
16 Iaalay ng pari ang mga iyon sa harap ni Yawe at isasakripisyo ang hain para sa kasala¬nan at ang susunuging handog. 17 Iaalay naman niya kay Yawe ang tupang lalaki bilang hain sa mabuting pagsa¬samahan, pati ang basket ng mga tinapay na walang lebadura, at iaalay ng pari ang kanyang handog na pagkain at inumin. 18 At pagkatapos ay aahitan ng Nasireo sa may pintuan ng Toldang Tagpuan ang kanyang pinabanal na ulo, kukunin ang buhok, at ilalagay sa apoy na nasa ilalim ng hain sa mabuting pagsasamahan.
19 Matapos ahitin ng Nasireo ang kanyang pinabanal na buhok, kukunin naman ng pari ang isang lutong balikat ng tupang lalaki, isang tinapay na walang lebadura at isang biskwit na walang lebadura mula sa basket, at ilalagay ang mga ito sa mga kamay ng Nasireo. 20 Iiin¬dayog ng pari ang mga iyon sa harap ni Yawe at magiging banal ang mga iyon, at mapapasapari, pati ang dibdib na iniindayog at ang hitang ibinukod. Pagka¬tapos nito’y makaiinom na ng alak ang Nasireo.
21 Ito ang batas-Nasireo sa paghahandog niya kay Yawe ng kanyang alay dahil sa kanyang pagkabanal, bukod pa sa ibang kaya niyang gawin. Tutuparin ang batas ng kanyang pagkabanal ayon sa ginawa niyang panata.”
Ang pagbabasbas
• 22 Nagsalita si Yawe kay Moises: 23 “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak: Ganito ninyo basbasan ang mga anak ng Israel, sabihin ninyo sa kanila:
24 Pagpalain ka nawa ni Yawe at inga¬tan! 25 Pagningningin ni Yawe ang kan¬yang mukha sa iyo at magmagandang-loob sa iyo. 26 Humarap nawa sa iyo si Yawe at bigyan ka ng kapaya-paan!
27 Ganito nila ipapatong ang aking Pa¬nga¬lan sa mga anak ng Israel, at pagpa¬palain ko sila.”
Paghahandog ng mga karwahe
7 1 Nang matapos itayo ni Moises ang Tira¬han, pinahiran niya at itinalaga ito pati ang lahat ng kasangkapan nito, ang altar at lahat ng gamit. 2 Nag-alay naman ang mga pinuno ng Israel na mga ulo ng mga sam-baha¬yan ng kanilang mga ama-ama. Sila ang mga pinuno ng mga tribu na namahala sa senso. 3 Dinala nila sa harap ni Yawe ang kanilang handog: anim na karitong may takip at labin¬dalawang baka, na tig-isang kariton para sa bawat dalawang pinuno, at tig-isang baka naman mula sa bawat pinuno. Inialay nila ang mga ito sa harap ng Tirahan.
4 At sinabi ni Yawe kay Moises: 5 “Tang¬gapin mo sa kanila ang mga ’yan para sa paglilingkod sa Toldang Tagpuan at ibigay sa mga Levita ayon sa kani-kanilang mga tungkulin.”
6 Kaya tinanggap ni Moises ang mga kariton at mga baka, at ibinigay sa mga Levita. 7 Ibinigay niya ang dalawang kariton at ang apat na baka sa mga Gersonita ayon sa kanilang mga tung¬kulin, 8 at ang apat na kariton at walong baka sa mga Merarita ayon sa kanilang mga tungkulin, sa pamamahala ni Itamar na anak ng paring si Aaron. 9 Hindi niya binigyan ang mga Kehatita sapagkat sa kanila nakatoka ang santuwaryo, at sa balikat pinapasan ang lahat.
10 Nag-alay ang mga pinuno sa araw ng pagtatalaga at paghirang sa altar. At dinala nila ang kanilang mga handog sa harap ng altar. 11 Ngunit sinabi ni Yawe kay Moises: “Tig-iisang araw na mag-aalay ng kanilang handog sa pagtatalaga ng altar ang bawat pinuno.”
12 Si Naasong anak ni Aminadab mula sa tribu ng Juda ang nagdala ng kanyang alay sa unang araw. 13 Narito ang alay niya: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 14 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 15 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 16 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 17 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Na¬asong anak ni Aminadab.
18 Si Netanel na anak ni Suar na pinuno ng Isacar naman ang nag-alay sa ikalawang araw. 19 Narito ang dala niyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 20 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 21 tig-isang toro at bara¬kong tupa at isang taong tupa bilang susu¬nuging handog, 22 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 23 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kam¬bing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Netanel na anak ni Suar.
24 Sa ikatlong araw nama’y si Eliab na anak ni Helon na pinuno ng Zabulon ang nag-alay. 25 Narito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang tim¬bang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pag¬kaing handog, 26 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 27 tig-isang toro at bara¬kong tupa at isang taong tupa bilang susu¬nuging handog, 28 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 29 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Eliab na anak ni Helon.
30 Sa ikapat na araw ay si Elisur na anak ni Sedeur na pinuno ng Ruben ang nag-alay. 31 Narito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plang-ganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 32 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 33 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 34 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 35 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Elisur na anak ni Sedeur.
36 Si Selumiel na anak ni Surishaddai na pinuno ng Simeon naman ang nag-alay sa ikalimang araw. 37 Narito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plang¬ganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 38 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 39 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 40 barakong kambing bilang hain para sa kasa¬lanan, 41 at dalawang baka at tiglilimang bara-kong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Selu¬miel na anak ni Surishaddai.
42 Si Eliasaf na anak ni Deuel na pinuno ng Gad naman ang nag-alay sa ikanim na araw. 43 Narito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plang-ganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 44 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 45 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 46 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 47 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kam¬bing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Eliasaf na anak ni Deuel.
48 Sa ikapitong araw nama’y si Elisama na anak ni Amihud na pinuno ng Efraim ang nag-alay. 49 Narito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pag¬kaing handog, 50 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 51 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 52 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 53 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kam¬bing at iisahing taong tupa bilang hain sa ma¬bu¬ting pagsasamahan. Ito ang alay ni Eli¬sama na anak ni Amihud.
54 Sa ikawalong araw ay si Gamaliel na anak ni Pedasur na pinuno ng Manases ang nag-alay. 55 Ito ang kanyang alay: platong pilak na san¬daa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing han¬dog, 56 gintong mangkok na sam¬pung she¬kel na puno naman ng insenso, 57 tig-isang toro at bara¬kong tupa at isang taong tupa bilang susu¬nuging handog, 58 barakong kam¬bing bilang ha¬in para sa kasalanan, 59 at dala¬wang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Gamaliel na anak ni Pedasur.
60 Nang ikasiyam na araw ang nag-alay ay si Abidan na anak ni Gideoni na pinuno ng Ben¬jamin. 61 Ito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pag¬kaing handog, 62 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 63 tig-isang toro at bara¬kong tupa at isang taong tupa bilang susu¬nuging handog, 64 barakong kambing bi¬lang hain para sa kasalanan, 65 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Abidan na anak ni Gideoni.
66 Nang ikasampung araw ang nag-alay ay si Ahiezer na anak ni Amishaddai na pinuno ng Dan. 67 Ito ang kanyang alay: pla¬tong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hina¬luan ng langis bilang pag¬kaing handog, 68 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 69 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 70 bara¬kong kambing bi¬lang hain para sa kasalanan, 71 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kam¬bing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Ahiezer na anak ni Amishaddai.
72 Nang ikalabing-isang araw ang nag-alay ay si Pagiel na anak ni Ocran na pinuno ng Aser. 73 Ito ang kanyang alay: platong pilak na san-daa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hina¬-luan ng langis bilang pagkaing handog, 74 gintong mangkok na sampung she¬kel na puno naman ng insenso, 75 tig-isang toro at bara¬kong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 76 barakong kambing bi¬lang hain para sa kasalanan, 77 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Pagiel na anak ni Ocran.
78 Nang ikalabindalawang araw ang nag-alay ay si Ahira na anak ni Enan na pinuno ng Neftali. 79 Ito ang kanyang alay: platong pilak na san¬daa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plang-ganang pilak na pitumpung shekel na pare¬hong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 80 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 81 tig-isang toro at bara¬kong tupa at isang taong tupa bilang susu¬nuging handog, 82 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 83 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Ahira na anak ni Enan.
84 Ito ang nangyari sa pagtatalaga at pag¬hirang ng altar. Nagbigay ang mga pinuno ng Israel ng labindalawang platong pilak, labin¬dalawang plangganang pilak at labindalawang mangkok na ginto. 85 Sandaa’t tatlum-pung shekel ang timbang ng bawat platong pilak at pitumpung shekel naman ang bawat plangganang pilak. Kabuuang pilak ng mga ito: dalawan¬libo’t apatnaraang shekel ayon sa shekel ng santuwaryo. 86 Mangkok na ginto na puno ng insenso: labindalawa – tig-sampung shekel ang timbang ng bawat isa ayon sa shekel ng santuwaryo. Kabuuang ginto ng mga mangkok: sandaa’t dalawam¬pung shekel.
87 Kabuuan ng mga hayop na susunuging handog: tig-labindalawang toro, barakong tupa, at tupang iisahing taon pati na ang mga pag¬kaing handog. Labindalawang barakong kambing bilang hain para sa kasalanan. 88 Kabuuan ng mga hayop para sa hain sa mabuting pagsa¬samahan: dalawampu’t apat na baka, tig-anim¬napung barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa.
Ganito itinalaga ang altar pagkahirang dito. 89 Nang pumasok si Moises sa Toldang Tagpuan para makipag-usap sa Kanya, narinig niya ang tinig na nagsasalita mula sa ibabaw ng Lugar ng Pagpapatawad na nasa itaas ng Kaban ng Pahayag, sa pagitan ng dalawang kerubim, at nakipag-usap siya sa Kanya…
8 1 Nagsasalita si Yawe kay Moises: 2 “Sa¬bi¬hin mo kay Aaron: Ihanda mo ang pitong ilawan para tanglawan ng mga ito ang lugar sa harap ng kandelabra.” 3 Gayon nga ang ginawa ni Aaron: inihanda niya ang mga ilawan sa harap ng kandelabra gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises. 4 Ganito ang pag¬ka¬kagawa sa kandelabra: pinukpok na ginto ang pinakakatawan nito at mga sanga. Ginawa ito ayon sa pangitaing ipinakita ni Yawe kay Moises.
Inialay kay Yawe ang mga Levita
5 Sinabi ni Yawe kay Moises: 6 “Ibukod mo ang mga Levita sa mga Israelita at linisin sila. 7 Ito ang gagawin mo para linisin sila. Wisikan mo sila ng panlinis na tubig na banal; mag-ahit sila sa buong katawan at labhan ang kanilang mga damit at magiging malinis sila.
8 At kukuha sila ng isang toro at pagkaing handog na pinong harinang hinaluan ng langis, at kukuha ka naman ng isa pang toro bilang hain para sa kasalanan. 9 Palalapitin mo ang mga Levita sa harap ng Toldang Tagpuan at titipunin mo ang buong pama¬yanan ng mga Is¬raelita. 10 Palapitin mo ang mga Levita sa harap ni Yawe at ipapatong naman sa kanila ng mga Israelita ang kani¬lang mga kamay. 11 Pag¬karaa’y iiindayog ni Aaron ang mga Levita para ihandog sila ng mga Israelita kay Yawe, at maglilingkod sila kay Yawe.
12 Ipapatong naman ng mga Levita ang kani¬lang mga kamay sa ulo ng mga toro. Iaalay mo ang isa bilang hain para sa kasalanan at ang isa pa bilang susunuging handog sa paghingi ng tawad para sa mga Levita. 13 Iutos mong tumayo ang mga Levita sa harap ni Aaron at ng kanyang mga anak at iindayog mo sila para ihandog kay Yawe. 14 Ganito mo ibubukod ang mga Levita sa ibang mga Israelita at magiging akin sila.
15 Pagkatapos ay makalalapit na ang mga Levita para maglingkod sa Toldang Tag¬puan; nilinis mo na nga sila at iniindayog bilang handog kay Yawe.
16 “Naibigay” na sila; ibinigay nga sila sa akin mula sa mga anak ng Israel at kinuha ko silang kapalit ng mga panganay na isisilang sa Israel.
17 Akin nga ang lahat ng panganay sa Israel, maging tao o hayop; itinalaga ko sila sa akin nang hampasin ko ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto. 18 Ngunit inihalili ko ang mga Levita sa mga panganay ng Israel. 19 Ibinibigay ko ngayon ang mga Levita kay Aaron at sa kanyang mga anak upang gampanan ang pagli¬lingkod ng mga anak ng Israel sa Toldang Tag¬puan at para humingi ng tawad para sa mga Israelita para walang datnan ng salot sa Israel sa paglapit nito sa santuwaryo.”
20 Ginawa nga nina Moises at Aaron at ng buong pamayanan ng Israel ang lahat ng ini¬utos ni Yawe kay Moises tungkol sa mga Levita. 21 Ganito ang ginawa sa kanila ng mga Israelita: pagkabayad-sala ng mga Levita at pagkalaba nila ng kanilang mga damit, iniindayog sila ni Aaron sa harap ni Yawe. At humingi siya ng tawad para sa ikalilinis nila. 22 Pagkatapos ay dumating ang mga Levita para maglingkod sa Toldang Tagpuan sa pamamahala ni Aaron at ng kanyang mga anak. At tinupad ang iniutos ni Yawe kay Moises tungkol sa mga Levita.
23 Nagsalita si Yawe kay Moises: 24 “Tung¬kol ito sa mga Levita. Mula dalawampu’t limang taong gulang pataas, papasok sa samahan ang Levita para maglingkod sa Toldang Tagpuan. 25 At pag¬sapit niya nang limampung taong gulang, aalis siya sa samahan at hindi na magli¬lingkod. 26 Tutu-lungan niya ang kanyang mga kapatid sa pagtatanod sa Toldang Tagpuan pero hindi na siya magtatrabaho. Ito ang gaga¬win mo tungkol sa pagtatanod ng mga Levita.”
Ang petsa ng pagdiriwang ng Paskuwa
9 1 Nagsalita si Yawe kay Moises sa dis¬yerto ng Sinai sa unang buwan ng ikalawang taon pagkaalis nila sa lupain ng Ehipto: 2 “Ipagdiwang ng mga Israelita ang Paskuwa sa takdang pana¬hon. 3 Ipagdiriwang ninyo ito sa ikalabing-apat ng buwang ito sa pagtatakipsilim, ayon sa lahat ng tuntunin at mga ka¬u¬galian.”
4 Kaya inutusan ni Moises ang mga Israelita na ipagdiwang ang Paskuwa. 5 Ipinagdiwang nila ang Paskuwa sa disyerto ng Sinai sa pagtatakipsilim sa ikalabing-apat na araw ng unang buwan, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.
6 Ngunit may ilang naging di-malinis dahil sa isang patay kaya hindi nila naipagdiwang ang Paskuwa sa araw na iyon. Pinuntahan ng mga ito sina Moises at Aaron nang araw ding iyon, 7 at sinabi nila sa kanya: “Naging di-malinis man kami dahil sa isang patay, e bakit naman kami pagbabawalang mag-alay ng handog kay Yawe sa takdang panahon kasama ng ibang mga Israelita?” 8 Sumagot si Moises sa kanila: “Hin¬tayin ninyong marinig ko ang iuutos ni Yawe tungkol sa inyo.”
9 At nagsalita si Yawe kay Moises: 10 “Sabi¬hin mo sa mga Israelita: Kung may isang di-malinis dahil sa isang bangkay o kung may naglalakbay na malayo sa inyo o sa mga inapo ninyo at gusto niyang ipagdiwang ang Paskuwa ni Yawe, 11 ipag¬¬diwang nila ito sa ikalawang buwan, sa pagtatakipsilim ng ikala¬bing-apat na araw ng buwang iyon. Kakanin nila ito nang may tinapay na walang lebadura at mapapait na gulay. 12 Wala silang ititira dito para sa umaga at wala silang baba¬liing buto, kundi susundin ang lahat ng tuntunin ng Paskuwa.
13 Kung mayroon namang malinis at hindi naglalakbay na di magdiwang ng Paskuwa, itatakwil siya ng kanyang mga kamag-anakan. Mananagot sa kanyang kasalanan ang hindi mag-alay ng handog ni Yawe sa takdang pana-hon.
14 Kung may dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong magdiwang ng Paskuwa ni Yawe, susundin niya ang mga tuntunin at ka¬ugalian ng Paskuwa. Iisa lamang ang batas para sa dayuhan at sa katutubo.”
Ang ulap na tanda ng paggabay ng Diyos
15 Nang itayo ang Tirahan, tinakpan ito ng ulap sa may gawi ng Tolda ng Pa¬hayag, at pag gabi nama’y may lumilitaw na parang apoy sa ibabaw ng Tira¬han hanggang umaga. 16 Ganito ang la¬ging nang¬yayari: sa araw ay tinatakpan ng ulap ang Tirahan at sa gabi nama’y may parang apoy.
17 Pag tumaas ang ulap mula sa Tolda, umaalis naman ang mga Israelita at saan man tumigil iyon, doon nagka-kampo ang mga anak ng Israel. 18 Sa utos ni Yawe, umalis at naglakad ang mga Israelita at sa utos din ni Yawe sila nagkampo. Habang nakalatag ang ulap sa Tirahan, namama-lagi naman sila sa kampo.
19 Kapag maraming araw na nananatili ang ulap sa Tirahan, sinusunod ng mga Israelita ang bilin ni Yawe at hindi sila lumalakad. 20 Kung minsan nama’y iilang araw lamang sa Tirahan ang ulap ngunit sa utos ni Yawe’y nagkakampo sila, at sa utos din ni Yawe sila lumalakad.
21 Kung minsan nama’y mula hapon hang¬gang umaga lamang nananatili ang ulap; kaya sa pagtaas ng ulap kina-u-magahan sila umaalis. Minsa’y isang araw at isang gabing nananatili ang ulap, at pag pumaitaas na ito ay saka rin sila umaalis. 22 Kung minsan nama’y dala¬wang araw o isang buwan o isang taon ang ulap sa Tirahan kayat tumitigil din ang mga Israelita sa kampo at hindi uma¬alis; at ka¬pag napa¬itaas na ito ay saka sila nag¬lalakbay.
23 Sa utos ni Yawe sila nagkakampo, at sa utos din ni Yawe sila naglalakbay; sinusunod nila ang inutos ni Yawe kay Moises.

10 1 Sinabi ni Yawe kay Moises: 2 “Gumawa ka ng dalawang trumpetang pinukpok na pilak na gagamitin mo sa pagtitipon sa pama¬yanan at sa pagtatayo ng kampo.
3 Pag-ihip sa mga ito, magtitipong kasama mo sa may pintuan ng Toldang Tagpuan ang buong pamayanan. 4 Kung isa lamang ang pina¬tunog, ang mga pinuno, mga ulo ng mga angkan ng Israel ang magti¬tipong kasama mo.
5 Kung may matunog na pag-ihip naman, aalis ang kampong nasa silanganan at lalakad. 6 Pag muling umiihip nang matunog, aalis na¬man ang kampong nasa timog at lalakad. Sa ikatlong pag-ihip, ang kampong nasa kanluran ang lalakad; at sa ikapat na pag-ihip, ang kam¬pong nasa hilaga ang lalakad. Hihipan ninyo nang matunog para sa paglakad. 7 Ngunit hindi matunog ang pag-ihip para tipunin ang pama¬yanan.
8 Ang mga paring anak ni Aaron ang iihip sa mga trumpeta; magiging palagiang kaugalian ang paggamit nito para sa inyong mga inapo.
9 Kapag nasa sariling lupain na ninyo kayo at makikipagdigma sa kaaway na suma¬salakay sa inyo, hihipan ninyo nang matunog ang mga trumpeta, at aalalahanin kayo ni Yaweng inyong Diyos at ililigtas sa inyong mga kaaway.
10 Sa inyong mga piyesta, mga pagdiri¬wang at bagong buwan, hihipan ninyo ang trumpeta habang iniaalay ang mga susunu¬ging handog at mga hain sa mabuting pagsa¬samahan upang alalahanin kayo ng inyong Diyos. Ako si Yaweng inyong Diyos.”
Ang paglakad ng “hukbo ng Israel”
11 Sa ikadalawampung araw ng ikalawang buwan ng ikalawang taon, tumaas ang ulap mula sa Tirahan ng Pahayag. 12 Kaya grupu-grupong umalis ang mga Israelita mula sa disyerto ng Sinai hanggang lumatag ang ulap sa disyerto ng Paran.
13 Ito ang unang paglakad nila na iniutos ni Yawe kay Moises. 14 Unang lumakad ang bandila ng kampo ng Juda na nakahanay ayon sa kani-kanilang batalyon. Nanguna sa mga taga-Juda si Naasong anak ni Ami¬nadab, 15 si Neta¬nel na anak ni Suar naman sa mga taga-Isacar, 16 at si Eliab na anak ni Helon ang sa mga taga-Zabulon.
17 Nang maibaba na ang Tirahan, luma¬kad ang mga Gersonita at mga Merarita na may dala sa Tirahan.
18 Kaya lumakad ang bandila ng kampo ng Ruben na nakahanay nang pangkat-pangkat. Pinangunahan ni Elisur na anak ni Sedeur ang mga taga-Ruben, 19 ni Selumiel na anak ni Su-rishaddai ang mga taga-Simeon, 20 at ni Eliasaf na anak ni Deuel ang mga taga-Gad. 21 At lumakad ang mga Kehatita na may pasan sa mga sagradong bagay ng Tirahan, na kaila-ngan munang itayo pagdating nila. 22 Kasunod na lumakad ang bandila ng kampo ng Efraim na grupu-grupong nakahanay. Pinangunahan ni Elisama na anak ni Amihud ang mga taga-Efraim, 23 ni Gamaliel na anak ni Pedasur ang mga taga-Manases, 24 at ni Abidang anak ni Gideoni ang mga taga-Benjamin.
25 Sa likuran ng buong kampo ang bandila ng kampo ng Dan na pangkat-pangkat na nakahanay. Pinangunahan ni Ahiezer na anak ni Amishaddai ang mga taga-Dan, 26 ni Pagiel na anak ni Ocran ang mga taga-Aser, 27 at ni Ahira na anak ni Enan ang mga taga-Neftali.
28 Ito ang hanay sa paglakad ng mga Israelita, ayon sa kani-kanilang mga pangkat sa pag-alis nila.

MGA ALAALA SA DISYERTO: UNANG BAHAGI

• 29 Sinabi ni Moises kay Hobab na anak ni Reuel na Madianitang biyenan ni Moises: “Aalis kami patungo sa lugar na ipinangako ni Yawe na ibibigay sa amin. Sumama ka sa amin at mapapabuti ka, sapagkat nangako si Yawe ng kaligayahan sa Israel.” 30 Sumagot siya: “Hindi ako sasama sa inyo, uuwi na lamang ako sa aking lupa at angkan.” 31 Suma¬got naman si Moises: “Huwag mo kaming iwan sapagkat ikaw ang may alam kung saan tayo makapag¬kakampo sa disyerto, kayat ikaw ang magiging pina¬kamata namin. 32 Kung sasamahan mo kami, makakahati ka sa pagpapala ni Yawe sa amin at mapapabuti ka.”
33 Lumakad na sila mula sa Bundok ni Yawe para sa tatlong araw na paglalakbay, at nanguna sa kanila sa loob ng tatlong araw ang Kaban ng Pakikipagtipan ni Yawe, sa paghanap ng lugar na kanilang mapagpapahingahan.
34 Nasa ibabaw nila ang ulap ni Yawe kung araw, nang lisanin nila ang kampo.
35 Tuwing aalis ang Kaban ng Pakiki¬pagtipan, sinasabi ni Moises: “Tumindig ka, Yawe, at pangalatin ang iyong mga kaaway; magsitakas nawa sa harap mo ang mga namumuhi sa iyo.” 36 At sinasabi naman niya sa paghimpil niyon: “Bumalik ka, Yawe, sa di mabi¬lang na libu-libo ng Israel.”

11 • 1 Nangyari na naghahanap ng away ang bayan kay Yawe. Nari¬nig sila ni Yawe at nag-apoy ang kanyang poot. Nagla¬gablab sa ka¬nila ang isang apoy mula kay Yawe at sinunog ang nasa labas ng kampo. 2 At sumi¬gaw kay Moises ang sambayanan, at nama¬gitan siya kay Yawe para sa kanila, at namatay ang apoy. 3 Tinawag nilang Tabera ang lugar na iyon, sapagkat doon naglagablab sa kanila ang apoy ni Yawe.
4 Napakatatakaw ang mga patapong kasa¬ma nila, at pati ang mga Israelita ay umiyak at nagsabi: “Sino ang mag-bibigay sa amin ng makakaing karne? 5 Naaalaala namin ang isdang kinakain namin nang libre sa Ehipto, ang mga pipino, mga milon, mga puero, mga sibu¬yas at mga bawang. 6 Wala na kami ngayong ganang kumain; wala na ka¬ming makitang anu¬man, wala liban sa manna.”
7 Parang buto ng kulantro at mukhang be¬delyo ang manna. 8 Naglilibot ang sam¬bayanan sa pangunguha nito, at saka gini¬gi¬ling sa gili¬ngang-bato o binabayo sa lusong. Isinasaing nila iyon sa palayok o ginagawang tinapay na lasang tinapay na may langis. 9 Pagpatak ng hamog sa kampo kung gabi, kasama nitong bumababa ang manna.

10 Narinig ni Moises ang iyakan ng sam¬ba¬yanan, pami-pamilya, sa bungad ng kani-kani¬lang tolda, at lub¬hang nagalit si Yawe.
Hindi ito naging kasiya-siya kay Moises, 11 kaya sinabi ni Moises kay Yawe: “Ba’t naman napakasama ng trato mo sa iyong lingkod? Dahil ba hindi mo ako mahal at ipinapapasan mo sa akin ang buong sambayanang ito? 12 Bakit, ako ba ang naglihi sa buong samba¬yanang ito? Ako ba ang nagsilang sa kanila? At ngayo’y ipinakakarga mo pa sila sa aking kandungan tulad ng pag¬karga ng isang yaya sa sanggol na pina¬sususo, patungo sa lupaing ipinangako mo sa kanilang mga ninuno? 13 Saan ako kukuha ng karne para sa buong bayang ito pag iyak nila sa akin sa pagsasabing – Bigyan mo kami ng karneng makakain! 14 Hindi ko maka¬kar-gang mag-isa ang buong sam¬baya¬nang ito; napakabigat na pasanin ito para sa akin. 15 Mabuti pang patayin mo na nga ako kung ganito rin lang ang trato mo sa akin, kung may nalalabi ka pang pagtingin sa akin, at nang hindi ko na makita pa ang iyong galit.”
16 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Tipunin mo rito ang pitumpung lalaki mula sa matatanda ng Israel na kinikilala mong mga matatanda ng bayan at mga opisyal nila, at dalhin sila sa Toldang Tagpuan at patayuin sila roong kasama mo. 17 Ba¬baba ako para makipag-usap sa iyo, at kukuha ako sa espiritung suma¬¬¬saiyo at ilalagay ko sa kanila. Mula ngayon, kaisa mo silang magpapasan sa sambayanan kaya hindi mo na sila papasaning mag-isa.
18 Sabihin mo sa sambayanan: Mag-pakabanal kayo para bukas, at kakain kayo ng karne. Narinig kayo ni Yawe sa inyong pagtangis nang sabihin ninyong – Sino ang magbibigay sa amin ng ma¬kakaing karne? Mabuti pa nang nasa Ehipto kami! – Bibigyan kayo ni Yawe ng karne at kakain kayo, 19 hindi lamang isang araw o dalawa o lima o sampu o dalawampung araw 20 kundi isang buong buwan hanggang lumabas iyon sa inyong mga ilong at magsawa kayo. Sapagkat itinakwil ninyo si Yawe na inyong kapiling, at nanangis kayo sa harap niya at inyong sinabi – Bakit ba kami nakaalis-alis pa sa Ehipto?”
21 At sinabi ni Moises: “Animnaraang libong kawal ang kasama ko, at sinasabi mong – Bi¬bigyan ko sila ng karne at ka¬kanin nila iyon sa loob ng isang buwan! 22 Makakasapat ba sa kanila kung katayin man ang isang buong tupahan o baka¬han? Makasasapat ba sa kanila kung huli¬hin man ang lahat ng isda sa dagat?”
23 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Maikli ba ang bisig ni Yawe? Makikita mo ngayon kung totoo o hindi ang aking salita.”
Ibinigay ni Yawe ang kanyang espiritu sa mga pinuno
• 24 Lumabas si Moises at sinabi sa sambayanan ang mga salita ni Yawe. Tinipon niya ang pitumpung lalaki mula sa matatanda at pinatayo sila sa paligid ng Tolda.
25 Bumaba si Yawe na nasa ulap at kina¬¬usap si Moises. Kumuha siya sa espi¬ritung sumasakanya at inilagay sa pitum¬pung matatanda. Nang sumaka¬nila ang espiritu, nagpropesiya ang mga ito. Pero hindi na naulit pa iyon.
26 Dalawang lalaki ang naiwan sa kampo; Eldad ang pangalan ng isa at ang isa nama’y Medad. Gayunman, suma-kanila rin ang espiritu sapagkat kabilang sila sa listahan bagamat hindi sila nag¬punta sa Tolda.
Nang magpropesiya sila sa loob ng kampo, 27 isang kabataang lalaki ang tumakbo kay Moises at nagsabi: “Nagpopropesiya rin sina Eldad at Medad sa kampo.” 28 Sinabi naman ni Josueng anak ni Nun na sapul pagkabata’y nag¬lilingkod na kay Moises: “Panginoon kong Moises, sawayin mo sila!”
29 Ngunit sinabi ni Moises: “Nanga¬ngamba ka bang baka ako madaig? Pro¬peta nga sana ang buong bayan ni Yawe at ibigay ni Yawe sa kanila ang kanyang espiritu.”
30 At bumalik sa kampo sina Moises at ang matatanda ng Israel.
31 Umihip ang hangin galing kay Yawe, na nagtaboy sa mga pugo mula sa dagat, at ibi¬nagsak ang mga ito sa paligid ng kampo, na singhaba ng maghapong paglakad sa isang tabi, at halos gayundin sa kabila; at halos tat¬long talampakan mula sa lupa ang bunton ng mga ito.
32 Maghapon at magdamag na nanguha ng mga pugo ang sambayanan, pati na ng sumunod na araw. Ang may pinakakaunting nakuha ay nakakuha ng sampung homer, at ibinilad nila ang mga iyon para sa kanila sa paligid ng kampo. 33 Kinakagat pa lamang nila ang karne nang maglagablab ang poot ni Yawe laban sa bayan, at hinampas niya sila ng napakalubhang salot.
34 Tinawag na Kibrot-hat-Taava ang lugar na iyon sapagkat doon nila inilibing ang mga matatakaw na iyon. 35 Mula sa Kibrot-hat-Taava, naglakbay ang sambayanan patu¬ngong Haserot, at doon sila nanatili.
Hinamon nina Miriam at Aaron si Moises
12 • 1 Nagsalita laban kay Moises sina Miriam at Aaron dahil sa babaeng taga-Kus na pinakasalan nito, 2 at sinabi nila: “Sa pamamagitan lamang ba ni Moises nagsasalita si Yawe? Hindi ba nag¬sasalita rin siya sa pamamagitan namin?” At narinig iyon ni Yawe.
3 Ngunit si Moises ay taong tunay na mababang-loob, higit kaysa sinuman sa balat ng lupa. 4 At biglang sinabi ni Yawe kina Moises, Aaron at Miriam: “Hali¬ka¬yong tatlo sa Toldang Tag¬puan.” At nag¬¬punta naman ang tatlo.
5 Bumaba si Yawe na nasa haliging ulap, tumayo sa pintuan ng Tolda, at tinawag sina Aaron at Miriam. Kapwa lumabas ang dalawa, 6 at sinabi ni Yawe: “Makinig kayong mabuti sa aking mga salita –
Kung may propeta sa piling ninyo,
nagpapakilala ako sa kanya sa isang pangitain
at kinakausap siya sa isang pana¬ginip.
7 Subalit hindi gayon para sa aking lingkod na si Moises,
ang aking katiwala sa buo kong sambahayan.
8 Kinakausap ko siya nang harap-harapan,
tuwiran at hindi sa talinhaga,
at nakikita niya ang anyo ni Yawe.
Bakit hindi kayo natakot magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moi¬ses?”
9 Naglagablab sa kanila ang galit ni Yawe, at umalis.
10 Lumayo ang ulap mula sa ibabaw ng Tolda, at hayan, si Miriam – simputi ng niyebe sa ketong. Humarap si Aaron kay Miriam, at nakita niyang ketongin na ito. 11 Kaya sinabi niya kay Moises: “Aking panginoon, huwag mo sana ka¬ming pa¬rusahan sa pagka¬kasalang na¬gawa namin dahil sa aming kaha¬ngalan. 12 Hu¬wag mo siyang paba¬yaang matulad sa sanggol na agas na halos ubos na ang laman paglabas sa sinapupunan ng kan¬yang ina.”
13 Kaya tumawag si Moises kay Yawe: “Pagalingin mo sana siya, O Diyos.” 14 Ngunit sinabi ni Yawe kay Moises: “Kung niluran siya sa mukha ng kanyang ama, hindi ba siya magta¬tago sa loob ng pitong araw dahil sa kahihiyan? Pana¬tilihin mo siya sa labas ng kampo sa loob ng pitong araw, pag¬ka¬tapos ay saka lamang siya muling tatanggapin.”
15 Kaya nanatili si Miriam sa labas ng kampo sa loob ng pitong araw, at hindi naglakbay ang sambayanan hanggang hindi siya pinapapasok na muli.
16 Pagkatapos niyon, umalis ang sam¬bayanan mula sa Haserot at nag¬kampo sa Disyerto ng Paran.
Nagpadala si Moises ng mga espiya
para maniktik sa Lupang Pangako
13 1 At kinausap ni Yawe si Moises, at sinabi: 2 “Magsugo ka ng mga lalaki para magsiyasat sa lupain ng Kanaan na ibini¬bigay ko sa mga anak ng Israel; magsugo ka ng isang lalaki para sa bawat tribu ng mga ninu¬no, na mga pinuno ang lahat sa kanila.”
3 Kayat isinugo ni Moises ang mga lalaking ito mula sa Disyerto ng Paran ayon sa utos ni Yawe, mga pinuno ng mga Israelita silang lahat, 4 narito ang kanilang mga pangalan:
Si Sammua na anak ni Zacur mula sa tribu ng Ruben, 5 si Safat na anak ni Huri mula sa tribu ng Simeon, 6 si Kaleb na anak ni Yefone mula sa tribu ng Juda, 7 si Igal mula sa tribu ng Isacar, 8 si Oseas na anak ni Nun mula sa mga anak ni Jose sa tribu ng Efraim, 9 si Palti na anak ni Rafu mula sa tribu ng Benjamin, 10 si Gadiel na anak ni Sodi mula sa tribu ng Zabulon, 11 si Gaddi na anak ni Susi mula sa mga anak ni Jose sa tribu ng Manases, 12 si Ammiel na anak ni Gemali mula sa tribu ng Dan, 13 si Setur na anak ni Mikael mula sa tribu ng Aser, 14 si Na¬habi na anak ni Vapsi mula sa tribu ng Neftali, 15 si Guel na anak ni Maki mula sa tribu ng Gad.

• 16 Ito ang mga pangalan ng mga la¬laking isinugo ni Moises upang ma¬nik¬tik sa lupain. Ngunit tinawag na Josue ni Moises si Oseas na anak ni Nun.
17 Kaya pinapunta sila ni Moises para maniktik sa lupain ng Kanaan, at sinabi sa kanila: “Umahon kayo sa Negeb tu-ngo sa kaburulan, at tingnan ang lagay ng lupa 18 at kung ang bayang naroo’y malakas o mahina, marami o kakaunti. 19 Tingnan din ninyo kung maganda o masama ang lupaing tinitirhan nila at kung anong klase ng mga siyudad may-roon sila – mga kampo lamang ba o na¬papaderan? 20 Ting¬¬¬¬nan ninyo kung ma¬taba o hindi ang lupa, kung may mga puno o wala. La¬kasan ninyo ang inyong loob at kumu¬ha ng bunga ng lupain.” Panahon noon ng unang hinog na ubas.
21 Umakyat nga sila at ginalugad ang lupain mula sa disyerto ng Zin hang¬gang sa Rehob, malapit sa bu¬ngad ng Emat. 22 Umahon sila sa Negeb at du¬mating sa Hebron na isang matandang lunsod na itinayo pitong taon bago pa ang Soan sa Ehipto; doon naka¬tira sina Ahiman, Sesai at Tolmai na mga anak ni Enak.
23 At dumating sila sa Lambak ng Eskol kung saan sila pumutol ng isang sangang may buwig ng ubas. Pinasan ito ng dalawa sa kanila sa isang pingga. Nagdala rin sila ng igos at iba pang pru¬tas. 24 Dahil sa buwig ng ubas na pinutol doon ng mga anak ng Israel, tinawag nilang Lambak ng Eskol (Buwig) ang lugar na iyon.
25 Bumalik sila pagkatapos ng apatnapung araw na paniniktik sa lupain. 26 Dumating sila at nakipagkita kay Moises, kay Aaron at sa buong pama¬yanan ng mga Israelita sa disyerto ng Paran sa Kades. Nag-ulat sila sa kanila at sa buong pamayanan, at ipinakita ang bunga ng lupain.
27 At iniulat nila kay Moises: “Pumasok kami sa lupaing pinapuntahan mo sa amin, at totoo ngang dinadaluyan ito ng gatas at pulot-pukyutan! Narito ang bunga niyon. 28 Pero napakala¬lakas ng bayang nakatira sa lupain; naglalakihan at napapaderan ang mga siyudad, at nakita pa namin doon ang mga inapo ng mga higante. 29 Nakatira ang mga Amalecita sa lupain ng Negeb, at nasa kaburulan naman ang mga Heteo, Hebuseo at Amorreo; at nasa baybay-dagat at sa pampang ng Jordan ang mga Kananeo.”
30 Pinatahimik ni Kaleb ang samba¬ya¬nang laban kay Moises, at sinabi: “Kaila¬ngang umahon tayo at agawin ang lupain sapagkat tiyak na kaya natin ito.” 31 Ngu¬nit sinabi ng mga lala¬king kasama niyang umahon: “Hindi natin malulusob ang bayang iyon sapagkat mas malakas sila kaysa atin.”
32 At masama ang ipinamalita nila sa mga Israelita tungkol sa lupaing kani¬lang ginalugad: “Ang lupaing nilibot namin para tiktikan ay lupaing lumalamon sa lahat ng tagaroon, at napaka¬lalaki ang lahat ng taong nakita namin. 33 Nakakita pa kami ng mga higante (sila ang mga anak ni Enac mula sa lahi ng mga hi¬gante). Sa tingin nami’y para kaming mga balang sa harap nila, at gayon nga siguro ang tingin nila sa amin.”
Ang paghihimagsik ng bayan sa Kades
14 • 1 At humiyaw ang buong pamayanan, at magdamag na umiyak ang mga tao. 2 Nagreklamo ang lahat ng anak ng Israel laban kina Moises at Aaron, at sinabi ng buong pa-mayanan sa kanila: “Buti pang nama¬tay na kami sa Ehipto o sa disyertong ito! 3 Ba’t ba kami dinadala ni Yawe sa lupaing ito para lamang ma¬buwal sa tabak, at masamsam sa amin ang aming mga asawa at maliliit na bata? Di ba mas mabuti pang bumalik sa Ehipto?” 4 At sinabi nila sa isa’t isa: “Pu¬mili tayo ng pinuno at bumalik na tayo sa Ehipto.”
5 Nagpatirapa sina Moises at Aaron sa harap ng buong pagtitipon ng pama¬yanan ng mga anak ng Israel. 6 Winarak naman ni Josueng anak ni Nun, at ni Kaleb na anak ni Yefone, na kasama sa mga naniktik sa lupain, 7 at sinabi sa buong pamayanan ng mga anak ng Israel: “Napakaganda ang lupaing pi¬nuntahan namin at gina¬lugad. 8 Kung ka¬siya-siya tayo kay Yawe, dadalhin niya tayo sa lupaing ito at ibibigay ito sa atin, isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan. 9 Huwag lamang ka¬yong maghihimagsik kay Yawe, at hu¬wag ma¬takot sa mga taong nasa lupain sapag¬kat sila ang uubusin natin! Wala na ang ka¬nilang panang¬galang at suma¬saatin na¬man si Yawe. Huwag kayong matakot sa kanila!”
10 Binantaan silang babatuhin ng bu¬ong pamayanan nang biglang lumitaw ang Luwalhati ni Yawe sa Toldang Tagpuan sa harap ng lahat ng anak ng Israel.
11 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Hang¬gang kailan ako hahamakin ng bayang ito? Hanggang kailan sila tatangging ma¬niwala sa akin sa kabila ng mga tan¬da na ginawa ko sa piling nila? 12 Pada¬¬dalhan ko sila ng salot at pupuk¬sain, pero gagawin kitang isang ban¬sang mas malaki at mas malakas kaysa kanila.”
13 Sinabi naman ni Moises kay Yawe: “Alam ng mga Ehipsiyo na inilabas mo sa iyong kapangyarihan ang bayang ito mula sa piling nila, 14 at sinabi nila ito sa mga naririto sa lupain. Naba¬litaan na nila, Yawe, na kapiling ka ng bayang ito, at nakita ka nila nang harap-harapan, at ang iyong ulap ay namamalagi sa kanila, at nangunguna ka sa kanila sa isang haliging ulap kung araw at sa haliging apoy kung gabi. 15 At ngayo’y minsanan mong pu¬puksain ang ba¬yang ito?
Kaya sasabihin ng mga bansang na¬ka¬balita tungkol sa iyo: 16 Hindi na kaya ni Yawe na dalhin ang bayang ito sa lu¬paing ipinangako niya sa kanila kaya niya sila pinagpapatay sa disyerto. 17 Pa¬nginoon ko, makita nawa ngayon ang iyong kapangyarihan pagkat ayon sa iyong mga salita, 18 hindi ka mada¬ling magalit at mayaman sa kabutihang-loob. Pina¬patawad mo ang kasa¬¬lanan at paghi-himagsik, ngunit naghihiganti ka at pinarurusahan ang mga anak hang¬gang sa ikatlo at ikapat na salinlahi dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang. 19 Patawarin mo na sana ang pagkakasala ng bayang ito, ayon sa masagana mong awa, tulad ng pag¬papatawad mo sa bayang ito mula pa sa Ehipto hang¬gang ngayon.”
20 At sinabi ni Yawe: “Pinatawad ko na sila ayon sa iyong mga salita, 21 ngunit kung paanong buhay ako at pinupuspos ng Luwalhati ni Yawe ang daigdig, 22-23 isinusumpa kong hindi nila makikita ang lupaing ipina¬ngako ko sa kanilang mga ninuno. Sapagkat nakita nilang lahat ang aking Luwalhati at ang mga tanda na ginawa ko sa Ehipto at sa dis¬yerto, ngunit sampung beses pa rin nila akong sinu¬bok at hindi pinakinggan ang aking tinig. Wala isa man sa mga humamak sa akin ang makakakita niyon. 24 Ang lingkod kong si Kaleb lamang ang makapapasok doon sapagkat may naiiba siyang espiritu at dahil lubos siyang sumunod sa akin. Dadalhin ko siya sa lupaing pinun¬tahan niya at aariin iyon ng kanyang mga inapo, 25 samantalang nasa lambak ang mga Amalecita at mga Kananeo.
Kaya babalik kayo bukas at aalis pa¬punta sa disyerto sa daang patungo sa Dagat ng Mga Tambo.”
26 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: 27 “Hanggang kailan magrereklamo sa akin ang masamang pamayanang ito? Narinig ko na ang mga reklamo ng mga reklamador na Israelitang ito. 28 Sabihin mo sa kanila – Buhay ako, wika ni Yawe, kaya gagawin ko sa inyo ang lahat ng narinig kong sinabi ninyo. 29 Lahat kayo, na dalawampung taong gulang o higit pa at kabilang sa senso, na nagrereklamo sa akin, mabubuwal sa disyertong ito ang inyong mga bangkay. 30 Hindi kayo papasok sa lupaing isinumpa kong paninirahan ninyo, maliban kay Kaleb na anak ni Yefone, at kay Josueng anak ni Nun. 31 Ngunit ang inyong mga anak na sinabi ninyong masasamsam sa inyo ang dadalhin ko roon at sila ang makaaalam sa lu¬paing tinanggihan ninyo. 32 Mabubuwal sa disyerto ang inyong mga bangkay, 33 at lalaboy rito sa loob ng apatnapung taon ang inyong mga anak, kasama ang kanilang mga kawan, pasan ang bigat ng inyong kataksilan hang¬gang bu-magsak na patay sa disyerto ang ka¬huli-hulihan sa inyo.
34 Batay sa bilang ng mga araw na ginugol sa paniniktik sa lupain – isang taon para sa bawat araw, apatnapung araw – apatnapung taon nin¬yong papasanin ang bigat ng inyong mga pagka¬kasala at malalaman ninyo ang paglaban ko. 35 Akong si Yawe ang nagsalita. Tiyak na gaga¬win ko ito sa buong masamang pama¬yanan – pinagkaisahan nila ako. Ma¬uubos sila sa dis-yertong ito, at dito sila mamamatay.”
36 Ang mga lalaking isinugo ni Moises upang maniktik sa lupain at nagbalik sa pamayanan ang silang nagpareklamo laban sa kanya sa pagkakalat ng masamang balita tungkol sa lupain. 37 Nangamatay sila dahil sa salot sa harap ni Yawe. 38 Tanging si Josueng anak ni Nun at si Kaleb na anak ni Yefone ang natirang buhay sa mga umalis para maniktik.
39 Nang isalaysay ito ni Moises sa mga Israelita, buong kapaitang nagluksa ang sam¬bayanan. 40 Maaga silang gumising at umakyat sa bundok, at sinabi: “Narito kami! Nagkasala kami ngunit handa kaming pumunta sa lugar na ipinangako ni Yawe.” 41 Ngunit sinabi ni Moises: “Bakit ninyo sinusuway ang utos ni Yawe? Hindi ito magtatagumpay. 42 Huwag kayong aakyat, sapagkat wala sa inyo si Yawe, kung hindi’y malulupig kayo ng inyong mga kaaway. 43 Haharapin kayo roon ng mga Amale¬cita at mga Kananeo, at tiyak na mabu¬buwal kayo sa tabak, sapagkat tumalikod kayo sa pagsunod kay Yawe at wala siya sa inyo.”
44 Nagpilit pa rin silang umakyat sa tuktok ng bundok, ngunit hindi umalis mula sa loob ng kampo ang Kaban ng Pakikipag¬tipan ni Yawe o si Moises.
45 Kaya bumaba ang mga Amalecita at mga Kananeo na nakatira sa kaburulan, at nilupig sila at hinabol hanggang Horma.

KARAGDAGAN PANG MGA BATAS

15 • 1 Sinabi ni Yawe kay Moises: 2 “Sa¬bihin mo sa mga Israelita: Ito ang gagawin n’yo pagkapasok sa lupaing titirhan ninyo pagkabigay ko nito sa inyo upang ma¬ging kalugud-lugod kay Yawe ang amoy ng handog na baka o tupa. 3 Kung may handog na pinadaan sa apoy kay Yawe, o susunuging handog o hain sa pagtupad ng isang panata o kusang-loob na alay o dahil sa inyong mga pagdiriwang, 4 ang nag-aalay kay Yawe ay mag-aalay ng pagkaing handog na ikapung efang harina na hinaluan ng sangkapat na hing langis. 5 At daragdagan pa ng inuming handog na sangkapat na hing alak para sa bawat batang tupang susu¬nuging handog o isasakripisyo. 6 Para naman sa barakong tupa, magdadala ka ng dala¬wang ikapung efa ng pi¬nong harinang hinaluan ng sangkatlong hing langis bilang pagkaing handog, 7 at ng sangkatlong hing alak bilang inuming handog, para sa kalugud-lugod na amoy kay Yawe.
8 Kung mag-aalay ka ng isang toro bilang su¬sunuging handog, o pagtupad sa isang panata o hain sa mabuting pagsasamahan kay Yawe, 9 magdadagdag ka ng tatlong ikasampung efa ng pinong harinang hina¬luan ng kalahating hing langis bilang pagkaing handog, 10 at ng kalahating hing alak bilang inuming handog, para sa kalugud-lugod na amoy kay Yawe. 11 Ganito rin ang gagawin sa bawat toro, bara¬kong tupa, ba¬tang tupa o kambing. 12 Kung ma-rami ang inyong mga handog, gawin n’yo ito sa bawat isa.
13 Gagawin ito ng lahat ng katutubo para maging kalugud-lugod kay Yawe ang amoy ng kanilang handog na pinadaan sa apoy. 14 Susu¬nod din sa batas na ito ang dayuhang nasa piling ninyo o sa piling ng inyong mga inapo sa pag-aalay ng haing pinadaan sa apoy bilang ka¬lugud-lugod na amoy kay Yawe. 15 Sa pamamayan, iisang tuntunin lamang ang iiral sa inyo at sa dayuhan; pang¬¬ha¬bampanahong tuntunin ito sa inyong mga salinlahi: pareho lamang kayo ng dayu¬han sa harap ni Yawe. 16 Iisang tuntunin at iisang kaugalian lamang para sa inyo at sa da¬yuhang nakikipamayan sa inyo.”
17 Nagsalita si Yawe kay Moises: 18 “Sabi¬hin mo sa mga Israelita: Pagkapasok ninyo sa lu¬paing pagdadalhan ko sa inyo, 19 maka¬kakain kayo ng tinapay. Kaya mag-aabuloy kayo kay Yawe. 20 Maghahandog kayo ng isang bibingka na pinakauna sa inyong giikan bilang pinakauna sa inyong minasang harina. 21 Sa inyong mga salinlahi, mag-aalay kayo kay Yawe ng handog mula sa inyong pinakaunang minasang harina.
22 Kung magkamali kayo sa hindi ninyo pag¬tupad sa lahat ng kautusang ito na itinuro ni Yawe kay Moises – 23 ang lahat ng iniutos niya sa pamamagitan ni Moises mula sa una niyang pagsasalita hanggang sa mga sali’t salinlahi ninyo – 24 kung nagawa ito na di sinasadya ng pamayanan, maghahandog ang buong pama¬yanan ng isang batang toro bilang susunuging handog na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe, kasama ang kina¬u¬galiang handog na pagkain at inumin, at isang barakong kambing bilang hain para sa kasalanan. 25 Kaya hihingi ng tawad ang pari para sa buong pamayanan ng mga Israelita, at patatawarin sila sapagkat pag¬kakamali lamang ito, at dinala nila kay Yawe ang kan¬i¬¬lang alay na isang handog na pinadaan sa apoy at ang hain para sa kasalanan dahil sa kanilang pagkakamali. 26 At patatawarin ang buong pamayanan ng mga Israelita pati ang dayuhang nasa piling nila sa di sina¬sadyang pagkakasala ng buong bayan.
27 Kung may tao namang nagkasala nang di sinasadya, mag-aalay siya ng isang taong gulang na babaeng kambing bilang hain para sa kasalanan. 28 Hihingi ng tawad ang pari sa harap ni Yawe para sa nagkasala nang di sinasadya, at patatawarin siya sa pamamagitan nito. 29 Iisa lamang ang inyong batas sa nagkasala nang di sinasadya: para sa katu¬tubong Israelita at para sa dayuhang nasa piling ninyo.
30 Ngunit kung may kusang magkasala, ma¬ging katutubo o dayuhan, nilalait nito si Yawe: aalisin siya sa kanyang bayan. 31 Dahil hinamak niya ang salita ni Yawe at nilabag ang kan¬yang utos, hindi na siya mabubuhay at siya la¬mang ang mananagot sa kanyang kamatayan.”
Ang parusa sa nagtatrabaho sa Araw ng Pahinga
32 Habang nasa disyerto pa ang mga Israelita, may lalaking natagpuang nanga¬ngahoy sa Araw ng Pahinga. 33 Iniharap siya ng mga naka¬huli sa kanya kina Moises at Aaron at sa buong pamayanan. 34 Ikinulong siya dahil wala pang ipinahahayag na dapat gawin sa kanya. 35 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Mamamatay ang taong iyan; baba¬tuhin siya ng buong pama¬yanan sa labas ng kampo.” 36 Kaya inilabas siya ng buong pamayanan sa kampo at binato hang¬gang mamatay, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.
37 Sinabi ni Yawe kay Moises: 38 “Sabihin mo sa mga Israelita na gumawa sila ng mga palawit sa dulo ng kanilang mga damit at lagyan ng sinulid na asul na mapula-pula sa bawat palawit. 39 Magkakaroon kayo ng mga palawit, at pag makikita ninyo ito’y maaalala ninyo ang lahat ng utos ni Yawe kaya tutuparin ninyo ang mga iyon at hindi na kayo magbibili ng inyong sarili sa pagliligaw sa inyo ng sariling puso at mga mata. 40 Kaya aalalahanin ninyo at isasabuhay ang lahat ng aking mga utos upang maitalaga kayo sa inyong Diyos. 41 Ako si Yaweng inyong Diyos ang naglabas sa inyo mula sa Ehipto upang akong si Yawe ang maging Diyos ninyo.”
Mga pagmamagaling ni Kora;
paghihimagsik nina Datan at Abiram
16 • 1 Naghimagsik laban kay Moises si Kora na anak ni Isar na anak naman ni Kehat mula sa tribu ng Levi, at sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab na anak naman ni Pelu mula sa tribu ng Ruben. 2 Suma¬ma sa kanya ang da-lawandaa’t limampung Israelita na mga kilalang pinuno sa pa¬mayanan at mga miyembro ng sang¬gunian.
3 Nagtipon sila laban kina Moises at Aaron, at sinabi: “Sobra na! Banal ang buong pamayanan at sumasakanila si Yawe. Kaya bakit hangad ninyong ma¬ka¬pangyari sa pamayanan ni Yawe?”
4 Nang marinig ito ni Moises, nagpa¬tirapa siya. 5 At sinabi niya kay Kora at sa mga tagasunod nito: “Ipaki¬kita ni Yawe bukas ng umaga kung sino ang kanya at kung sino ang banal at pala¬lapitin niya sa kanya. Palalapitin niya mismo sa kanya ang kanyang pipiliin. 6 Ikaw, Kora, ka¬sama ang lahat mong taga¬sunod – kunin ninyo ang inyong mga insensaryo. 7 Pu¬nuin ang mga iyon bukas ng nag¬ba¬ba¬gang uling at lagyan ng insenso sa harap ni Yawe, at pipiliin ni Yawe kung sino ang banal. Sumusobra na kayong mga anak ng Levi!”
8 Sinabi rin ni Moises kay Kora: “Ma¬kinig kayo ngayon sa akin, mga anak ng Levi. 9 Maliit na bagay pa ba para sa inyo na ibinukod kayo ng Diyos ng Israel mula sa pamayanan ng Israel para ilapit sa kanya upang maglingkod sa Banal na Tolda ni Yawe, at tumayo sa harap ng pamayanan para maglingkod sa ngalan nila? 10 Inilapit ka niya sa kan¬ya, ikaw at lahat ng kapatid mong Levita, at ngayo’y inaambisyon n’yo ring mag¬pari. 11 Ano ba ang pakialam dito ni Aaron at nagrereklamo kayo laban sa kanya? Si Yawe ang pinag¬himagsikan mo at ng iyong mga tagasunod.”
12 Ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab, ngunit sinabi ng mga ito: “Hindi kami pupunta. 13 Hindi pa ba sapat na ilabas mo kami mula sa isang lupaing dina¬daluyan ng gatas at pulot-pukyutan para patayin kami sa disyerto? At ngayo’y gusto mo pang panginoonin ka namin! 14 Hindi mo naman kami nadala sa lupaing di¬na¬daluyan ng gatas at pulot-pukyutan, o napa-manahan ng mga bukirin at ubasan. Akala mo ba’y bulag ang mga ta¬ong ito? Hindi kami pupunta.”
15 Galit na galit si Moises at sinabi niya kay Yawe: “Huwag mong kalug¬dan ang kanilang handog. Hindi ako kumuha ni isa mang asno mula sa ka¬nila, ni wala akong sinaktang sinu¬man sa kanila.”
16 Sinabi ni Moises kay Kora: “Ikaw at ang lahat mong kasamahan ay haharap kay Yawe bukas, ikaw at sila, kasama si Aaron. 17 Dalhin ng bawat isa sa inyo ang kanyang insensaryo, lagyan iyon ng in¬senso at ialay sa harap ni Yawe – dala¬wan¬daa’t limam¬pung insensaryo – at gayun¬din ang gagawin ni Aaron.” 18 Kaya kinuha ng bawat isa ang kanyang insensaryo, at nilagyan iyon ng apoy at insenso, at tu¬mayo sa bungad ng Toldang Tag¬puan, ka¬sama sina Moises at Aaron.
19 Tinipon ni Kora ang buong pama¬ya¬nan laban sa kanila sa pintuan ng Toldang Tagpuan, at napakita sa buong pamaya-nan ang Luwalhati ni Yawe.
20 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: 21 “Lumayo kayo sa pamaya¬nang ito at agad ko silang uubusin.” 22 Ngunit nag-patirapa sila at sinabi: “O Diyos, Diyos ng mga espiritu ng sangkatauhan, magagalit ka ba sa buong pamayanan dahil lamang sa kasalanan ng isang tao?”
23 Sumagot si Yawe kay Moises: 24 “Ka¬usapin mo ang pamayanan at sabihin ito: Lumayo kayo sa mga tolda nina Kora, Datan at Abiram!”
25 Tumindig si Moises at pumunta kina Datan at Abiram, at sumunod naman sa kanya ang mga matatanda ng Israel. 26 Kinausap niya ang pama¬yanan at sinabi: “Lumayo kayo sa mga tolda ng mga masamang taong ito, at huwag hipuin ang alinman sa kanilang ari-arian, kung hindi’y mamamatay kayo dahil sa lahat nilang kasalanan.” 27 Nagsilayo nga sila sa mga tolda nina Kora, Datan at Abiram; at nagsilabas naman sina Datan at Abiram at tuma¬yong kasama ng kani-kanilang asawa at mga anak at maliliit na bata sa pintuan ng kani-kanilang mga tolda.

• 28 At sinabi ni Moises: “Sa ganito ninyo malalaman na isinugo nga ako ni Yawe upang gawin ang lahat ng ito, at hindi ito galing sa akin. 29 Kung sila ay mamatay tulad ng sinuman, at singilin tulad ng sinumang tao, hindi ako sinugo ni Yawe kung gayon. 30 Ngunit kung gagawa ng himala si Yawe, at ngumanga ang lupa at nilulon sila, kasama ang lahat nilang ari-arian at mananaog silang bu¬hay sa Lugar ng mga Patay, mala¬laman ninyo na kinasuklaman ng mga taong ito si Yawe.”
31 Pagkatapos masabi ni Moises ang lahat ng ito, nahati ang lupa, 32 ngu¬ma¬nga at nilulon ang mga iyon pati ang kanilang mga sambahayan, at lahat ng tauhan ni Kora at lahat nilang ari-arian.
33 Bumaba silang buhay sa Lugar ng mga Patay, pati ang lahat nilang ari-arian; tumikom ang lupa sa kanila at naglaho sila sa pamayanan. 34 Sa kani¬lang mga sigaw, nagtatakbo ang lahat ng Israelitang nasa kanilang paligid, habang sinasabi “Baka tayo malulon ng lupa!”
35 At biglang lumabas ang apoy mula kay Yawe at tinupok ang dala¬wan¬daa’t limampung lalaking nag-aalay ng in¬senso.

17 • 1 Kinausap ni Yawe si Moises, at sinabi: 2 “Sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aarong pari na kunin mula sa sunog ang mga insensaryo at ikalat ang apoy sa malayo, dahil sagrado na ngayon 3 ang mga insensaryo sapagkat binawian ng buhay ang mga lalaking ito dahil sa kanilang kasalanan. Ipapanday mo ang mga insensaryo para ibalot sa altar dahil naialay na ang mga ito sa harap ni Yawe at naging sagrado. Magiging tanda ang mga ito para sa mga Israelita.”
4 Kaya kinuha ng paring si Eleazar ang mga tansong insensaryong dala ng mga lalaking nasunog, at pinanday ang mga iyon para ipambalot sa altar 5 at magsilbing paalala sa mga anak ng Israel na walang sinu¬mang paring hindi inapo ni Aaron ang makalalapit para magsunog ng insenso sa harap ni Yawe, kung hindi’y ma¬gagaya siya kay Kora at sa mga tagasunod nito, tulad ng sinabi ni Yawe kay Eleazar sa pama¬magitan ni Moises.

Nanalangin si Aaron para sa bayan
6 Kinabukasan, nagreklamo ang buong pa¬mayanan ng mga anak ng Israel laban kina Moises at Aaron, at sinabi: “Kayo ang nagpapapatay sa bayan ni Yawe.” 7 Nang mag¬ka¬tipon ang pamayanan laban kina Moises at Aaron, humarap sila sa Toldang Tagpuan at binalot ito ng Ulap, at lumitaw ang Luwalhati ni Yawe. 8 At nagpunta sa bungad ng Toldang Tagpuan sina Moises at Aaron.
9 Kinausap ni Yawe si Moises, at sinabi: 10 “Lumayo ka sa pamayanang ito; uubusin ko sila ngayon din.” Nagpatirapa ang dalawa sa lupa. 11 At sinabi ni Moises kay Aaron: “Kunin mo ang iyong insensaryo at lagyan ng apoy galing sa altar, lagyan mo ng insenso at pu¬munta ka agad sa pamayanan upang mag¬bayad-sala kay Yawe para sa kanila. Lumabas na ang poot mula kay Yawe, at nagsimula na ang salot.”
12 Ginawa nga ni Aaron ang sabi ni Moises, at tumakbo sa gitna ng pamayanan, ngunit nag¬simula na ang salot sa sambayanan. Inilagay niya ang insenso at nagbayad-sala para sa kanila. 13 Tumayo siya sa pagitan ng mga buhay at mga patay, at tumigil ang salot. 14 Labing-apat na libo’t pitundaan ang namatay sa salot, bukod sa mga namatay dahil kay Kora. 15 At nagbalik si Aaron kay Moises sa bungad ng Toldang Tagpuan; tumigil na ang salot.
Ang tungkod ni Aaron
16 Nagsalita si Yawe kay Moises, at sinabi: 17 “Sabihin mo sa mga anak ng Israel na bigyan ka ng mga tungkod, isa para sa bawat tribu, labindalawang tungkod na lahat para sa mga pinuno ng labindalawang tribu. Isulat mo ang pangalan ng bawat isa sa kanyang tungkod, 18 at isulat mo naman sa tungkod ni Levi ang pa¬nga¬lan ni Aaron sapagkat siya ang una sa mga angkan ni Levi.
19 At ilagay mo ang mga iyon sa Toldang Tagpuan sa harap ng Kaban ng Kautusan na ating tagpuan. 20 Ang may-ari ng tungkod na sisibol ang siyang hinirang ko; sa ganitong paraan ko patatahimikin ang mga reklamo ng mga Israelita laban sa inyo.”
21 Kinausap ni Moises ang mga Israelita, at bawat isa sa kanilang mga pinuno ay nag¬bigay sa kanya ng tungkod – labindalawang tungkod na lahat para sa kanilang mga tribu, at kabilang dito ang tungkod ni Aaron. 22 Ini¬lagay ni Moises ang mga tungkod sa harap ni Yawe sa Tolda ng Kaban ng Kautu¬san. 23 Kina¬bukasan, nagpunta si Moises sa Tolda ng Kaban ng Kautusan – at hayun! umusbong ang tungkod ni Aaron na kuma¬katawan sa tribu ng Levi. Bumukad ang mga buko, namu¬¬kadkad ang mga bulaklak, at nag¬bunga ng hinog na almond.
24 Inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod mula sa harap ni Yawe at ibinalik sa mga anak ng Israel; tiningnan nila ang mga ito, at kinuha ng bawat isa ang kanyang tungkod.
25 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng Kaban ng Kautusan, at ingatan bilang tanda sa mga rebeldeng ito upang hindi ko na marinig pa ang kanilang mga reklamo at hindi sila mamatay.” 26 Ginawa nga ni Moises ang iniutos ni Yawe.
Mga pari para sa bayan
27 Sinabi ng mga anak ng Israel kay Moises: “Mamamatay kaming lahat! Masa¬sawi kami! 28 Mamamatay ang sinu¬mang lumapit sa Tirahan ni Yawe! Mama¬matay ba kaming lahat?”

18 1 Sinabi ni Yawe kay Aaron: “Ikaw at ang iyong mga anak kasama ang iyong sambahayan ang manananagot sa santuwaryo – ikaw at ang iyong mga anak ang mananagot sa sariling pagkapari. 2 Pala¬pitin mo rin ang mga kamag-anakan mo, ang tribu ng Levi na siyang tribu ng iyong ama. Isama sila at patulungin sa inyo ng mga anak mo sa paglilingkod sa Tolda ng Pahayag.
3 Makikisali sila sa iyong paglilingkod at sa paglilingkod sa buong Tolda pero hindi sila la¬lapit sa mga bagay na sagrado o sa altar, at baka sila at kayo ay mamatay. 4 Maisa¬sama ninyo sila sa buong pagliling-kod sa Toldang Tagpuan ngunit hindi na lalapit pa ang sinu¬mang tagalabas.
5 Kayo ang mamamahala sa paglilingkod sa santuwaryo at sa altar kaya di na muling babag¬sak ang Galit sa mga Israelita.
6 Ako ang pumili ng iyong mga kapwa-Le¬vita mula sa mga Israelita; ibinigay sila kay Yawe, kaya ibinibigay sila sa inyo para maglingkod sa Toldang Tagpuan. 7 Tanging sa iyo at sa iyong mga anak lamang ang pagkapari sa lahat ng ginagawa sa altar o sa loob ng kurtina. Sa inyo ko ibinibigay ang pagkapari at mamamatay ang iba pang lalapit.”
Ang bahaging para sa mga pari
8 Sinabi ni Yawe kay Aaron: “Ipinagka¬tiwala ko sa iyo ang aking bahagi sa mga banal na handog ng mga Israelita. Sa pag¬hirang sa iyo at sa iyong mga anak, ibini¬gay ko sa inyo ang mga ito: pangha¬bam¬panahong tuntunin ito. 9 Ito ang magiging bahagi mo at hindi susunugin sa mga pina¬kabanal na handog: ang lahat ng inialay bilang pagkaing handog, hain para sa kasa¬lanan at hain para sa utang. At ituturing mo at ng iyong mga anak na pinakabanal ito. 10 Kakanin ninyo ito sa kabanal-banalang lugar; makakakain ang lahat ng lalaki at itu¬turing mo itong banal.
11 Mapasasaiyo rin ang inilaan sa mga inihandog na paindayog ng mga Israelita. Ibinibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae bilang parte ninyo: pang¬habampanahong tun¬tunin ito. Makakakain nito ang lahat ng malinis sa iyong samba¬hayan. 12 Ibinibigay ko rin sa iyo ang pina¬ka¬mainam na langis, alak at trigo na iaalay nila kay Yawe bilang unang bunga ng kanilang ani.
13 Mapasasaiyo ang lahat ng tumutubo sa kanilang lupain, ang mga unang bungang dinadala nila kay Yawe; makakakain ang sinumang malinis sa iyong sambahayan. 14 Mapa¬sasa¬iyo rin ang lahat ng itinakwil sa Israel. 15 Mapasa¬saiyo ang lahat ng unang supling ng bawat sina¬pupunan, tao man o hayop; ngunit tutubusin mo ang panganay na lalaki ng tao at ang unang lalaking anak ng di-malinis na hayop. 16 At tutubusin mo ito sa buwan ng kapa¬nga¬nakan nito sa halagang limang shekel na pilak, ayon sa shekel ng santuwaryo na katumbas ng dalawampung kusing. 17 Hindi mo tutubusin ang unang anak ng baka, tupa o kambing: banal nga iyon. Ibubuhos mo sa altar ang dugo niyon at susunugin ang taba bilang haing pinadaan sa apoy na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe. 18 Mapasasaiyo naman ang kanilang laman gaya ng dibdib na iniindayog at ng ka¬nang hita.
19 Ibinibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae ang lahat ng abuloy para kay Yawe sa mga banal na handog ng mga Israelita. Ito ang magpakailanmang tipan na tipan ng asin sa harap ni Yawe para sa iyo at sa iyong supling.”
Ang bahaging para sa mga Levita
20 Sinabi ni Yawe kay Aaron: “Hindi ka mag¬kakaroon ng mana sa kanilang lupain; wala kang bahagi sa piling nila; ako ang bahagi mo at mana mo sa piling nila.
21 At ibinibigay ko ngayon sa mga Levita ang lahat ng ikapu sa Israel bilang mana nila dahil sa paglilingkod nila sa Toldang Tag¬puan. 22 Hindi na lalapit ang mga Israelita sa Toldang Tagpuan kung hindi’y magka¬karoon ng nakamamatay na kasalanan. 23 Mga Levita lamang ang magli¬lingkod sa Toldang Tagpuan at dapat managot: pang¬ha¬bampanahong batas ito sa lahat ng in¬yong salinlahi. Kaya walang mana ang mga Levita sa piling ng Israel. 24 Sa halip ay ibini¬bigay ko sa kanila bilang pamana ang mga ikapung iniaalay ng mga Israelita bilang handog kay Yawe. Dahil dito kaya ko sinasabing hindi sila magkakaroon ng mana kasama ng mga anak ng Israel.”
25 Nagsalita si Yawe kay Moises: 26 “Sabi¬hin mo sa mga Levita: Pag tanggap ninyo mula sa mga Israelita sa ikapung ibinibigay ko sa inyo sa ngalan nila, ilalaan naman ninyo kay Yawe ang ikapu ng ikapu. 27 Itu-turing itong handog gaya ng butil na galing sa giikan o ng bagong alak mula sa pisaan. 28 Kaya maglalaan din kayo ng han¬dog kay Yawe mula sa mga ikapung tinanggap ninyo sa mga Israelita, at ibi¬bigay ito sa paring si Aaron: ito ang inyong parte kay Yawe. 29 Sa lahat ng handog na inyong tatanggapin, ilalaan ninyo kay Yawe ang pina¬kamainam na bahagi ng anumang handog.
30 Sabihin mo rin sa kanila: Matapos n’yong ilaan ang pinakamainam na bahagi ng mga handog, ituturing na sa mga Levita na ang ibang matitira gaya ng unang bunga ng giikan o pisaan ng ubas. 31 Makakain ninyo ito at ng inyong sambahayan kahit saan – suweldo nga ninyo iyon sa pagli¬ling¬kod sa Toldang Tagpuan. 32 Sa paglalaan ninyo ng pinakamainam na bahagi lamang, wala na kayong kasalanan. Huwag n’yong lapastanganin ang mga banal na handog ng mga Israelita at baka kayo mamatay.”
Mga abo ng bakang pula
19 • 1 Nagsalita si Yawe kina Moises at Aaron at sinabi: 2 “Ito ang isa pang tuntunin ng Batas na iniutos ni Yawe. Magpakuha ka sa mga Israelita ng isang dumalagang ba¬kang pula na walang kapansanan o bahid at di pa nalalagyan ng pamatok. 3 Ibibigay ninyo ito kay Eleazar na pari, ilalabas sa kampo at saka ka¬katayin sa harap niya.
4 Kukuha ng dugo niyon ang paring si Eleazar sa kanyang daliri at pitong beses na iwiwisik sa may harapan ng Toldang Tag¬puan. 5 Susunugin sa harap niya ang duma¬lagang baka: susunugin ang balat, laman, dugo at mga dumi nito. 6 Ka¬ya kukunin ng pari ang kahoy na sedro, isopo at sinulid na pula, at ihahagis ang mga ito sa siga.
7 Lalabhan ng pari ang kanyang mga damit at maliligo, at saka uuwi sa kampo; di pa siya ma¬linis hanggang hapon. 8 Lalabhan din naman ng nagsunog sa baka ang kan¬yang mga damit at maliligo, at di pa siya malinis hanggang hapon.
9 Iipunin ng taong malinis ang mga abo ng baka at ilalagay sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Magagamit ang mga ito sa paghahanda ng tubig na panlinis para sa pamamayan ng Israel. 10 Hain para sa kasalanan ang lahat ng ito. Lalabhan din ng nanguha ng abo ang kanyang damit at di pa siya malinis hang¬gang hapon. Panghabam¬panahong batas ito, maging sa mga Israelita at sa dayuhang nasa piling nila.
Isang kaso ng pagiging di-malinis
11 Pitong araw na mananatiling di-malinis ang makahipo ng bangkay. 12 Malilinis siya ng tubig na iyon sa ikatlo at ikapitong araw, at saka siya magiging malinis. Ngunit kung hindi siya ma¬lilinis sa ikatlo at ikapitong araw, hindi na siya lilinis. 13 Kung hindi siya nalinis pagka-hipo sa patay, dinudungisan niya ang Tirahan ni Yawe, kaya aalisin siya sa Israel. Di pa ma¬linis ang hindi pa binu¬buhusan ng tubig na pan¬linis: nasa kanya pa ang kanyang karumihan.
14 Ito ang batas: Kung may mamatay sa isang bahay, pitong araw na magiging di-ma¬linis ang lahat ng papasok sa bahay at lahat ng nasa loob nito. 15 Magiging di-malinis din ang lahat ng si¬sid¬lang bukas na hindi nakasara ang takip.
16 Pitong araw na magiging di-malinis ang sinu¬¬¬mang nasa bukid at humipo sa bangkay ng taong pinatay o namatay, sa buto ng tao o sa libingan.
17 Kung may taong maging di-malinis, ku¬kunin ang abo ng siga para sa kasalanan at lalagyan ng tubig na ibubuhos sa isang sisidlan. 18 At kukuha ng pangwisik ang isang taong malinis, ilulubog niya iyon sa tubig at wiwisikan ang bahay at lahat ng sisidlan at lahat ng taong naroon, o ang nakahipo ng buto, ng pinatay o namatay o ng libingan.
19 Sa ikatlo at ikapitong araw, wiwisikan ng taong malinis ang di-malinis; at malilinis ito sa ikapitong araw; at saka niya lalabhan ang kan¬yang mga damit at maliligo, at muli siyang li¬linis kinahapunan. 20 Pero kung hindi nalinis ang sinu¬mang di-malinis, aalisin siya sa pama-yanan sapagkat dinudungisan niya ang santuwaryo ni Yawe. Di siya malinis hangga’t di pa naibubuhos sa kanya ang tubig na panlinis.
21 Panghabampanahong tuntunin ito sa inyo. Lalabhan naman ng nagwisik ng tubig na panlinis ang kanyang mga damit, at magiging di-malinis hanggang hapon ang sinumang humi¬po sa tubig na ito. 22 Magiging di-malinis ang anu¬mang hipuin ng taong di-malinis, at magi¬ging di-malinis din hanggang hapon ang sinu¬mang humipo rito.”


MGA ALAALA SA DISYERTO: IKALAWANG BAHAGI
Hindi kayo naniwala sa akin
20 • 1 Dumating ang buong pama¬ yanan ng mga anak ng Israel sa Disyerto ng Zin sa unang buwan at nanatili sa Kades ang buong samba¬yanan. Doon namatay si Miriam, at doon din siya inilibing.
2 Walang tubig para sa pamayanan, at nagkaisa sila laban kina Moises at Aaron. 3 Nakipagtalo sila kay Moises, at sinabi: “Buti pang namatay kaming kasama ng aming mga kapatid sa harap ni Yawe! 4 Bakit mo dinala ang pamayanan ni Yawe sa disyertong ito upang dito kami mamatay pati ang aming mga hayop?
5 Ba’t mo kami inilabas mula sa Ehipto para dalhin sa napakasamang lugar na ito? Hindi ito lugar para sa binhi o para sa puno ng igos o puno ng ubas o iba pang prutas, at ni walang tubig na ma¬inom.”
6 Tumakas sina Moises at Aaron sa pagtitipon at pumunta sa Toldang Tag¬puan at nagpatirapa. At lumitaw ang Luwalhati ni Yawe, 7 at sinabi ni Yawe kay Moises: 8 “Kunin mo ang tungkod at tipunin mo at ng iyong kapatid na si Aaron ang pamayanan. Utusan ninyo sa harap nila ang bato at magbibigay ito ng tubig. Pabubukalin mo ang tubig mula sa bato para sa pamayanan, at paiinumin mo sila at ang kanilang mga hayop.”
9 Kayat kinuha ni Moises ang tungkod mula sa harap ni Yawe tulad ng iniutos sa kanya. 10 Tinipon nina Moises at Aaron ang pamayanan sa harap ng bato, at si¬nabi ni Moises sa kanila: “Ma¬kinig ka¬yong mga rebelde, magpapa¬bukal ba kami ng tubig mula sa batong ito para sa inyo?” 11 Itinaas ni Moises ang kanyang kamay at dalawang ulit na hinampas ng kan¬yang tungkod ang bato. At bumul¬wak ang maraming tu-big, at uminom ang pamayanan at ang kanilang mga hayop.
12 Ngunit sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: “Dahil hindi ninyo ako pina¬ni¬walaan at ipinakilala bilang ang Banal sa harap ng mga Israelita, hindi ninyo ma¬dadala ang pamayanang ito sa lu¬paing ibinibigay ko sa kanila.”
13 Sa may mga tubig ng Meriba naki¬pag-away ang mga anak ng Israel kay Yawe at dito niya ipinakita sa kanila ang kanyang kabanalan.
Ayaw magpadaan ng Edom
14 Nagpadala ng mga sugo si Moises mula sa Kades sa hari ng Edom para sabihin sa kanya: “Ipinasasabi sa iyo ng kapatid mong si Israel: 15 Nabalitaan mo ang lahat ng hirap na aming sinapit. Nagpunta sa Ehipto ang aming mga ama at doon nanatili nang mahabang panahon. At pagkatapos ay minaltrato kami at ang aming mga ama ng mga Ehipsiyo, 16 kaya sumigaw kami kay Yawe at dininig naman niya ang aming tinig. Nagpadala siya ng anghel na nag¬labas sa amin sa Ehipto. Narito kami ngayon sa Kades sa may hangganan ng iyong kaharian. 17 Padaanin mo sana kami sa iyong lupain. Hindi kami dadaan sa bukirin o ubasan, ni iinom ng tubig sa mga balon, kundi sa daan ng hari kami dadaan na di lumiliko sa kanan o sa kaliwa hanggang makalampas kami sa iyong hangganan.”
18 Ngunit sinagot siya ng Edom: “Hindi ka makadadaan sa aking lupain, kung hindi’y sasalubungin kita ng taga.”
19 Sinabi naman ng mga Israelita: “Sa ma¬laking daan kami dadaan at babayaran namin ang tubig na maiinom namin at ng aming mga ha¬yop. Makikiraan nga lamang kami.”
20 Pero sinabi ng Edom: “Hindi ka makadadaan.” At sinalubong niya ang Israel nang may maraming taong sandatahan at malakas na hukbo. 21 Tumanggi nga ang Edom na padaanin sila sa kanilang lupain, kaya napilitan ang Israel na lumayo.
Ang kamatayan ni Aaron
22 Pagkaalis ng buong pamayanan ng Israel sa Kades, dumating naman sila sa Bundok Hor. 23 Sa Bundok Hor sa hangganan ng Edom, nagsalita si Yawe kina Moises at Aaron: 24 “Ma¬lapit nang makapiling ni Aaron ang kanyang mga ninuno; hindi siya papasok sa lupaing ibinibigay ko sa Israel dahil sa pagsuway n’yo sa aking utos sa mga tubig ng Meriba.
25 Tawagin mo si Aaron at ang kanyang anak na si Eleazar at paahunin sila sa Bundok Hor. 26 Huhubaran mo si Aaron at isusuot ang mga damit kay Eleazar na kanyang anak; at doon mamamatay si Aaron at makakapiling ng kanyang mga ninuno.”
27 Ginawa nga ni Moises ang iniutos ni Yawe. Sa harap ng buong pamayanan, umahon sila sa Bundok Hor. 28 Hinubaran ni Moises si Aaron at isinuot ang mga damit kay Eleazar na anak nito, at doon namatay si Aaron, sa tuktok ng bundok. 29 At bumaba sina Moises at Eleazar sa bundok. Pagkakita ng buong pamayanan na patay na si Aaron, tatlumpung araw siyang ipinagluksa ng buong sambahayan ng Israel.

21 1 Nabalitaan ng Kananeong hari ng Arad na nasa Negeb na parating ang mga Israelita sa daan ng Atarim. Sinalakay niya ang Israel at nabihag niya ang ilan. 2 Kaya gumawa ang Israel ng panata kay Yawe: “Kung ibibigay mo sa aking kamay ang bayang ito, pupuksain ko para kay Yawe ang kanilang mga lunsod.” 3 Dininig ni Yawe ang pana¬langin ng Israel at ibinigay sa kanila ang mga Kananeo. Pinuksa ang mga ito pati ang kanilang mga bayan ayon sa batas ng anatema. Kaya tinawag na Horma ang lugar na iyon.
Ang ahas na tanso
• 4 Naglakbay sila mula sa Bundok Hor sa daang patungo sa Dagat ng Mga Tambo para lumibot sa lupain ng Edom. Nasiraan ng loob ang sam¬bayanan ha¬bang nasa daan, 5 at nag¬reklamo laban sa Diyos at kay Moises: “Bakit mo kami inilabas mula sa Ehipto para mamatay sa disyerto? Walang tinapay ni tubig dito, at sawang-sawa na kami sa wa¬lang lasang mannang ito!”
6 At nagpadala si Yawe ng mga ahas na “apuy-apuyan” laban sa kanila. Ti¬nuklaw ng mga ito ang sambayanan at marami sa mga Israelita ang namatay. 7 Pinunta¬han ng sambayanan si Moises at sinabi: “Nagkasala kami sa pagsa-sa¬lita nang laban kay Yawe at sa iyo. Ipakiusap mo kay Yawe na alisin na sa amin ang mga ahas.”
Nanalangin si Moises para sa sam¬ba¬yanan, 8 at sinabi sa kanya ni Yawe: “Gu¬mawa ka ng isang ahas na ‘apuy-apuyan’ at ilagay sa isang poste, at ma¬bubuhay ang sinumang natuklaw ng ahas at tumi¬ngin dito.”
9 Kaya gumawa si Moises ng isang ahas na tanso at inilagay iyon sa isang poste. At tumingin sa ahas na tanso ang sinu¬mang natuklaw ng mga ahas, at siya’y nabuhay.
Papuntang Transjordania
10 Umalis ang mga Israelita at nagkampo sa Obot. 11 Pagkaalis sa Obot ay sa mga Guhong-Abarim naman sila nagkampo, sa disyertong katapat ng Moab sa silangan. 12 Pagkaalis doon, sa agos lambak ng Zared sila nagkampo.
13 Pagkaalis dito, nagkampo sila sa dis¬yertong nasa kabilang ibayo ng Ilog Arnon na galing sa hangganan ng mga Amorreo (ang Arnon ang hangganan ng Moab sa pagitan ng Moab at ng mga Amorreo, 14 ayon sa sinasabi sa Aklat ng mga Digmaan ni Yawe: “Ang Waheb sa Supa at ang mga batis, ang Arnon 15 at ang dalisdis ng mga batis hanggang Ar, sa kabuuan ng hangganan ng Moab”).
16 Mula roo’y nagpunta naman sila sa Beer. Naroon ang balong tinukoy ni Yawe sa pagsa¬sabi kay Moises: “Tipunin mo ang bayan at bibigyan ko sila ng tubig!” 17 At ito ang inawit ng Israel tungkol sa balon: “Magsiawit kayo sa kanya! 18 Ang balong hinukay ng mga prin¬sipe, na pinalalim ng mga pinuno ng bayan ng kanilang setro at mga tungkod.”
19 Mula Beer ay naglakad sila pa-Matana; mula Matana pa-Nahaliel; mula Nahaliel pa-Bamot. 20 Mula Bamot nama’y naglakad sila papunta sa lambak na nasa kabukiran ng Moab patungo sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa disyerto.
Pagsakop sa may silangan ng Jordan
• 21 Noon nagpadala ang Israel ng mga sugo kay Sihon na hari ng mga Amorreo para sabihin sa kanya: 22 “Makikiraan kami sa iyong lupain. Hindi kami liliko sa alinmang bukid o ubasan, ni iinom ng tubig sa mga balon, kundi sa malawak na daan mag¬daraan hanggang makalampas kami sa iyong hangganan.”
23 Pero hindi pinadaan ni Sihon sa kan¬yang lupain ang Israel. Tinipon ni Sihon ang lahat niyang tauhan at hinarap ang Israel sa disyerto. Pagdating niya sa Yahasa, nilabanan niya ang Israel. 24 Ngunit nagapi siya ng Israel, at sina¬kop ang kanyang lupain mula Arnon hanggang sa Yabok na hang¬ganan ng mga Amonita – malakas nga ang mga iyon sa kanilang hangganan. 25 Si¬nakop ng Israel ang lahat ng lunsod at bayan ng mga Amorreo, ang Hesbon at lahat ng karatig-nayon nito.
26 Ang Hesbon ang kapitolyo ni Sihong hari ng mga Amorreo. Sinalakay na niya ang dating hari ng Moab at inagaw ang lahat ng lupain nito hanggang Arnon. 27 Kaya sinasabi ng mga ma¬kata:
“Tayo na sa Hesbon,
itayo at patibayin ang lunsod ni Sihon.
28 Sapagkat may lumabas na apoy sa Hesbon,
isang lagablab sa lunsod ni Sihon:
tinupok ang Ar Moab
at nilamon ang kabundukan ng Arnon.
29 Kawawa ka, Moab!
Napahamak ka, bayan ni Kamos!
Nagtakasan ang kanyang kalalakihan
at nabihag ang kanyang kababaihan.
30 Nangwasak si Sihong hari ng mga Amorreo,
mula Hesbon hanggang Dibon;
gumuho hanggang Nofa;
umabot ang sunog hanggang Medaba.”
31 Kaya nanirahan ang Israel sa lupain ng Amorreo. 32 Pinatingnan ni Moises ang Yazer, at nilupig iyon ng Israel at ang lahat ng nayong sakop nito; at pinalayas ang mga Amorreong naroon.
33 Bumalik sila at umahon sa Basan. Hinarap naman sila ni Og na hari ng Basan, kasama ang lahat niyang tauhan para makipaglaban sa Edrai.
34 Ngunit sinabi ni Yawe kay Moises: “Huwag kang matakot sa kanya; ibinigay ko nga siya sa iyo pati ang buong bayan niya at lupain. Gagawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Sihong hari ng mga Amorreo na taga-Hesbon.” 35 At pinatay nga nila siya pati ang kanyang mga anak at lahat niyang tauhan hanggang walang itinirang buhay, at inangkin nila ang kanyang lupain.

22 1 At nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sa kapa¬tagan ng Moab sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan sa tapat ng Jerico.
Istorya ni Balaam
• 2 Samantala, nakita ni Balak na anak ni Sipor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amorreo. 3 At labis na na¬ta¬kot ang Moab sa sambayanan sapagkat napa¬karami nila. Nangilabot nga ang Moab dahil sa mga anak ng Israel, 4 kaya sinabi ng mga Moabita sa mga matatanda ng Madian: “Tingnan ninyo, kakanin ng pulu¬tong na ito ang buong paligid natin tulad ng baka sa gitna ng bukid.”
5 Kaya nagsugo ng mga tauhan si Balak na anak ni Sipor at hari ng Moab nang panahong iyon para ipatawag sa Petor na kabilang ibayo ng ilog sa lupain ng mga Amonita si Balaam na anak ni Beor. Si¬nabi ni Balak: “Isang bayan ang lumabas mula sa Ehipto; naglipana sila sa balat ng lupa at tumira sa tapat ko. 6 Halika na at isumpa ang bayang ito para sa akin sa¬pagkat mas malakas sila kaysa akin. Sa gayo’y magagapi ko siguro sila at mapa¬lalayas mula sa lupain, sapagkat alam kong totoo ngang pinagpapala ang mga pinagpapala mo at isinu¬sumpa ang mga isinusumpa mo.”
7 Umalis ang matatanda ng Moab at Madian, dala ang regalo para sa mang¬huhula. Pinuntahan nila si Balaam at sinabi ang pahatid ni Balak. 8 Sinabi na¬man ni Balaam sa kanila: “Dumito kayo ngayong gabi at ibibigay ko sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yawe.” Kaya nanatili kay Balaam ang mga pi¬nuno ng Moab.
9 Dumating kay Balaam ang Diyos at tinanong siya: “Sino ang mga lalaking ito na kasama mo?” 10 Suma¬got si Ba¬laam sa Diyos: “Pinapunta sila sa akin ni Balak na anak ni Sipor at hari ng Moab para sabi¬hing – 11 Isang bayan ang lumabas mula sa Ehipto, at naglipana sila sa balat ng lupa. Halika rito at isumpa sila para sa akin. Sa gayo’y malalabanan ko na siguro sila at mapa¬¬la¬layas.” 12 Ngunit sinabi ng Diyos kay Balaam: “Huwag kang sasama sa kani¬la; hindi mo dapat isumpa ang ba¬yang iyon sapagkat pinagpala sila.”
13 Kinaumagahan, bumangon si Ba¬laam at sinabi sa mga pinuno ni Balak: “Bumalik kayo sa inyong bayan sapag¬kat ayaw akong pasamahin ni Yawe sa inyo.” 14 Kaya nagbalik kay Balak ang mga pi¬nuno ng Moab, at sinabi: “Ayaw sumama sa amin ni Balaam.”
15 Nagsugo ng iba pang pinuno si Ba¬lak, mas marami at mas kinikilala kaysa mga nauna. 16 Nagpunta sila kay Balaam, at sinabi: “Ito ang pasabi ni Balak na anak ni Sipor – Huwag ka sanang tumangging pumunta sa akin; 17 gagan¬timpalaan ki-tang mabuti, gagawin ko ang anumang sa¬bihin mo. Halika na at isumpa mo ang bayang ito para sa akin.”
18 Sumagot si Balaam sa mga lingkod ni Balak: “Ibigay man sa akin ni Balak ang kanyang palasyong puno ng pilak at ginto, wala akong magagawang anuman – malaki man o maliit – para lampasan ang utos ni Yaweng aking Diyos. 19 Dumito rin kayo nga¬yong gabi, tulad ng mga na¬una sa inyo, at aalamanin ko kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yawe.”
20 Dumating ang Diyos kay Balaam nang gabing iyon, at sinabi: “Dahil du¬mating ang mga lalaking ito para tawa¬gin ka, sumama ka sa kanila ngu¬nit ang sasabihin ko lamang sa iyo ang iyong gagawin.” 21 Kinaumagahan, bu¬mangon si Balaam, inihanda ang kanyang baba¬eng asno at sumama sa mga pinunong Moabita.
Ang asno ni Balaam
22 Ngunit nag-apoy ang galit ng Diyos sa kanyang pag-alis, at pumu¬sisyon sa daan ang Anghel ni Yawe para kalabanin siya. Nakasakay si Balaam sa kanyang asno, at kasama ang dalawa niyang utu¬sang lalaki. 23 Nang makita ng ba¬baeng asno ang Anghel na may hawak na tabak sa kanyang kamay, lumihis siya sa daan at nagpunta sa bu¬kid. Hinagupit ni Ba¬laam ang babaeng asno para paba¬likin sa daan. 24 Ngunit tumindig ang Anghel ni Yawe sa makipot na lagusan sa pagitan ng mga ubasang napapa¬deran sa magka-bilang tabi. 25 Nang makita ng asno ang Anghel ni Yawe, nagsumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam, kaya hina¬gupit siyang muli ni Balaam.
26 Nagpauna ang Anghel ni Yawe at tumayo sa isang makipot na dako, kayat walang puwang para lumiko sa kanan o sa kaliwa. 27 Nang makita ng asno ang Anghel ni Yawe, nahiga siya sa ilalim ni Balaam; nagalit si Balaam at pinalo siya ng kanyang tungkod.
28 Ngunit binuksan ngayon ni Yawe ang bibig ng asno, at sinabi niya kay Balaam: “Ano ba ang ginawa ko sa iyo at tatlong beses mo akong hinampas?” 29 Sumagot si Balaam: “Talaga palang niloloko mo ako. Kung may hawak lamang akong tabak, pinatay na sana kita ngayon.” 30 At sinabi ng asno kay Balaam, “Hindi ba ako ang iyong asno na lagi mong sinasakyan hanggang sa araw na ito? Ginawa ko na ba ito sa iyo?” Sinabi niya: “Hindi!”
31 At iminulat ni Yawe ang mga mata ni Balaam, at nakita niya ang Anghel ni Yawe na nakatayo sa daan at hawak ang kanyang tabak. Yumuko siya at nagpa¬tirapa. 32 Sinabi ng Anghel ni Yawe sa kanya: “Ba’t mo hinampas nang tat¬long beses ang iyong asno? Luma¬bas ako para labanan ka sapag-kat ayaw ko ang pag¬lalakbay mong ito. 33 Nakita ako ng asno at tatlong beses siyang umiwas sa akin. Kung hindi’y pinatay na sana kita agad, ngunit hindi siya.”
34 At sinabi ni Balaam sa Anghel ni Yawe: “Nagkasala ako. Hindi ko sukat aka¬lain na nakatayo ka sa daan laban sa akin. Ngunit kung hindi kasiya-siya sa iyo ang paglalakbay kong ito, babalik na ako.”
35 Sinabi ng Anghel ni Yawe kay Ba¬laam: “Sumama ka sa mga lalaking ito, ngunit ang sasabihin ko lamang sa iyo ang sasabihin mo.” Kaya sumama si Balaam sa mga pinuno ni Balak.
Si Balaam at si Balak
36 Nang marinig ni Balak na dumating na si Balaam, sinalubong niya ito sa dulong lunsod ng Moab sa may hangganan ng Arnon na nasa pinakadulong hangganan. 37 At sinabi ni Balak kay Balaam: “Di ba’t ipinasundo kita? Ba’t di ka pumunta sa akin? Di ba kita kayang gantimpalaan nang malaki?”
38 Sinabi naman ni Balaam kay Balak: “Pi¬nuntahan na kita ngayon, pero ano ang masa¬sabi ko? Tanging ang salita lamang na ilalagay ng Diyos sa aking bibig ang aking sasabihin.”
39 At sumama si Balaam kay Balak pa¬punta sa Kiriat-Husot. 40 Naghandog si Balak ng mga baka at tupa, at binahaginan si Balaam at ang mga pinunong kasama niya. 41 Kinaumagahan, isinama ni Balak si Balaam sa mga altar ni Baal sa burol, at mula roo’y nakita niya ang dulo ng kampo ng sambayanan ng Israel.

23 1 Sinabi ni Balaam: “Ipagtayo mo ako rito ng pitong altar at ipaghanda ako ng pitong batang toro at pitong barakong tupa.” 2 Ginawa nga ni Balak ang sinabi ni Balaam, at nag-alay sina Balak at Balaam ng tig-isang batang toro at barakong kambing sa bawat altar. 3 Sinabi ni Balaam kay Balak: “Tumigil ka rito sa tabi ng iyong handog, at maglalakad-lakad muna ako. Baka sakaling makipagkita sa akin si Yawe, at sasabihin ko sa iyo anuman ang ipahayag niya sa akin.” At nagpunta siya sa isang tiwangwang na burol.
4 Nakipagtagpo ang Diyos kay Balaam na nagsabi: “Naghanda ako ng pitong altar at nag-alay ako ng tig-isang batang toro at barakong tupa sa bawat altar.” 5 Nilagyan ni Yawe ng sa¬lita ang bibig ni Balaam, at sinabi: “Bumalik ka kay Balak at sabihin mo ang mensaheng ito.” 6 Bu-malik nga si Balaam at natagpuang na¬ka¬tayo si Balak sa tabi ng kanyang handog, ka¬sama ang lahat ng pinuno ng Moab. 7 At binigkas ni Ba¬laam ang kanyang tula:
“Mula sa Aram, dinala ako ni Balak, mula sa silangang bulubundukin, ng hari ng Moab; sinabi niya sa akin: ‘Halika at isumpa si Jacob para sa akin! Halika at sumpain ang Israel!’ 8 Paano ko isusumpa ang hindi isinumpa ng Diyos? Paano ko susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos?
9 Nakikita ko siya mula sa tuktok ng mga ba¬¬tuhan, namamalas ko siya mula sa kaitaasan. Masdan, isang bayang hiwalay sa iba, kaiba sa mga bansa.
10 Sino ang makabibilang sa alabok ni Jacob o sa ikapat na bahagi ng Israel? Mamatay sana akong tulad ng mga matuwid at matulad sa kanila ang aking wakas.”
11 At sinabi ni Balak kay Balaam: “Ano ang ginawa mo sa akin? Kinuha kita para sumpain ang aking mga kaaway ngunit wala kang ginawa kundi basbasan sila.” 12 At sumagot siya: “Hindi ba’t ang inilalagay ni Yawe sa aking bibig ang dapat kong sabihin?”
13 Sinabi sa kanya ni Balak: “Sumama ka sa akin sa ibang lugar kung saan mo sila matatanaw. Hindi mo makikita silang lahat, kundi ang dulo lamang ng kanilang kampo. At mula roo’y susumpain mo sila para sa akin.” 14 Kaya dinala niya siya sa bukid ng Zofim sa tuktok ng Bundok Pisga, at nagtayo siya ng pitong altar at nag-alay ng tig-isang batang toro at barakong tupa sa bawat altar. 15 Sinabi ni Balaam kay Balak: “Dumito ka muna sa tabi ng iyong mga sinunog na handog, at pupunta ako roon para maka¬tagpo niya.”
16 Nakipagtagpo si Yawe kay Balaam at nilagyan ng salita ang bibig nito, at sinabi: “Bumalik ka kay Balak at sabihin ang mensaheng ito.” 17 Bumalik si Balaam at natag¬puan si Balak na nakatindig sa tabi ng kan-yang sinu¬nog na handog, kasama ang mga pinuno ng Moab. Tinanong siya ni Balak: “Ano ang sinabi ni Yawe?” 18 At binigkas ni Balaam ang kanyang tula:
“Tumindig ka, Balak, at makinig; makinig ka sa akin, anak ni Sipor. 19 Hindi tao ang Diyos para magsinungaling, o anak ng tao para mag¬sisi. May sinabi ba siyang hindi niya ginawa? May ipinangako ba siyang hindi niya pinapangyari?
20 Tingnan mo, may tinanggap akong utos na magbasbas; siya ang nagbasbas at hindi ko ito mababago. 21 Wala siyang nakitang maling gawa kay Jacob o namalas na kasa¬maan sa Israel. Sumasakanila si Yaweng Diyos nila, nasa kanila ang sigaw ng Hari.
22 Inilabas sila ng Diyos mula sa Ehipto; tulad siya ng mga sungay ng mabangis na toro para sa kanila. 23 Walang manghuhula o salamangkero sa Israel. Ngunit sa marapat na panahon, ipa¬hahayag niya sa kanila ang balak ng Diyos.
24 Masdan ang isang bayang tumitindig na parang inahing leon, na sumusunggab na pa¬rang leon. Hindi iyon mahihiga bago mala¬mon ang huli nito at mainom ang dugo ng mga bik¬tima nito.”
25 Sinabi ni Balak kay Balaam: “Kung hindi mo man sila maisusumpa, huwag mo rin naman silang pagpalain.” 26 Ngunit suma¬got si Balaam: “Di ba’t sinabi ko na sa iyo na anumang sabihin sa akin ni Yawe ang siya kong gagawin?” 27 At sinabi ni Balak kay Balaam: “Halika, dadalhin kita sa iba pang lugar. Doon siguro gusto ng Diyos na sum¬pain mo sila para sa akin.”
28 At dinala ni Balak si Balaam sa tuktok ng Peor na nakaharap sa disyerto, 29 at sinabi ni Balaam kay Balak: “Ipagtayo mo ako rito ng pitong altar, at ipaghanda ako ng pitong batang toro at pitong barakong tupa.” 30 Ginawa ni Balak ang sinabi ni Balaam, at naghandog ng tig-isang toro at barakong tupa sa bawat altar.
Ang pagbabasbas ni Balaam
24 1 Ngunit nakita ni Balaam na kasiya-siya kay Yawe na basbasan ang Israel. Hindi siya naghanap ng mga pala¬tan¬daan, tulad ng dati, ngunit humarap siya sa disyerto. 2 Tumingala siya at nakita ang Israel na nagka¬kampo, tribu-tribu, at sumakanya ang espiritu ng Diyos 3 at binigkas niya ang kanyang tula:
“Tula ni Balaam na anak ni Beor,
ang tula ng lalaking nakikita ang hiwaga,
4 ang tula ng nakaririnig sa mga salita ng Diyos,
at nakikita ang pangitain mula sa Maka¬pang¬yarihan,
nabubuwal ngunit bukas pa rin ang mga mata.
5 Kay ganda ng iyong mga tolda, O Jacob,
ng iyong mga tirahan, O Israel!
6 Malawak tulad ng mga lambak,
tulad ng mga hardin sa tabi ng ilog,
tulad ng mga sabilang tanim ni Yawe,
tulad ng mga sedro sa tabi ng mga tubig.
7 Aagos ang tubig mula sa kanyang mga timba,
mga binhi niya’y magkakaroon ng masaganang tubig.
Higit na malakas kay Agag ang kanyang hari,
at umuunlad ang kanyang kaharian.
8 Inilabas siya ng kanyang Diyos mula sa Ehipto
at ipinakikipaglaban tulad sa mga sungay ng mabangis na toro.
Nilalamon niya ang mga bangkay ng kanyang mga kaaway
at dinudurog ang kanilang mga buto.
9 Nahihiga siya’t nag-aabang gaya ng leon,
gaya ng babaeng leon.
Sino ang magtatangkang magpatindig sa kanya?
Pagpalain ang nagpapala sa iyo!
Sumpain ang susumpa sa iyo!”
10 Nag-apoy ang galit ni Balak kay Balaam; napasuntok siya sa sariling palad, at sinabi: “Ipinatawag kita para isumpa ang aking mga kaaway ngunit tatlong beses mo pa silang binasbasan! 11 Kaya umuwi ka na ngayon din. Sinabi kong lubos kitang gagantimpalaan, ngu¬nit inalisan ka ni Yawe ng iyong gantimpala.”
12 Sinabi ni Balaam kay Balak: “Hindi ba’t sinabi ko sa iyong mga sugo – 13 Ibigay man sa akin ni Balak ang kanyang palasyong puno ng pilak at ginto, wala akong anumang magagawang mabuti o masama sa ganang sarili ko, hindi ko malalampasan ang utos ni Yawe. Ang sinasabi lamang ni Yawe ang siya kong sa¬sabihin. 14 Ngayon, bago ako umuwi sa aking bayan, halika at sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin ng bayang ito sa bayan mo balang araw.”
15 At binigkas ni Balaam ang kanyang tula:
• “Tula ni Balaam na anak ni Beor,
ang tula ng lalaking nakikita ang hi¬waga,
16 ang tula ng nakaririnig sa mga salita ng Diyos,
na may kaalaman mula sa Kataas-taasan,
at nakikita ang pangitain mula sa Ma¬ka¬pangyarihan,
nabubuwal ngunit bukas pa rin ang mga mata.
17 May nakikita ako pero hindi nga¬yon,
nakikita ko siya pero hindi malapit.
Isang bituin ang sisikat galing kay Jacob,
may tumitindig na hawak ang setro sa kamay;
dinudurog niya ang noo ni Moab
at iginugupo ang lahat ng anak ni Set.
18 Sinasakop niya ang lupain ng Edom,
at kinakanya ang mga lunsod ng kan¬yang mga kaaway.
Lumalakas ang Israel,
19 naghahari si Jacob.”
20 At tinanaw ni Balaam ang bansa ni Ama¬lek; at binigkas ang kanyang tula:
“Ang Amalek, ang una sa mga bansa, ay ma¬wawasak sa wakas.”
21 At tumingin naman siya sa lupain ng mga Kenita at binigkas ang kanyang tula: “Matibay ang iyong tirahan, nasa bato ang iyong pugad, 22 ngunit mauubos ka, at sa wakas ay bibihagin ka ng Asur.”
23 Ipinagpatuloy ni Balaam ang kanyang tula at sinabi: “Kawawa! Sino ang mabu¬buhay kapag ginawa na ito ng Diyos? 24 Darating ang mga barko mula sa Kittim upang sakupin ng Asur, at pati si Eber; sila man ay mawawasak.”
25 At tumindig si Balaam at umalis pauwi, at nagpatuloy rin naman si Balak sa kanyang daan.
Nagwala ang Israel sa Baal Peor
25 • 1 Tumigil ang Israel sa Setim, at nilapastangan ng mga kalalakihan ang kanilang sarili sa paki¬ki¬pagtalik sa mga babaeng Moabita. 2 Inanyayahan ng mga babaeng ito ang bayan na mag-alay ng mga handog sa kanilang mga diyos. Doon nagsikain ang sambayanan at yumuko sa harap ng kanilang mga diyos.
3 Nagpakaprostituta ang mga Israelita at sumamba na rin sa diyos ng Peor, kaya nag-apoy ang poot ni Yawe sa kanila. 4 Sinabi niya kay Moises: “Tipu¬nin mo ang lahat ng pinuno ng sam¬ba¬yanang ito, at bitayin sila sa katanghaliang-tapat sa harap ni Yawe, upang lumayo ang init ng kanyang poot sa Israel.” 5 Kaya sinabi ni Moises sa mga hukom ng Israel: “Patayin ng bawat isa sa inyo ang sinuman sa inyong mga tauhan na sumama sa pag¬samba kay Baal ng Peor.”
6 Samantala, isang lalaking Israelita ang nag-uwi ng isang babaeng Madia¬nita sa kanyang pamilya, kitang-kita mismo ni Moises at ng buong pama¬ya¬nan ng Israelita habang umiiyak sila sa pintuan ng Toldang Tagpuan. 7 Nang makita ito ni Finjas na anak ni Eleazar na anak naman ng paring si Aaron, ini¬wan niya ang pagtitipon, hinawakan ang isang sibat 8 at sinundan ang Israelita hanggang sa tolda. At tinuhog niya silang pareho, ang lala¬king Israeli¬ta at ang babae. Kaya napigil ang salot laban sa mga Israelita, 9 ngunit umabot na sa dalawampu’t apat na libo ang mga namatay sa salot.
10 Kinausap ni Yawe si Moises: 11 “Ini¬layo ni Finjas na anak ni Eleazar na anak naman ng paring si Aaron ang init ng aking poot sa mga Israelita; ipi¬nagtanggol niya ang aking karapatan sa inyong pi¬ling. Kaya hindi ko uubusin ang mga anak ng Israel para ipagtang¬gol ang aking karapatan.
12 Kaya sabihin mo sa kanya na naki¬kipagtipan ako upang pagpalain siya. 13 Iginagawad ko sa kanya at sa kanyang mga inapo ang pagkapari sa ha¬bam¬panahon, sapagkat ipinagtanggol niya ang karapatan ng kanyang Diyos at nagbayad-sala siya para sa mga anak ng Israel.”
• 14 Zimri ang pangalan ng pinatay na Israelitang kasama ng babaeng Madianita, anak siya ni Salu na isang pinuno sa angkan ni Simeon. 15 Cozbi naman ang pangalan ng ba¬baeng Madianitang pinatay, anak naman siya ni Zur na isang pinuno sa tribu ng isang angkang Madianita.
16 Sinabi ni Yawe kay Moises: 17 “Lusubin mo ang mga Madianita at durugin sila, 18 sapagkat mga kaaway ninyo sila, dahil nilinlang nila kayo tungkol kay Peor at kay Cozbing ka¬patid nila na anak ng isang pinunong Madiani¬ta, na pinatay sa araw ng salot dahil kay Peor.”
Pagkatapos ng salot, nangyari na...

MGA BATAS AT MGA PIYESTA
Ang ikalawang senso
26 • 1 Sinabi ni Yawe kay Moises at kay Eleazar na anak ng paring si Aaron: 2 “Ilista ninyo ang lahat sa pamayanan ng Israel na puwedeng makipagdigma at may dalawampung taong gulang pataas ayon sa mga angkan ng kani-kanilang mga ama.” 3 Kaya ipinahayag ni Moises at ng paring si Eleazar sa kapatagan ng Moab na malapit sa Jordan, sa tapat ng Jerico: 4 “Ang mga may dala¬wampung taong gulang pataas…” gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.
Ang mga sumusunod ang mga Israelitang lumabas sa Ehipto:
5 Ang Ruben na panganay ng Israel; ang mga anak ng Ruben: kay Enoc, ang angkang Eno¬kita; kay Palu, ang mga Paluita; 6 kay Hesron, ang mga Hesronita; kay Karmi, ang mga Kar¬mita. 7 Ito ang mga angkan ng Ruben: 43,730 ang nailista sa kanila.
8 Mga anak ni Palu: Eliab. 9 Mga anak ni Eliab: Nemuel, Datan at Abiram. Matapos ta¬wagin ng pamamayan sina Datan at Abiram, nag¬himag¬sik sila kina Moises at Aaron, noon naghimagsik kay Yawe ang pangkat ni Kora. 10 Ngumanga ang lupa at nilamon sila (namatay si Kora at ang kanyang grupo) at naging babala nang tupukin ng apoy ang dalawandaa’t limampung lalaki. 11 Pero hindi naman namatay ang mga anak ni Kora.
12 Ang tribu ng Simeon ayon sa mga angkan: kay Nemuel, ang angkang Nemuelita; kay Yamin, ang mga Yaminita; kay Yakin, ang mga Yakinita; 13 kay Zare, ang mga Zareita; kay Saul, ang mga Saulita. 14 Ito ang mga angkan ng Simeon: 22,200 ang nailista.
15 Ang tribu ng Gad ayon sa mga angkan: kay Sefon, ang angkang Sefonita; kay Yagi, ang mga Yagita; kay Suni, ang mga Sunita; 16 kay Ozni, ang mga Oznita; kay Eri, ang mga Erita; 17 kay Arod, ang mga Arodita; kay Areli, ang mga Arelita. 18 Ito ang mga angkan ng Gad: 40,500 ang nailista.
19 Ang mga anak ng Juda: sina Er at Onan, na namatay sa lupain ng Kanaan. 20 Ang mga anak ng Juda ayon sa mga angkan: kay Sela, ang mga Selaita; kay Pares, ang mga Paresita; kay Zera, ang mga Zeraita. 21 Mga anak ni Pares: kay Hesron, ang angkang Hesronita; kay Hamul, ang mga Hamulita. 22 Ito ang mga angkan ng Juda: 76,500 ang nailista.
23 Ang tribu ng Isacar ayon sa mga angkan: kay Tola, ang mga Tolita; kay Puva, ang mga Puvaita; 24 kay Yasub, ang mga Yasubita; kay Simron, ang mga Simronita. 25 Ito ang mga angkan ng Isacar: 64,300 ang nailista.
26 Ang tribu ng Zabulon ayon sa mga angkan: kay Sared, ang mga Saredita; kay Elon, ang mga Elonita; kay Yahleel, ang mga Yahleelita. 27 Ito ang mga angkan ng Zabulon: 60,500 ang nailista.
28 Mga anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan: Manases at Efraim.
29 Mga anak ni Manases ayon sa mga angkan: kay Makir, ang mga Makirita. Anak ni Makir si Galaad; kay Galaad, ang mga Galaadita. 30 Ito naman ang mga Galaadita; kay Yeser, ang angkan ng mga Yeserita; kay Yelek, ang mga Yelekita; 31 kay Asriel, ang mga Asrielita; kay Sikem, ang mga Sikemita; 32 kay Semida, ang mga Semidita; kay Hefer ang mga Heferita. 33 Walang anak na lalaki si Selophad na anak ni Hefer kundi mga babae lamang: sila sina Mahla, Noaa, Hogla, Milca at Tirsa. 34 Ito ang mga angkan ng Manases: 52,700 ang nailista.
35 Ang tribu ng Efraim ayon sa mga angkan: kay Sutelah, ang mga Sutelahita; kay Beker, ang mga Bekerita; kay Tahan, ang mga Taha¬nita. 36 Mga anak ni Setalah: kay Eran, ang mga Eranita. 37 Ito ang mga angkan ng Efraim: 32,500 ang nailista.
Ito ang mga anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan.
38 Ang tribu ng Benjamin ayon sa mga ang¬kan: kay Bela, ang mga Belaita; kay Asbel, ang mga Asbelita; kay Ahiram, ang mga Ahiramita; 39 kay Sefufam, ang mga Sefufamita; kay Hufam, ang mga Hufamita. 40 Mga anak ni Bela: sina Ard at Naaman; kay Ard, ang mga Ardita; kay Naaman, ang mga Naamanita. 41 Ito ang mga angkan ng Benjamin: 45,600 ang nailista.
42 Ang tribu ng Dan ayon sa mga angkan: kay Suham, ang mga Suhamita. 43 Ito ang mga angkang Suhamita: 64,400 ang nailista.
44 Ang tribu ng Aser ayon sa mga angkan: kay Yimna, ang mga Yimnita; kay Yisvi, ang mga Yisvita; kay Beria, ang mga Berita. 45 Mga anak ni Beri: kay Heber, ang angkang Heberita; kay Malkiel, ang mga Malkielita. 46 Serah ang panga¬lan ng anak na babae ni Aser. 47 Ito ang mga angkan ng Aser: 53,400 ang nailista.
48 Ang tribu ng Neftali ayon sa mga angkan: kay Yahsel, ang mga Yahselita; kay Guni, ang mga Gunita; 49 kay Yeser, ang mga Yeserita; kay Silem, ang mga Silemita. 50 Ito ang mga angkan ng Neftali: 45,400 ang nailista.
51 Ito ang mga Israelitang nailista: 601,730.
52 Sinabi ni Yawe kay Moises: 53 “Papar¬tihin at ipamamana ang lupain ayon sa bilang ng mga nailista. 54 Mas malaking pamana ang ibibigay mo sa malaking grupo at maliit naman sa mas maliit na grupo. Tatanggap ang bawat isa nang sa bilang ng nailista. 55 Sa palabunutan papartihin ang lupain at saka ipamamana sa mga sam¬bahayan ayon sa kani-kanilang ama. 56 Sa palabunutan papartihin ang lupain – ma¬ging sa malaki o sa maliit man.”
57 Ito ang nailistang mga Levita ayon sa mga angkan: kay Gerson, ang mga Gersonita; kay Kehat, ang mga Kehatita; kay Merari, ang mga Merarita.
58 Ito rin ang mga angkan ng Levi: mga Libnita, mga Hebronita; mga Mahlita; mga Musita, ang mga Koraita. Ama ni Amram si Kehat, 59 at naging asawa ni Amram si Yokebed na anak na babae ng Levi na ipina¬nganak sa Ehipto. Ipinanganak nito kay Amram sina Aaron at Moises at ang kanilang kapatid na si Miriam. 60 Si Aaron ang ama nina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. 61 Ngunit namatay sina Nadab at Abihu sa paghahain nila ng apoy na di-banal sa harap ni Yawe.
62 Kabuuan ng mga lalaking Levitang nai¬lis¬ta na may isang buwang gulang pataas: 23,000. Hindi sila inilistang kasama ng mga anak ng Israel dahil walang pamanang ibi¬bigay sa kanila sa piling ng Israel.
63 Ito ang mga nailista ni Moises at ni Eleazar na pari sa paglilista nila sa mga Israelita sa kapatagan ng Moab na malapit sa Jordan, sa tapat ng Jerico.
64 Wala isa man sa mga ito ang kabilang sa nailista ni Moises at ng paring si Aaron sa dis¬yerto ng Sinai. 65 Sapagkat sinabi ni Yawe tungkol sa kanila: “Mamamatay sila sa dis¬yerto,” at walang natira sa kanila liban kina Kaleb na anak ni Yefone at Josueng anak ni Nun.

27 1 Lumapit naman sina Mahla, Noaa, Hogla, Milca at Tirsa na mga anak na babae ni Selophad na anak ni Hefer na anak ni Galaad na anak ni Makir na anak ni Manases na anak naman ni Jose. 2 Tumayo sila sa harap ni Moises, ng paring si Eleazar, ng mga pinuno at ng buong pamayanan sa may pintuan ng Tol¬dang Tagpuan at sinabi: 3 “Namatay sa disyerto ang aming ama. Hindi siya sumama sa mga nagsab¬watan laban kay Yawe, sa pangkat ni Kora; sa sariling pagkakasala lamang siya na¬matay nang walang anak na lalaki. 4 At mapapawi ba ang pangalan ng aming ama sa kanyang angkan dahil wala siyang anak na lalaki? Kaya pama¬nahan n’yo kami kasama ng mga kapatid ng aming ama.”
5 Iniharap ni Moises kay Yawe ang kanilang usapin, 6 at sinabi ni Yawe: 7 “Tama ang sinabi ng mga anak na babae ni Selophad. Pama¬nahan mo sila sa piling ng mga kapatid ng kanilang ama; isalin mo sa kanila ang mana ng kanilang ama. 8 Kaya sasabihin mo sa mga Israelita: Kung may mamatay na walang anak na lalaki, isasalin ang kanyang mana sa anak na babae; 9 at kung wala siyang anak na babae, ibibigay ang pamana niya sa kanyang mga kapatid; 10 kung wala siyang mga kapatid, ibibigay ang pamana niya sa mga kapatid ng kanyang ama; 11 kung walang kapatid ang kan¬yang ama, ibi-bigay ang pamana sa pina¬ka¬malapit na kamag-anak sa angkan, at ma¬gi¬ging pag-aari niya iyon. Magiging isang kau¬tusan o karapa¬tan ito sa Israel, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.”
Humalili si Josue kay Moises
12 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Umahon ka sa kabundukang ito ng Abarim para makita ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. 13 Pag¬ka¬tanaw mo niyon, makakapiling mo rin ang iyong mga ninuno gaya ng kapatid mong si Aaron. 14 Sumuway nga kayo sa dis¬yerto ng Sin, sa pag¬rereklamo ng pama-mayan sa akin, nang iutos ko sa inyong ipa¬kita sa kanila ang aking kabanalan hinggil sa tubig.” (Ito ang tubig ng Meriba ng Kades sa disyerto ng Sin.)
15 Kaya sinabi ni Moises kay Yawe: 16 “Humirang nawa ng isang tao sa pamayanan si Ya¬weng Diyos ng mga espiritu ng lahat ng kina¬pal. 17 Siya ang mangunguna sa kanila sa pag-alis at pagbalik; palalakarin niya sila at pababalikin; huwag sanang maging kawang walang pastol ang pamamayan ni Yawe.”
18 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Tawagin mo si Josueng anak ni Nun, nasa kanya ang espiritu at ipatong mo sa kanya ang iyong kamay. 19 At saka mo siya iharap sa paring si Eleazar at sa buong pamayanan para tagu¬bilinan siya sa paningin nila. 20 Bahagi¬nan mo siya ng iyong kaluwalhatian upang paking¬gan siya ng buong pamayanan ng Israel.
21 Makahaharap siya sa paring si Eleazar at sasangguni ito kay Yawe sa pamamagitan ng Urim para sa kanya. Kaya uutusan niya ang mga Israelita; kasama niyang lalakad at babalik ang buong pamayanan.”
22 Ginawa ni Moises ang iniutos sa kanya ni Yawe. Isinama niya si Josue at pinatayo sa harap ng paring si Eleazar at ng buong pama¬yanan. 23 Ipinatong niya ang kanyang kamay at tinagubilinan siya, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.
Ang kalendaryo ng mga pag-aalay
28 1 Nagsalita si Yawe kay Moises: 2 “Ituro mo sa mga Israelita ang kautusang ito. Pag-ingatan ninyong mag-alay sa akin ng han¬dog na pagkain na haing pinadaan sa apoy bilang kalugud-lugod ang amoy sa akin sa tak¬dang panahon.”
3 Kaya sabihin mo sa kanila: “Ito ang haing pinadaan sa apoy na ihahandog ninyo kay Yawe.
Mga pang-araw-araw na pag-aalay
Araw-araw: dalawang walang kapansa¬nang batang tupang iisahing taon bilang pang-araw-araw na susunuging handog.
4 Iaalay ang isa sa umaga at ang isa pa sa dapithapon 5 na may pagkaing handog na ikapung takal ng pinong harinang hinaluan ng ikapat na hin ng langis ng olibo.
6 Ito ang pang-araw-araw na susunuging handog na inialay sa Bundok Sinai bilang haing pinadaan sa apoy na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe. 7 Ikapat na hin ng alak ang inuming handog sa unang tupa; ibu¬buhos ang alak na ito kay Yawe sa santuwaryo. 8 Sa dapithapon na¬man iaalay ang isa pang tupa na may handog na pagkain at inumin gaya ng sa umaga. Haing pinadaan sa apoy ito na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe.
Mga pag-aalay sa Araw ng Pahinga
9 Sa Araw ng Pahinga: dalawang walang ka¬pansanang tupang iisahing taon. Sasamahan ito ng pagkaing handog: dalawang ikapung takal ng pinong harinang hinaluan ng langis at inu¬ming handog. 10 Ito ang susunu¬ging handog sa Araw ng Pahinga bukod pa sa pang-araw-araw na susunuging handog at sa inuming handog na kasama nito.
Pag-aalay sa bagong buwan
11 Mag-aalay kayo kay Yawe sa araw ng bagong buwan ng susunuging handog: dalawang toro, isang barakong tupa, at pitong walang kapansanang batang tupang iisahing taon. 12 May kasamang tatlong ikapung takal ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog ang bawat toro, dalawang ikapung takal naman ng pinong harinang hina¬luan ng langis bilang pagkaing handog ang barakong tupa, 13 at tig-isang ikapung takal ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pag¬kaing handog ang bawat batang tupa – bilang haing pinadaan sa apoy na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe.
14 Sasamahan ng inuming handog ang mga ito: isang kalahating hin ng alak para sa bawat toro, sangkatlong hin para sa barakong tupa, at sangkapat na hin para sa bawat batang tupa. Ito ang buwanang susunuging handog tuwing bagong buwan. 15 Bukod dito, isang kambing ang ihahain kay Yawe para sa kasalanan. Iaalay ito kasama ang inuming handog nito bukod pa sa pang-araw-araw na susunuging handog.
Piyesta ng Tinapay na Walang Lebadura
16 Paskuwa kay Yawe ang ikalabing-apat na araw ng unang buwan at sa ikalabin¬limang araw ng buwang ito ang Piyesta. 17 Pitong araw na tinapay na walang lebadura ang kakanin ninyo. 18 May banal na pagti¬tipon sa unang araw; hu¬wag kayong gagawa ng anumang trabaho ng mang¬gagawa. 19 Mag-aalay kayo kay Yawe ng susunuging handog: dalawang toro, isang bara¬kong tupa, at pitong walang kapansanang ba¬tang tupang iisahing taon.
20 Isasama rito ang pagkaing handog: tatlong ikapung takal ng pinong harinang hina¬luan ng langis sa bawat toro at dalawang ikapung takal naman para sa barakong tupa, 21 at tig-isang ikapu para sa pitong batang tupa. 22 At isang barakong kambing para sa kasalanan bilang paghingi ng tawad para sa inyo 23 bukod pa sa pang-araw-araw na susu¬nuging handog sa umaga. 24 Ito ang iaalay ninyo araw-araw sa loob ng pitong araw bilang pagkaing handog at haing pinadaan sa apoy na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe.
Iaalay ito nang may inuming handog, bukod pa sa pang-araw-araw na susunuging handog. 25 Magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon sa ikapitong araw, at huwag gagawa ng anumang trabaho ng mangga¬gawa.
Piyesta ng Sanlinggo
26 Sa araw ng mga unang bunga, sa pag-aalay ninyo ng mga bagong bunga sa Piyesta ng Mga Sanlinggo, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon, at huwag kayong gagawa ng anu¬mang trabaho ng mang¬gagawa. 27 Mag-aalay kayo ng susunuging handog na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe: dalawang toro, isang bara¬kong tupa, pitong batang tupang iisahing taon.
28 Isasama rito ang katumbas na pagkaing handog na pinong harinang hinaluan ng langis: tatlong ikapung takal para sa bawat toro, dalawang ikapu para sa barakong tupa, 29 at tig-isang ikapu para sa pitong batang tupa; 30 at isang barakong kambing na hain para sa kasa¬lanan bilang paghingi ng tawad para sa inyo. 31 Ihahandog ninyo ang mga ito at ang kasamang mga inuming handog, bukod pa ang pang-araw-araw na susunu¬ging handog na may kasamang pagkaing handog.
Piyesta ng Bagong Taon
29 1 Sa unang araw ng ikapitong buwan, magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon, at huwag gagawa ng anumang trabaho ng manggagawa: magiging araw ito ng matunog na pag-ihip para sa inyo. 2 Mag-aalay kayo ng susunuging handog na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe: isang toro, isang barakong tupa, at pitong batang tupang iisang taon na walang kapansanang. 3 Isasama rito ang pagkaing handog na harinang hinaluan ng langis: tatlong ikapu para sa bawat toro, dalawang ikapu para sa barakong tupa, 4 at isang ikapu para sa bawat isa sa pitong batang tupa. 5Iaalay rin ang isang barakong kambing para sa kasa-lanan bilang paghingi ng tawad.
6 Iaalay ang mga ito at ang inuming handog ng mga ito bilang haing pinadaan sa apoy at kalugud-lugod na amoy kay Yawe, bukod pa sa susunuging handog ng bagong buwan na may sariling pagkaing handog, at sa pang-araw-araw na susunuging handog na may sarili ring pagkaing handog.
Piyesta ng Pagpapatawad
7 Magkakaroon kayo ng banal na pagti¬tipon sa ikasampung araw ng ikapitong buwan. Mag-aayuno kayo at hindi gagawa ng anumang trabaho ng manggagawa. 8 Mag-aalay kayo ng susunuging handog na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe: isang toro, isang barakong tupa, at pitong walang kapintasang batang tupang iisahing taon. 9 Isasama sa mga ito ang katumbas na pag¬kaing handog na pinong harinang hinaluan ng langis: tatlong ikapung takal para sa bawat toro, dalawang ikapung takal para sa barakong tupa, 10 at tig-isang ikapu sa pitong batang tupa. 11 Mag-aalay rin ng isang barakong kambing para sa kasalanan bukod pa sa hain para sa kasalanan ng Piyesta ng Pagpapatawad at sa pang-araw-araw na susunuging handog na may handog na pagkain at inumin.

Piyesta ng Mga Kubol
12 May banal na pagtitipon kayo sa ika¬¬labin¬limang araw ng ikapitong buwan: huwag gagawa ng anumang trabaho ng manggagawa. Pitong araw ninyong ipagdiriwang ang Piyesta kay Yawe. 13 Mag-aalay kayo ng susunuging handog na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe: labintatlong toro, dalawang barakong tupa at labing-apat na walang kapansanang batang tupang iisahing taon. 14 Isasama rito ang pagkaing handog na pinong harinang hinaluan ng langis: tigatlong ikapung takal para sa labintatlong toro, dalawang ikapung takal para sa ba¬rakong tupa 15 at tig-isang ikapu para sa labing-apat na batang tupa. 16 Mag-aalay rin ng isang barakong kambing para sa kasalanan bukod pa sa pang-araw-araw na susunuging handog na may handog na pagkain at inumin.
17 Sa ikalawang araw: labindalawang toro, dalawang barakong tupa at labing-apat na wa¬lang kapansanang batang tupang iisahing taon. 18 Isasama rito ang pagkain at inuming handog ayon sa bilang ng mga toro, bara¬kong tupa at mga batang tupa. 19 At isa ring barakong kambing para sa kasalanan, bukod pa sa pang-araw-araw na susunuging handog na may kasama ring handog na pagkain at inumin.
20 Sa ikatlong araw: labing-isang toro, dalawang barakong tupa, at labing-apat na walang kapansanang batang tupang iisahing taon. 21 Isasama rito ang pagkain at inuming handog ayon sa bilang ng mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupa alinsunod sa kaugalian 22 Mag-aalay rin ng isang barakong kambing para sa kasalanan, bukod pa sa pang-araw-araw na susunuging handog na may handog na pagkain at inumin.
23 Sa ikapat na araw: sampung toro, dalawang barakong tupa at labing-apat na walang kapansanang batang tupang iisahing taon. 24 Isasama rito ang pagkain at inuming handog ayon sa bilang ng mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupa alinsunod sa kaugalian. 25 Mag-aalay rin ng isang barakong kambing para sa kasalanan, bukod pa sa pang-araw-araw na susunuging handog na may pagkain at inuming handog.
26 Sa ikalimang araw: siyam na toro, dalawang barakong tupa at labing-apat na walang kapansanang batang tupang iisahing taon. 27 Isasama rito ang pagkain at inuming handog ayon sa bilang ng mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupa alinsunod sa kaugalian. 28 Mag-aalay rin ng isang barakong kambing para sa kasalanan, bukod pa sa pang-araw-araw na susunuging handog na may pagkain at inuming handog.
29 Sa ikanim na araw: walong toro, dalawang barakong tupa at labing-apat na walang kapansanang batang tupang iisahing taon. 30 Isasama rito ang pagkain at inuming handog ayon sa bilang ng mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupa alinsunod sa kaugalian. 31 Mag-aalay rin ng isang barakong kambing para sa kasalanan, bukod pa sa pang-araw-araw na susunuging handog na may pagkain at inuming handog.
32 Sa ikapitong araw: pitong toro, dalawang barakong tupa at labing-apat na walang kapansanang batang tupang iisahing taon. 33 Isasama rito ang pagkain at inuming handog ayon sa bilang ng mga toro, mga lalaking tupa at mga batang tupa alinsunod sa kaugalian. 34 Mag-aalay rin ng isang bara¬kong kambing para sa kasalanan, bukod pa sa pang-araw-araw na susunuging handog na may pagkain at inuming handog.
35 May banal na pagtitipon din kayo sa ika¬walong araw: huwag kayong gagawa ng anu¬mang trabaho ng manggagawa. 36 Mag-aalay kayo ng isang susunuging handog na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe: isang toro, isang barakong tupa, at pitong walang kapansanang batang tupang iisahing taon. 37 Isasama rito ang pagkain at inuming handog ayon sa bilang ng mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupang alinsunod sa kaugalian. 38 Mag-aalay rin ng isang barakong kambing para sa kasa¬lanan, bukod pa sa pang-araw-araw na susunu¬ging handog na may pagkain at inuming handog.
39 Ito ang mga gagawin ninyo para kay Yawe sa inyong mga pagdiriwang: mga susunuging handog, mga pagkain at inu¬ming handog at mga hain sa mabuting pagsa¬samahan, bukod pa sa inyong mga panata o mga kusang-loob na alay.”

30 1 Sinabi ni Moises sa mga anak ng Israel ang lahat ng ito gaya ng iniutos sa kanya ni Yawe.
Mga batas tungkol sa mga panata
2 Sinabi rin ni Moises sa mga pinuno ng mga tribu ng Israel: “Isang kautusan ito ni Yawe 3 Kung may lalaking gumawa ng isang panata kay Yawe o may sinumpaang pangako, huwag niyang sirain ang kanyang salita, kundi tupa¬ring lahat ang sinabi niya.
4 Para naman sa babae, kung gumawa siya ng panata kay Yawe o may sinumpaang pa¬ngako noong kabataan niya habang nasa bahay pa ng kanyang ama 5 at kung wala namang sinasabi sa kanya ang kanyang ama sa pagka-kaalam nito sa nasabing panata o sinum¬paaang pangako, magkakabisa ang panata o pangako niya. 6 Ngunit kung tumanggi ang ama sa oras na malaman iyon, mawawalan ng bisa ang panata o pangako niya; patatawarin siya ni Yawe dahil sa pagtanggi ng kanyang ama.
7 Kung may ginawang panata o sinum¬paang pangako ang isang babae bago mag-asawa 8 at wala namang sinasabi sa kanya ang kanyang napangasawa matapos itong malaman, magka¬kabisa ang panata o pa¬ngako niya. 9 Ngunit kung tutulan iyon ng kanyang asawa sa oras na malaman iyon, mawawalang-bisa ang panata o ang panga¬ko niya, at patatawarin siya ni Yawe.
10 Para naman sa balo o sa babaeng hini¬wa¬layan ng kanyang asawa, magka¬kabisa ano man ang kanyang panata o pangako.
11 Kung sa bahay ng kanyang asawa niya ginawa ang panata o sinumpaan ang pangako na mag-abstinensya, 12 at walang sinabi sa kan¬ya ang kanyang asawa sa pagka¬alam niyon, magkakabisa ang anu¬mang panata o pangako niya. 13 Ngunit kung tutulan iyon ng kanyang asawa sa oras na malaman iyon, mawawalan ng bisa kahit na anuman ang kanyang panata o pangako; patatawarin siya ni Yawe sapagkat pina¬walang-bisa iyon ng kanyang asawa.
14 Anumang panata o sinumpaang panga¬ko na mag-abstinensya ay pagtitibayin o pawawa¬lang-bisa ng kanyang asawa. 15 Ngunit kung walang sinasabi sa kanya ang kanyang asawa hanggang kinabukasan, binibigyang-bisa niya ang panata o pangako ng babae. Binibigyang-bisa niya ang mga iyon sa di niya pagsasabi ng anuman sa pagkaalam niya sa mga iyon. 16 Pero kung malaman niya ang panata o pangako ng babae at saka lamang niya pinawawalang-bisa ang mga iyon, siya ang mananagot sa pagkakasala ng babae.”
17 Ito ang mga tuntuning iniutos ni Yawe kay Moises tungkol sa lalaki at sa kanyang asawa, tungkol sa ama at sa kanyang anak na babae, habang nasa bahay pa siya ng kanyang ama sa kanyang kabataan.
Digmaan sa mga Madianita
31 • 1 Nagsalita si Yawe kay Moises: 2 “Ipaghiganti mo ang mga Israelita sa mga Madianita, at saka ka makakapiling ng iyong mga ninu-no.”
3 Kaya sinabi ni Moises sa bayan: “Humandang makipagdigma ang ilan sa inyo para lusubin ang mga Madianita at isagawa ang pag¬hihiganti ni Yawe sa kanila. 4 Sanlibo lamang mula sa bawat tribu ng Israel ang ipadadala ninyo sa labanan.”
5 Kaya tinipon ang tigsasanlibo mula sa mga angkan ng bawat tribu ng Israel ¬ labin¬dalawang libong handa sa labanan. 6 Pina¬punta ni Moises sa digmaan ang sanlibo ng bawat tribu, kasama si Pinhas na anak ng paring si Eleazar, may dalang mga sag¬radong bagay at matunog na trumpeta. 7 Nilabanan nila ang mga Madianita, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises, at pinatay ang lahat ng lalaki. 8 Bukod sa mga napatay sa labanan, pinatay rin nila ang limang haring Madianita: sina Evi, Rekem, Sur, Hur at Reba; pinatay rin nila sa tabak si Balaam na anak ni Beor. 9 At binihag ng mga Israelita ang mga babaeng Madianita at ang mga anak ng mga ito; sinamsam din nila ang lahat nilang hayop at kawan at ari-arian. 10 Sinunog nila ang lahat ng bayan, tirahan at bakuran, 11 at dinala nila pag¬katapos ang lahat ng nasam¬sam, pati ang mga tao at mga hayop. 12 At iniharap nila ang mga bihag at mga nasam¬sam kay Moises, sa paring si Eleazar at sa pamayanan ng Israel sa mga kapatagan ng Moab na malapit sa Jordan, sa tapat ng Jerico.
Mga batas tungkol sa digmaang banal
13 Sinalubong sila ni Moises at ng paring si Eleazar at ng lahat ng pinuno ng pamayanan sa labas ng kampo. 14 Nagalit si Moises sa mga pinuno ng hukbo na mga pinuno ng tigsa¬sanlibo at tigsasandaan na nakabalik mula sa laba¬nan. 15 Sinabi ni Moises: “Bakit ninyo pinabayaang mabuhay ang lahat ng babae?
16 Hindi ba ninyo alam ang salaysay ni Balaam? Sila ang dahilan kung bakit naligaw ang mga Israelita at nagtaksil kay Yawe noon sa Peor. At pagkatapos ay hinampas ng salot ang pamamayan ni Yawe. 17 Kaya patayin ninyo ngayon ang lahat ng batang lalaki at lahat ng babaeng nagkaroon na ng relasyon sa lalaki. 18 Ngunit pabayaan ninyong ma¬buhay ang ba¬ba¬eng di pa nagkakaroon ng relasyon sa lalaki, at kunin sila.
19 At pitong araw naman kayong manatili sa labas ng kampo. Sa ikatlo at ikapitong araw, maglilinis ang lahat ng nakapatay o nakahipo kaya sa namatay sa labanan. Kasama rin nin¬yong maglilinis ang inyong mga bihag. 20 Lilinisin ninyo lahat ng damit, lahat ng yari sa katad o balahibo ng kambing at lahat ng kagamitang kahoy.”
21 Pagkatapos ay sinabi ng paring si Eleazar sa mga mandirigma: “Isang kau¬tusan ito ng Batas na itinakda ni Yawe kay Moises: 22 Padadaanin ninyo sa apoy ang lahat ng pupuwede: ginto, pilak, tanso, bakal, lata at tingga. 23 Ngu¬nit kailangang linisin ng tubig na panlinis ang lahat. Sa tubig ninyo padadaanin ang di pu¬puwe¬de sa apoy. 24 Kapag nalabhan na ninyo ang inyong mga damit sa ikapitong araw, lilinis na kayong muli at makapapasok na sa kampo.”
25 Nagsalita si Yawe kay Moises at sinabi: 26 “Bilangin mo ang nabihag tao man o hayop; tutulungan ka ng paring si Eleazar at ng mga ulo ng mga angkan ng pamayanan. 27 At hatiin mo ito sa dalawa: para sa mandirigmang luma¬ban at para sa naiwan sa pamayanan. 28 Kuku¬nan mo ng abuloy kay Yawe ang mga mandi¬rigmang lumaban: tig-isa sa bawat limandaang tao, baka, asno o tupa. 29 Kukunin mo iyon sa kala¬hating napasakanila at ibibigay sa paring si Eleazar bilang abuloy kay Yawe. 30 Sa kalaha¬ting napasa-mga-Israelita naman ay kukuha ka ng tig-isa sa bawat limampung tao, baka, asno o tupa, at ibibigay sa mga Levitang nag¬lilingkod sa Tirahan ni Yawe.”
31 Kaya ginawa nina Moises at ng paring si Eleazar ang iniutos ni Yawe kay Moises. 32 Ito ang natira sa nasamsam ng mga mandi¬rigma: 675,000 tupa, 33 72,000 baka, 34 61,000 asno, 35 at 32,000 mga babaeng di pa nagkakaroon ng relasyon sa lalaki.
36 Napasa-mga-mandirigma ang kala¬hati: 337,500 tupa 37 at ang buwis na ibinigay kay Yawe: 675; 38 36,000 baka at ang buwis na ibinigay kay Yawe: 72; 39 30,500 asno at ang buwis na ibinigay kay Yawe: 61; 40 at 16,000 tao at ang buwis na ibinigay kay Yawe: 32. 41 Ibinigay ni Moises sa paring si Eleazar ang buwis na abuloy kay Yawe, gaya ng iniutos ni Yawe sa kanya.
42 Napasa-mga-Israelita ang isa pang ka¬la¬hati na ibinukod ni Moises sa bahagi ng man¬dirigma. 43 Ito ang kalahating para sa pama¬yanan: 337,500 tupa, 44 36,000 baka, 45 30,500 asno, 46 at 16,000 tao. 47 Sa kalaha¬ting ito na parte ng mga Israelita, kumuha si Moises ng tig-isa sa bawat limampung tao o hayop, at ibinigay sa mga Levitang naglilingkod sa Tirahan ni Yawe, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.
48 At nilapitan si Moises ng mga pinuno ng hukbo na mga pinuno ng tigsasanlibo at tigsa¬sandaan. 49 Sinabi nila kay Moises: “Nabilang na ng mga lingkod mo ang mga mandirigmang nasa ilalim namin at wala isa mang kulang. 50 Kaya iaalay namin kay Yawe bilang mga han¬dog ang mga bagay na yari sa ginto na nakuha ng bawat isa: mga panlagay sa braso, mga pul-seras, mga singsing, mga hikaw at mga ku¬wintas upang ipanghingi ng tawad kay Yawe para sa amin.” 51 At tinang¬gap nga sa kanila ni Moises at ng paring si Eleazar ang iba’t ibang bagay na ginto. 52 Umabot sa 16,750 shekel ang gintong ibinigay kay Yawe ng mga pinuno ng tigsa¬sanlibo at tigsasandaan bilang buwis.
53 (Kinuha nga ng bawat isa sa hukbo ang sarili niyang nasamsam.) 54 Tinanggap ni Moi¬ses at ng paring si Eleazar sa pinuno ng tigsasanlibo at tigsasandaan ang ginto, at inilagay sa Toldang Tagpuan para maalaala ni Yawe ang mga Israelita.
Ang mga Israelita sa kabilang-ibayo ng Jordan
32 • 1 Napakarami ang hayop ng mga Rubenita at mga Gadita, at nakita nila na mainam na pastulan ang lupa ng Yazer at Galaad. 2 Kaya kinausap nila si Moises, ang paring si Eleazar at ang mga pinuno ng pamayanan; sinabi nila: 3 “Mai¬nam na pastulan ang lupa ng Atarot, Dibon, Yazer, Nimra, Hes¬bon, Eleale, Sebam, Nebo at Beon, 4 na ipina¬sakop ni Yawe sa pamayanan ng Israel, at may mga kawan ang iyong mga lingkod.” 5 Idinug¬tong pa nila: “Paki¬bigay naman sana ang lu¬paing iyon sa iyong mga lingkod. Huwag mo sana kaming patawirin pa sa Jordan.”
6 Ngunit sumagot si Moises sa mga Gadita at mga Rubenita: “At makikipaglaban ba ang in¬yong mga kapatid samantalang kayo’y mana¬natili rito? 7 Kaya manghihina ang loob ng mga Israelita at hindi na sila papasok sa lupaing ibinigay ni Yawe sa kanila. 8 Ito ang ginawa ng inyong mga ama nang papuntahin ko sila sa Kades-Barnea para magmasid sa lupain. 9 Uma¬hon sila hanggang sa Lambak ng Eskol at pag¬kakita nila sa lupai’y pina¬panghina nila ang loob ng mga Israelita sa pagpasok sa lupaing bigay ni Yawe. 10 Nag-apoy noon ang galit ni Yawe, at isinumpa niyang 11 “Hindi papasok sa lupain ang mga umahon mula Ehipto na may dala¬wam¬pung taong gulang pataas. Hindi nila makikita ang lupaing ipinangako kong ibibigay kina Abra¬ham, Isaac, Jacob, sapagkat hindi sila ga¬nap na sumunod sa akin. 12 Si Kaleb na anak ni Yefoneng Kenecita lamang at si Josueng anak ni Nun ang makapapasok dahil ganap silang su¬munod kay Yawe.”
13 Kaya nag-apoy ang galit ni Yawe laban sa Israel; apatnapung taon niya silang pinagala sa disyerto, hanggang di nauubos ang salinlahing gumawa ng masama sa harap ni Yawe. 14 At ngayong naririto na kayo, sumuway rin kayong gaya ng inyong mga ama, lahi ng mga makasa¬lanan! At gusto n’yong gatungan pa ang nag-aapoy na galit ni Yawe sa Israel. 15 Kung tatanggi pa kayong sumunod sa kanya, muli niya kayong dadalhin sa disyerto, kaya ipahahamak ninyo ang buong bayang ito.”
16 Kayat lumapit sila sa kanya at sinabi: “Gusto lamang naming magtayo ng mga baku¬ran para sa aming mga kawan at ng mga bayan para sa aming mga anak. 17 Ngunit nakahanda kami sa digmaan at lalakad sa unahan ng mga Israelita, hang¬gang maihatid sila sa lugar na nakatakda sa kanila. Mga anak lamang namin ang mai¬iwan sa mga napapade¬rang bayang ito na ligtas sa mga tagarito. 18 Hindi kami uuwi hanggang di nakukuha ng mga anak ng Israel ang kanya-kanyang pamana. 19 Hindi naman kami magmamanang kasama nila sa kabilang ibayo ng Jordan, sapagkat nasa gawing sila¬ngan ng Jordan ang toka naming pamana.”
20 At sinabi ni Moises: “Kung tutuparin ninyo ito, kung handa kayo sa digmaan sa harap ni Yawe, 21 at tatawid ang bawat isa sa Jordan sa harap ni Yawe upang makipag¬digma hanggang hindi niya naitataboy ang kanyang mga kaaway sa harap niya 22 at nasasakop ang lupain sa harap ni Yawe, magiging malaya na kayo sa inyong obli¬gasyon kay Yawe at sa Israel. At saka kayo makababalik dito, magiging inyo ang lupang ito sa harap ni Yawe. 23 Pero kung hindi ninyo ito gagawin, magkakasala kayo kay Yawe at makatitiyak kayong susundan kayo ng in¬yong kasalanan. 24 Itayo ninyo ang mga bayan para sa inyong mga anak, at ang mga kural para sa inyong mga kawan, pero tuparin ninyo ang inyong sinabi.”
25 Sumagot kay Moises ang mga Gadita at mga Rubenita: “Tutuparin ng iyong mga lingkod ang iniuutos ng aking panginoon. 26 Mana¬natili sa mga bayan ng Galaad ang aming mga asawa, mga anak, mga kawan at mga hayop, 27 ngunit maghahanda sa dig¬maan ang lahat ng iyong mga lingkod, at tatawid para lumaban sa harap ni Yawe, gaya ng sinabi ng aking panginoon.”
28 Nag-utos si Moises tungkol sa kanila sa paring si Eleazar, kay Josueng anak ni Nun, at sa mga pinuno ng mga angkan ng mga tribu ng Israel, 29 at sinabi niya: “Kung mag¬ha¬handa sa digmaan ang lahat ng Gadita at Rubenita, at tatawid sila sa Jordan kasama ninyo para luma¬ban sa harap ni Yawe, ibibigay n’yo sa kanila ang lupain ng Galaad bilang kanilang pag-aari pagka¬sakop sa lupain. 30 Ngunit kung hindi sila tatawid kasama ninyo, mananatili silang kasama ninyo sa lupain ng Kanaan.”
31 Sumagot ang mga Gadita at mga Rubenita: “Gagawin ng iyong mga lingkod ang iniutos ni Yawe. 32 Tatawid kaming sandatahan sa lupain ng Kanaan sa harap ni Yawe, at magiging mana naman namin ang gawing silangan ng Jordan.” 33 Kaya ibinigay ni Moises sa mga Gadita at mga Rubenita at sa kalahating tribu ng Manases na anak ni Jose ang kaharian ni Sihong hari ng mga Amorreo at ang kaharian ni Og na hari ng Basan, ang lupain at ang mga bayan nito at mga nayong nasa hangganan nito.
34 Itinayo ng mga Gadita ang mga napapa¬derang bayan ng Dibon, Atarot, Aroer, 35 Atrot-Sofan, Yazer, Yogbeha, 36 Bet-Nimra at Be-Haran, na may mga kural para sa mga kawan.
37 Itinayo ng mga Rubenita ang Hesbon, Eleale, Kiryataim, 38 Nebo at Baal Meon (pinalitan ang mga pangalan nito), at Sibma, at pina¬ngalanan naman nila ang mga bayang kanilang itinayo.
39 Sinalakay ng mga anak ni Makir na anak ng Manases ang Galaad. Nilupig nila iyon at itina¬boy ang mga Amorreong naroon. 40 Kaya ibi¬nigay ni Moises ang Galaad kay Makir na anak ng Manases, at doon siya nanirahan. 41 Sina¬lakay rin ni Yair na anak ng Manases ang mga nayon ng mga iyon at pinangalanang Nayon ni Yair ang mga iyon. 42 Nilusob din ni Nobah ang Kenat at ang mga nayon nito, at tinawag ito sa pangalan niyang Nobah.
Mga yugto ng Exodo
33 1 Ito ang mga yugto sa paglalakbay ng mga Israelita nang umalis silang pang¬kat-pangkat sa lupain ng Ehipto sa pamumuno nina Moises at Aaron. 2 Sa utos ni Yawe, sinulat ni Moises ang mga simula ng bawat yugto ng kanilang paglalakbay. 3 Narito ang mga yugto ayon sa kanilang mga simula:
Umalis sila sa Ramses sa ikalabinlimang araw ng unang buwan. Nang sumunod na araw ng Paskuwa, matagumpay na nagsilabas ang mga anak ng Israel sa paningin ng buong Ehipto 4 habang inililibing naman ng mga Ehipsiyo ang kanilang mga panganay na sinaktan ni Yawe. At pinarusahan din ni Yawe ang kanilang mga diyos.
5 Umalis ang mga Israelita sa Ramses at nagkampo sa Sukot. 6 Umalis sila sa Sukot at nagkampo sa Etam na nasa dulo ng disyerto. 7 Umalis sila sa Etam, ngunit nagbalik pa-Pihahirot sa tapat ng Baal-Sefon, at nagkampo sa tapat ng Migdol. 8 Umalis sila sa Pihahirot, tumawid sa dagat pa-disyerto, at pagkalakad nang tatlong araw sa disyerto ng Etam, nag¬kampo sila sa Mara. 9 Umalis sila sa Mara at dumating sa Elim kung saan may labindalawang bukal at pitumpung palmera, at doon sila nagkampo.
10 Umalis sila sa Elim at nagkampo malapit sa Dagat ng Mga Tambo. 11 Umalis sila sa may Dagat ng Mga Tambo at nagkampo sa disyerto ng Sin. 12 Umalis sila sa disyerto ng Sin at nagkampo sa Dopka. 13 Umalis sila sa Dopka at nagkampo sa Alus. 14 Umalis sila sa Alus at nagkampo sa Rafidim pero walang mainom na tubig doon ang bayan. 15 Umalis sila sa Rafidim at nagkampo sa disyerto ng Sinai.
16 Umalis sila sa disyerto ng Sinai at nag¬kampo sa Kibrot-hat-Taava. 17 Umalis sila sa Kibrot-hat-Taava at nagkampo sa Haserot. 18 Umalis sila sa Haserot at nagkampo sa Ritma. 19 Umalis sila sa Ritma at nagkampo sa Rimon Peres. 20 Umalis sila sa Rimon Peres at nag¬kampo sa Libna. 21 Umalis sila sa Libna at nag¬¬kam¬po sa Risa. 22 Umalis sila sa Risa at nag¬kampo sa Kehalata. 23 Umalis sila sa Ke¬halata at nag¬kampo sa Bundok Sefer. 24 Umalis sila sa Bundok Sefer at nagkampo sa Harada. 25 Umalis sila sa Harada at nag¬kampo sa Makelot. 26 Uma¬lis sila sa Makelot at nagkam¬po sa Tahat. 27 Uma¬lis sila sa Tahat at nagkampo sa Terah. 28 Umalis sila sa Terah at nagkam¬po sa Mitka. 29 Umalis sila sa Mitka at nagkampo sa Has-mona. 30 Umalis sila sa Hasmona at nag¬kampo sa Moserot. 31 Umalis sila sa Moserot at nag¬kampo sa Bene Yaakan. 32 Umalis sila sa Bene Yaakan at nagkampo sa Hor Haggidgad. 33 Uma¬¬lis sila sa Hor Haggidgad at nagkampo sa Yotbata. 34 Umalis sila sa Yotbata at nag¬kampo sa Abrona. 35 Umalis sila sa Abrona at nag¬kampo sa Ezion-Geber.
36 Umalis sila sa Ezion-Geber at nag¬kampo sa Kades sa disyerto ng Sin. 37 Umalis sila sa Kades at nagkampo sa Bundok Hor sa hangganan ng Edom.
38 (Umahon ang paring si Aaron sa Bundok Hor sa utos ni Yawe, at doon siya namatay sa unang araw ng ikalimang buwan sa ikapatnapung taon pagkalabas ng mga Israelita mula sa Ehipto. 39 Sandaa’t dalawampu’t tatlong taon si Aaron nang mamatay sa Bundok Hor.
40 Noon naman nabalitaan ng Kananeong hari ng Arad na taga-Negeb ng Kanaan na parating ang mga Israelita.)
41 Umalis sila sa Bundok Hor at nagkampo sa Salmona. 42 Umalis sila sa Salmona at nag¬kampo sa Punon. 43 Umalis sila sa Punon at nagkampo sa Obot. 44 Umalis sila sa Obot at nagkampo sa Guho-Abarim sa hang¬ganan ng Moab. 45 Umalis sila sa Guho-Abarim at nag¬kampo sa Dibon Gad. 46 Umalis sila sa Dibon Gad at nagkampo sa Almon Diblataim. 47 Umalis sila sa Almon Diblataim at nagkampo sa kabundukan ng Abarim sa tapat ng Nebo. 48 Umalis sila sa kabundukan ng Abarim at nagkampo sa kapatagan ng Moab malapit sa Jordan sa tapat ng Jerico. 49 Nagkampo sila sa tabi ng Jordan mula Bet Yesimot hanggang Abel-Sitim, sa kapatagan ng Moab.
Paano hahatiin ang lupain ng Kanaan
50 Nagsalita si Yawe kay Moises sa kapa¬ta¬gan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jerico: 51 “Sabihin mo sa mga Israelita: Mala¬pit na kayong tumawid ng Jordan papunta sa lupain ng Kanaan. 52 Palayasin ninyo ang lahat ng naninirahan sa lupaing nasa harap ninyo, wasa¬kin ninyo ang kanilang mga imahen, ba¬sagin ang mga minoldeng rebulto at durugin ang lahat nilang altar sa burol. 53 Sakupin ninyo ang lupain at doon mani-rahan, sapagkat ibinigay ko ang lupain para maging inyo. 54 Hatiin ninyo ang lupain sa inyong mga angkan sa pagpa¬pa¬labunutan. Sa mas malaking angkan, mas ma¬laking pamana; sa mas maliit, mas maliit na pamana. Magiging kanila ang anumang ma¬patapat sa kanila. Hatiin ang pamana ayon sa tribu ng inyu-inyong mga ama.
55 Isa pa: kung hindi ninyo palalayasin ang mga naninirahan sa lupain, magiging mga tinik sa inyong mga mata at mga pantusok sa inyong mga tagiliran ang mga natira, at lulusubin kayo sa lupaing inyong titirhan, 56 at sa inyo ko gagawin ang binabalak ko sa kanila.”
Ang mga hangganan ng Kanaan
34 1 Sinabi ni Yawe kay Moises: 2 “Iutos mo ito sa mga Israelita. Pagpasok ninyo sa Kanaan, na lupang aariin ninyo, ang lupain ng Kanaan sa mga hangganan nito.
3 Magiging hangganan ninyo sa timog ang disyerto ng Sin sa tabi ng Edom; mula sa dulo ng Dagat Asin sa silangan. 4 Pa-timog ang hang¬ganan, paahon sa Akrabim, dadaan sa Sin at magtatapos sa timog ng Kades-Barnea. Magpapatuloy sa Hasar Adar hang¬gang Asemon. 5 Li¬liko mula Asemon pa¬punta sa batis ng Ehipto hanggang magtapos sa Dagat.
6 Magiging hangganan ninyo sa kanluran ang Malaking Dagat. Ito ang hangganan ninyo sa kanluran. 7 Ito naman ang magiging hangganan ninyo sa hilaga: deretso mula Malaking Dagat hanggang Bundok Hor; 8 deretso mula Bundok Hor hanggang pagpasok sa Hamat, at abot hanggang Sedad. 9 Magpapatuloy hanggang sa Zifron at magtatapos sa Hasar Enan. Ito ang hangganan ninyo sa hilaga.
10 Para naman sa hangganan ninyo sa sila¬ngan, deretso mula Hasar Enan hang¬gang Sefam. 11 Mula Sefam pababa hang¬gang Ribla, sa gawing silangan ng Ain, at tuluy-tuloy pababa hanggang sa silangang baybayin ng Dagat Kineret. 12 Babaybayin ang Jordan at magta¬tapos sa Dagat na Asin. Ito ang magiging lupain ninyo, at mga hang¬ganan nito.”
13 Ito ang iniutos ni Moises sa mga Israelita: “Ito ang lupaing iniutos ni Yaweng ibigay sa siyam at kalahating tribu. Ipa¬ma¬mana ninyo ito sa pagpapalabunutan. 14 Natang¬gap na nga ng tribu ng Ruben at ng tribu ng Gad at ng kalaha-ting tribu ng Manases ang kanilang mana ayon sa mga angkan ng kani-kanilang mga ama. 15 Natang¬¬¬gap na ng dalawa’t kala-hating tribung ito ang kanilang pamana sa kabilang ibayo ng Jordan sa gawing silangan sa tapat ng Jerico.”
16 Sinabi ni Yawe kay Moises: 17 “Ito ang mga pangalan ng mga taong magpaparte ng lupain para sa inyo: ang paring si Eleazar at si Josueng anak ni Nun. 18 Magtalaga rin kayo ng isang pinuno mula sa bawat tribu para sa paghahati. 19 Ito ang kanilang mga pangalan: si Kaleb na anak ni Yefone mula sa tribu ng Juda; 20 si Semuel na anak ni Amihud mula sa tribu ng Simeon; 21 si Elidad na anak ni Kislon mula sa tribu ng Benjamin; 22 ang pinunong si Buki na anak ni Yogli mula sa tribu ng Dan; 23 ang pi¬nu¬nong si Haniel na anak ni Efod mula sa tribu ng Manases na anak ni Jose; 24 ang pinunong si Kemuel na anak ni Siftan mula sa tribu ng Efraim na anak ni Jose; 25 ang pinunong si Elisafan na anak ni Parnak mula sa tribu ng Zabulon; 26 ang pinunong si Paltiel na anak ni Azan mula sa tribu ng Isacar; 27 ang pinunong si Ahihud na anak ni Selomi mula sa tribu ng Aser; 28 ang pinunong si Pedahel na anak ni Amihud mula sa tribu ng Neftali.”
29 Ito ang mga inutusan ni Yawe na ipamana sa mga Israelita ang lupain ng Kanaan.
Ang parte ng mga Levita
35 1 Nagsalita si Yawe kay Moises sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jerico: 2 “Ito ang iutos mo sa mga Israelita na bigyan nila ang mga Levita ng mga bayang matitirhan at mga pastulan sa palibot mula sa kanilang pamana. 3 Mani¬nirahan sila sa mga bayan, at ipapastol ang kanilang mga baka, mga kawan at lahat ng iba pang mga hayop sa mga pastulan. 4 San¬libo limandaang talampakan mula sa mga pader ng bayan ang mga pastulang ibibigay sa mga Levita sa pa¬libot ng lunsod.
5 Susukat kayo sa labas ng bayan ng isang lupaing may tatlunlibong talampakan sa sila¬ngan, sa timog, sa kanluran at sa hilaga; at nasa gitna ang bayan. Ito ang magiging pastulan ng kanilang mga bayan.
6 Ito naman ang mga bayang ibibigay ninyo sa mga Levita: ang anim na bayang kanlungan na mapagtataguan ng isang nakapatay ng tao, pati na ang apatnapu’t dalawa pang bayan. 7 Apatnapu’t walong bayang lahat ang ibibigay n’yo sa mga Levita, pati ang mga pastulan ng mga ito. 8 Kukunin mula sa lupang pag-aari ng mga Israelita ang mga bayang ibibigay ninyo sa mga Levita ayon sa pamana ng bawat tribu: marami ang kukunin sa may mas marami at kaunti naman sa may kaunti.”
Mga lunsod na mapagtataguan
• 9 At sinabi ni Yawe kay Moises: 10 “Sabi¬hin mo sa mga Israelita. Pagkatawid ninyo sa Jordan pa-Kanaan, 11 magtatalaga kayo ng mga ba¬yang magiging lunsod na mata¬ta¬kasan. Doon makatatakas ang sinumang di sinasadyang nakapatay. 12 Sa mga lunsod na ito maka¬ka¬takas ang nakapatay at doon siya maliligtas sa taga¬paghiganti ng dugo; hindi na siya mamamatay bago litisin sa harap ng pamayanan. 13 Kaya ibibigay ninyo ang anim na lunsod bilang takasang-lunsod: 14 tatlo sa kabilang ibayo ng Jordan at tatlo sa lupain ng Kanaan. 15 Sa anim na lunsod na ito makatatakbo ang mga Israelitang di sina¬sadyang nakapatay pati ang dayuhan at sinumang naninirahan sa piling ninyo.
16 Kung mamatay ang isang taong nasak¬tan dahil sa kagamitang bakal, mamamatay-tao ang nakasakit at dapat patayin. 17 Kung mamatay ang isang taong nasaktan dahil sa bato, mamamatay-tao ang nakasakit at dapat pata-yin. 18 Kung ma¬matay ang isang taong nasaktan dahil sa bagay na kahoy, mamamatay-tao ang nakasakit at dapat patayin. 19 Mapapatay ng tagapaghiganti ng dugo ang mamamatay-tao; mapapatay niya ito pagkakita niya rito.
20 Kung may nanulak ng kapwa dahil sa galit o sadyang nambato sa kanya, at pagkatapos ay namatay iyon 21 o kung may nakasakit ng kapwa sa suntok at mamatay iyon, mamamatay-tao siya na dapat patayin. At papatayin siya ng tagapaghiganti ng dugo pagkakita sa kanya.
22 Pero kung may di sinasadyang naka¬pag¬tulak sa kapwa at hindi dahil sa poot, 23 o naka¬pag¬hulog ng batong puwe¬deng makamatay ng kapwang hindi naman niya nakita, at mamatay iyon na hindi naman niya kaaway ni sinasad¬yang saktan: 24 haha¬tulan ng pamamayan ang nakamatay at ang tagapaghiganti ng dugo ayon sa mga tun¬tuning ito.
25 Ililigtas nila ang nakamatay sa kamay ng tagapaghiganti ng dugo, at pababalikin sa takasang-lunsod na kanyang pinagtaguan. Doon siya mananatili hanggang mamatay ang punong-paring pinahiran ng banal na langis. 26 Kung lalabas ang nakamatay sa hang¬¬¬ganan ng takasang-lunsod na pinag¬taguan niya, 27 at matagpuan siya ng taga¬paghiganti ng dugo at patayin, walang pana¬nagutan ang tagapaghiganti sa pag¬patay sa kanya. 28 Dapat manatili sa takasang-lunsod ang nakamatay hanggang ma¬matay ang punong-pari. Pagkamatay ng punong-pari makauuwi na sa sariling lupain ang naka¬matay.
29 Iiral ang mga kautusang ito sa lahat ng inyong salinlahi saanman kayo manirahan.
30 Sinumang pumatay ng tao ay papatayin pagkapatotoo ng mga saksi. Walang-bisa ang patotoo ng isang saksi lamang para maha¬tulan ng kamatayan ang sinuman.
31 Huwag kayong tatanggap ng pantubos sa buhay ng isang mamamatay-taong maha¬ha¬tulan ng kamatayan: papatayin siya. 32 Huwag kayong tatanggap ng pantubos para sa nagtatago sa takasang-lunsod para maka¬balik siya sa sariling lupain bago mama¬tay ang punong-pari. 33 Huwag ninyong salaulain ang lupang kinaroroonan ninyo. Sinalaula ng dugo ang lupa at hindi mapatawad ang lupang may dugong dumanak liban sa dugo ng nag¬pa¬danak nito. 34 Huwag ninyong dungisan ang lupang kinaroroonan ninyo, na kinaroroonan ko rin; ako nga si Yaweng nananahan sa piling ng mga anak ng Israel.”
Ang pamana ng babaeng may-asawa
36 1 At dumating ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga anak ni Galaad na anak ni Makir na anak ni Manases mula sa mga angkan ni Jose, at sinabi nila sa harap ni Moises at ng mga pinuno ng mga sambahayan ng Israel:
2 “Iniutos ni Yawe sa aking panginoon na ipamana mo ang lupain sa mga Israelita sa pagpapalabunutan; at iniutos din sa iyo, aking panginoon, na ibigay ang pamana ng aking kapatid na si Selophad sa mga anak niyang babae. 3 At kung may pakakasalan silang taga-ibang tribu ng Israel, maaalis ang kanilang mana sa tribu ng aming mga ninuno at madadagdag sa mana ng tribu ng kanilang asawa; kaya mababawasan ang pamanang natapat sa amin. 4 Sa taon ng Magandang Pahayag sa Israel, ang kanilang mana ay mapapasatribung kanilang pinakasalan at aalisin sa tribu ng aming mga ninuno.”
5 Kaya ito ang iniutos ni Moises sa mga anak ng Israel ayon sa utos ni Yawe: “Tama ang sinabi ng mga taga-Jose. 6 Ito ang iniuutos ni Yawe tungkol sa mga anak na babae ni Selophad: Pipiliin nila ang gusto nilang pakasalan, pero sa loob lamang ng tribu ng kanilang ama. 7 Kaya hindi masa¬salin ang mana ng isang tribu ng Israel sa iba pang tribu; nakatali ang bawat isa sa Israel sa pamana ng tribu ng kanilang mga ninuno.
8 Kaya sa tribu ng kanyang ama dapat pakasal ang anak na babaeng may pamana sa alin¬mang tribu ng Israel, upang ariin ng bawat Israelita ang pamana ng kanyang mga magu¬lang. 9 Walang pamanang magpapa¬salin-salin sa iba’t ibang tribu. Nakatali ang bawat tribu ng Israel sa pamana nito.”
10 Kaya ginawa ng mga anak na babae ni Selophad ang iniutos ni Yawe kay Moises. 11 Napakasal sina Mahla, Tirsa, Hogla, Milca at Noa na mga anak na babae ni Selophad sa mga pinsan nila sa kanilang ama. 12 Magiging mga maybahay sila sa angkan ng Manases na anak ni Jose; kaya napasatribu ng kani¬lang ama ang kanilang mana.
13 Ito ang mga utos at mga pagpapasyang iniutos ni Yawe sa pamamagitan ni Moises sa mga Israelita sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jerico.

No comments: